Навчальні програми

Національного центру підготовки банківських працівників України

заплановані на 2021-2022 навчальний рік

Короткострокові семінари

 

 • Стратегічне управління та планування

  1. Фінансовий менеджмент в банку
  2. Система стратегічного планування та управління діяльністю банку
  3. Бізнес-процеси в банку: впровадження, управління, оптимізація
  4. Управління бізнес-процесами в банку: методика, організація та автоматизація
  5. Ефективні етапи впровадження оптимізаційного проекту або нового програмного забезпечення в сучасному банку
  6. Практичні аспекти аналізу і контролінгу в банківській діяльності
  7. Сучасні методи бюджетування та ціноутворення в бізнес-лініях банку
  8. Стратегічний управлінський облік в банках
  9. Оцінка прибутковості банківського бізнесу
  10. Практичні аспекти побудови комплексної системи управлінського обліку в комерційному банку України. Автоматизація управлінського обліку
  11. Методи і форми розподілу (алокації) витрат підтримуючих напрямів на бізнес-підрозділи
  12. Організація методологічної роботи в банку
  13. Організація та впровадження системи внутрішнього контролю в банках
  14. Практичні аспекти організації роботи банку для мінімізації загальнобанківських витрат
  15. Управління грошовими потоками як складова функція фінансової служби
  16. Економічна безпека та ділова репутація банку
  17. Практичні аспекти змін до положення про реєстрацію та ліцензування банків
  18. Фінансовий аналіз банку: практичні аспекти аналізу, оцінки діяльності і контролінгу в банківських установах
  19. Регіональна мережа банку: управління та розвиток
  20. Практичні аспекти аналізу та оцінки ефективності діяльності підрозділів регіональної мережі комерційного банку
  21. Методологічне супроводження банківської діяльності

   

 • Корпоративне управління в банку

  1. Особливості корпоративного управління в банках
  2. Окремі аспекти організації корпоративного управління в банках України
  3. Оцінка органів акціонерного товариства
  4. Оцінка діяльності Наглядової Ради
  5. Корпоративна соціальна відповідальність та річна звітність банків
  6. Наглядова Рада банку. Методика роботи та оцінки ефективності
  7. Корпоративні дії в процесі прискореної реорганізації і докапіталізації банків
  8. Управління ризиками & корпоративне управління
  9. Корпоративне управління і комплаєнс
  10. Приведення Статуту та інших внутрішніх нормативних документів банків у відповідність до змін, передбачених Законом України №2210-VIII та Постанови НБУ №64 від 11.06.2018р.
  11. Squeez-Out - можливість стати власником 100% акцій товариства
  12. Нові вимоги до корпоративного управління в банківському секторі
  13. Наглядова Рада. Зміни у функціях та повноваженнях. Новий підхід до проведення оцінки банку за методологією SREP
  14. Система винагороди у банку: локальні законодавчі рекомендації та найкраща світова практика
  15. Політика винагороди у банках
  16. Політика винагороди та Звіт про винагороду у банках (зг ПП НБУ 153 від 30.11.2020)
  17. Відповідальність членів ради банку: питання та відповіді
  18. Внутрішній аудит. Окремі аспекти перевірки питань, визначених методологічними рекомендаціями щодо організації корпоративного управління в банках України від 03.12.2018 №814-рш
  19. Особливий статус та роль корпоративного секретаря в системі органів управління банку. Завдання та функції у підготовці документів, в тому числі звітності про корпоративне управління як складової річного звіту
  20. Роль незалежних директорів в системі корпоративного управління банку: правові аспекти їх діяльності, особливості обрання, практичні механізми визначення та підтвердження незалежності
  21. Загальні збори акціонерів банку 2020
  22. Матриці профілю Ради та Правління Банку. Колективна придатність органів управління Банку
  23. Процедура планування наступництва
  24. Система планування в комерційному банку: організаційний і методологічний аспекти
  25. Як погодити набуття істотної участі у банку в НБУ та збільшити статутний капітал банку за рахунок додаткових внесків
  26. Як погодити та/або збільшити істотну участь у банку
  27. Як НБУ буде оцінювати фінансовий стан власників істотної участі банку
  28. Пов’язані особи банку: як визначити всіх пов’язаних осіб та спростувати ознаки пов’язаності перед НБУ
  29. Корпоративне управління банку – професійного учасника ринків капіталу. Нові вимоги законодавства
  30. Ключові питання про систему внутрішнього контролю банку для членів Наглядових рад
  31. Практика впровадження системи управління ризиками в корпоративне управління банку
  32. Дорожня карта змін: новації корпоративного управління із Закону про банки та банківську діяльність

   

 • Комплаєнс

  1. Функція комплаєнс в комерційному банку: програмні та процедурні продукти. Управління "відповідністю" в банку із застосуванням комплаєнс технологій
  2. Створення та поетапна інтеграція системи комплаєнс в банківські установи України
  3. Окремі питання організації комплаєнс-контролю
  4. Шляхи розвитку ефективної системи комплаєнс-контролю
  5. Практичне впровадження в банку системи управління комплаєнс ризиками згідно із міжнародними стандартами
  6. Побудова системи внутрішнього контролю в банках України з урахуванням міжнародного досвіду та досвіду країн Європейського союзу. Роль служби комплаєнс у СВК
  7. Практичне впровадження вимог, передбачених положенням Про організацію системи внутрішнього контролю в банках України та банківських групах
  8. Практика впровадження інструментів внутрішнього контролю
  9. Комплаєнс-контроль: ефективний механізм захисту власників банків та топ-менеджменту або зайві обмеження
  10. Впровадження ефективної методики управління комплаєнс-ризиками
  11. Формування корпоративної етики як елементу системи управління банком
  12. Управління ситуаціями конфлікту інтересів. Корупція як вид зловживання ситуацією конфлікту інтересів
  13. Інструменти управління конфліктами інтересів
  14. Національні та міжнародні санкції
  15. Оцінка комплаєнс - ризику у нових продуктах та значних змінах у діяльності банку
  16. Оцінка механізмів контролю у банківських процесах та реалізація заходів за результатами оцінки (практичний досвід)

 • Управління ризиками в банку

  1. Управління ризиками в банку. Система ризик-менеджменту
  2. Вдосконалення ризик-менеджменту та прозорості банку через запровадження вимог Базель ІІІ
  3. Управління банківськими ризиками і капіталом в світлі впровадження постанови НБУ №64: теоретичні та практичні аспекти - від побудови організаційної структури до ідентифікації, оцінки і лімітування окремих ризиків
  4. Практика оцінки ризиків та стрес-тестування в світлі впровадження Постанови НБУ 64
  5. Система раннього попередження як елемент управління ризиками
  6. Трансформація декларації схильності до ризику в план відновлення діяльності
  7. План відновлення діяльності
  8. Практика реалізації вимог НБУ в частині управління ризиками, планування відновлення діяльності та управління непрацюючими активами
  9. Агрегування банківських ризиків, розрахунок необхідного капіталу під кожен вид ризиків
  10. Кількісні методи оцінки ризиків
  11. Менеджмент ризику ліквідності в банку
  12. Менеджмент процентного та кредитного ризиків в банку
  13. Менеджмент ризику забезпечення
  14. Менеджмент валютного ризику в банку
  15. Менеджмент ринкового ризику в банку
  16. Менеджмент цінового ризику в банку
  17. Інструменти і методи контролю і мінімізації операційних ризиків
  18. Система управління операційним ризиком згідно з вимогами постанови правління НБУ № 64
  19. Створення карти операційних ризиків та її використання у прийнятті рішень в реальній роботі
  20. Організація ефективного управління операційними ризиками в системі внутрішнього контролю банку. Практика впровадження моделей управління операційним ризиком, передумови та індикатори ефективності (з елементами ділової гри)
  21. Практичні підходи до управління операційним ризиком з урахуванням міжнародних стандартів
  22. Міжнародна практика кредитного аналізу та управління кредитними ризиками
  23. Оцінка капіталу та кредитних ризиків згідно Базелю, МСФЗ та НБУ
  24. Управління кредитним ризиком корпоративних, роздрібних і МСБ клієнтів
  25. Індивідуальна оцінка кредитних ризиків великих позичальників відповідно до МСФЗ
  26. Аналіз структурних ризиків та їх вплив на кредитний аналіз корпоративних клієнтів
  27. Моніторинг кредитного ризику (індивідуальний і портфельний підхід)
  28. Оцінка ризиків при кредитуванні підприємств сільськогосподарського сектора
  29. Управління кредитним ризиком. Оцінка платоспроможності боржника на індивідуальній основі
  30. Практикум з визнання та оцінки фінансових інструментів та розрахунку резервів під кредитні ризики згідно МСФЗ
  31. Впровадження процесів управління інформаційними ризиками відповідно до вимог Міжнародного стандарту ISO 27005:2018
  32. Управління кредитними ризиками в лізинговій компанії. Аналіз платоспроможності потенційного лізингоотримувача
  33. Ризики заставного забезпечення. Теорія та практика
  34. Деривативи як інструменти хеджування ринкових ризиків
  35. Методика розрахунку ризиків цінних паперів (практичний аспект)
  36. Оцінка та управління процентним ризиком комерційного банку на основі рекомендацій Базельського комітету. Трансфертне ціноутворення як інструмент управління процентним ризиком
  37. Практика комплексного стрес-тестування ризиків комерційного банку
  38. Методологія стрес-тестування, поняття та розрахунок різних рівнів ризику
  39. Стрес-тестування стійкості капіталу до кредитного, ринкового та валютного ризиків
  40. Стрес-тестування кредитного ризику корпоративних клієнтів
  41. Стрес-тестування ризиків комплаєнс та ризиків інформаційної безпеки
  42. Стрес-тестування різних видів ризиків
  43. Аналіз небанківських фінансових інститутів та оцінка ризиків при співпраці з ними
  44. Впровадження IFRS 9 до обліку фінансових інструментів та оцінки резервів під кредитні ризики
  45. Оцінка інформаційних ризиків в межах системи управління операційним ризиком
  46. Впровадження грошової оцінки інформаційного ризику
  47. Аудит або самооцінка СУІБ та інформаційних ризиків 2020
  48. Стрес-тестування ризиків в умовах невизначеності, спричиненої COVID-19
  49. Впровадження нових вимог щодо організації Системи управління ризиками
  50. Зв’язок КРОС-ризиків: операційних ризиків та комплаєнс ризиків
  51. Юридичний ризик і ризики по роботі з постачальниками (аутсорсерами)
  52. Інформаційні ризики. Загальні підходи та впровадження в сучасних реаліях

 • Фінансовий моніторинг

  1. Організація та діяльність фінансового моніторингу в банку. Методика оцінки ризику використання банків для легалізації кримінальних доходів
  2. Побудова ефективної системи первинного фінансового моніторингу. Виявлення інструментів та способів легалізації корупційних доходів. Взаємодія Держфінмоніторингу з банківськими установами, інформаційний обмін
  3. Новації законодавства та вимог НБУ в сфері фінансового моніторингу (ПВК/ФТ)
  4. Належна перевірка клієнтів на етапі встановлення ділових відносин та в процесі обслуговування. Моніторинг ділових відносин
  5. Політика банків у сфері фінансового моніторингу, уникнення загроз, ризиків, інцидентів
  6. Проблемні питання  ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів. Заходи з удосконалення існуючих систем та процесів
  7. Практичне застосування ризик-орієнтованого підходу при проведенні ідентифікації, вивченні діяльності клієнтів, виявленні ризикових операцій
  8. Ризикова діяльність у сфері фінансового моніторингу: теорія та практика. Поглиблена перевірка клієнта як інструмент уникнення ризикової діяльності. Можливі шляхи автоматизації процесу аналізу фінансових операцій. Сценарний аналіз
  9. Впровадження правил KYC - сучасна стратегія банку. Виклики та завдання в системі фінансового моніторингу з урахуванням змін
  10. Ризик орієнтований підхід до аналізу операцій клієнтів на основі KYC
  11. Ділова репутація контрагента
  12. Особливості здійснення банками заходів стосовно вивчення структур власності клієнтів та встановлення кінцевих бенефіціарних власників (контролерів)
  13. Виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу
  14. Вжиття банком застережних заходів для попередження, обмеження та/або зниження рівнів ризику клієнтів та рівня ризику банку до прийнятного рівня
  15. Виявлення індикаторів ризикових операцій по зовнішньоекономічним операціям клієнтів банку
  16. Особливості здійснення банками фінансового моніторингу при виконанні ними функцій професійних учасників ринку цінних паперів
  17. Створення та використання систем автоматизації фінансового моніторингу в банківських установах. Інтеграція таких систем у банківську систему управління ризиками
  18. Оптимізація фінансового моніторингу
  19. Ідентифікація нерезидента (документи, що посвідчують особу, підтверджують місце проживання/ перебування, джерела походження коштів)
  20. Окремі питання супроводу і нагляду за операціями нерезидентів
  21. Фінансовий моніторинг операцій з цінними паперами. Особливості виявлення ризикових операцій з цінними паперами
  22. Складні питання при встановлені реальних власників, непрозорі структури власності (трасти, трастові конструкції)
  23. Практичні аспекти організації роботи із пов’язаними особами у банках
  24. Практичні аспекти здійснення фінансового моніторингу при проведенні операцій з платіжними картам
  25. Запобігання та протидія легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом: останні законодавчі зміни. Інноваційні технологічні рішення для вирішення проблемних питань фінансового моніторингу
  26. Фінансовий моніторинг касових операцій
  27. Визначення РЕР’s, заходи та проблематика їх виявлення банками
  28. Імплементація законодавства та вимог НБУ з питань фінансового моніторингу у внутрішні процеси банку

 • Валютні операції, валютний контроль, зовнішньоекономічна діяльність

  1. Порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті за експортно-імпортними операціями. Міжнародні платежі, акредитиви
  2. Актуальні питання застосування валютного законодавства у сфері валютного контролю
  3. Зміни в порядку іноземного інвестування. Порядок видачі е-ліцензій. Обслуговування операцій за зовнішніми договорами кредитування (позики) в іноземній валюті
  4. Повний цикл обслуговування валютного контракту в комерційному банку (відкриття рахунку нерезидента інвестора, перевірка пакету документів, юридичне супроводження)
  5. Лібералізація валютного законодавства в Україні: практичний досвід для банків
  6. Валютний контроль з урахуванням вимог по фінансовому моніторингу – підходи та тенденції з урахуванням законодавчих змін
  7. Валютне законодавство - від декрету до деофшоризації. Перехід від паперових носіїв на електронний документообіг у зовнішньоекономічній діяльності
  8. Нові правила регулювання операцій з банківськими металами. Практика застосування
  9. Фінансування міжнародної торгівлі
  10. Огляд та практика застосування основних схем фінансування експортно-імпортних операцій
  11. Основні напрямки роботи з документарними операціями (випуск та супроводження документарних акредитивів, банківських гарантій та резервних акредитивів, здійснення розрахунків у формі документарного інкасо)
  12. Документарні акредитиви – використання клієнтами, практичні кейси, схеми основних угод, мінімізація ризиків, можливості фінансування експортних та імпортних операцій клієнтів банків з використання акредитивів
  13. Практика роботи з документами по документарному акредитиву. Перевірки документів по документарним акредитивам
  14. Документарний акредитив: теоретичні та практичні аспекти використання при здійсненні економічної діяльності
  15. Документарні інструменти у зовнішньоекономічній діяльності клієнтів банку
  16. Використання документарних і вексельних інструментів в міжнародному торговому фінансуванні
  17. Правове забезпечення гарантійних операцій банків
  18. Правове забезпечення гарантійних операцій банків на основі нормативних документів яким вони підпорядковуються. Теоретичні та практичні моменти використання всіх видів банківських гарантій-мінімізація ризиків сторін-учасників угоди при підготовці та виконанні вимоги за гарантією та пов’язаних з нею документів
  19. Гарантії, контргарантії та резервні акредитиви як банківські операції, природа їх виникнення, види та ризики на кожному етапі структурування та реалізації проекту
  20. Банківські гарантії в Україні – практичний досвід та перспективи використання при здійсненні державних закупівель. Банківські гарантії. Уніфіковані правила для гарантій на вимогу (публікація № 758 МТП, редакція 2010р.)
  21. Правове забезпечення гарантійних операцій банків на основі нормативних документів яким вони підпорядковуються. Теоретичні та практичні моменти використання всіх видів банківських гарантій-мінімізація ризиків сторін-учасників угоди при підготовці та виконанні вимоги за гарантією та пов’язаних з нею документів
  22. Операції в системі SWIFT. Досвід українських банків
  23. SWIFT в банку. Архітектура і аналітика
  24. Кореспондентські відносини та міжнародні розрахунки
  25. Практика складання статистичної звітності про валютні операції банків та її подання до НБУ. Аналіз операцій банків на валютному ринку України за статистичними звітами
  26. Законодавчі та практичні аспекти інтеграції криптовалют і блокчейну в банківський бізнес
  27. Виконання зовнішньоекономічних операцій на користь / за дорученням клієнтів - юридичних осіб. Практичні аспекти

 • Бухгалтерський облік, розрахунки та оподаткування

  1. Міжнародні стандарти фінансової звітності для банків. Огляд останніх змін
  2. Підготовка фінансової звітності банків згідно міжнародних стандартів. Останні зміни в МСФЗ та нормативних документах НБУ
  3. Особливості консолідації фінансової звітності по групі компаній за МСФЗ. Аналіз групи компаній
  4. Облік окремих фінансових інструментів відповідно до вимог МСБО та розкриття інформації у фінансовій звітності банків
  5. Застосування методу ефективної ставки відсотка в порядку формування балансової вартості та обліку фінансових інструментів банків
  6. МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» в банках»
  7. МСФЗ 15 “Виручка по договорам з покупцями”: вплив на бухгалтерський облік та звітність в банку
  8. МСФЗ 16 «Оренда» та його вплив на фінансові рішення в банківській сфері
  9. Зміни до МСФЗ 16: поступки за договорами оренди в зв’язку з COVID-19
  10. Запровадження МСФЗ таксономії в форматі XBRL в Україні. Процес звітування в системі фінансової звітності
  11. Модифікація фінансових активів
  12. Практичні аспекти бухгалтерського обліку та оподаткування валютних операцій
  13. Застосування та облік деривативів у банках
  14. Бухгалтерський облік та оподаткування документарних операцій
  15. Бухгалтерський облік та розкриття інформації у фінансовій звітності операцій з своп-контрактами
  16. Облік та оподаткування операцій банку з основними фондами, нематеріальними активами, малоцінними предметами та земельними ділянками
  17. Бухгалтерський облік та оподаткування операцій з цінними паперами
  18. Облік операцій по заробітній платі, відрядження
  19. Бухгалтерський облік кредитних та депозитних операцій банків відповідно до вимог МСФЗ та інструкції з бухгалтерського обліку НБУ
  20. Облік фінансових інструментів та оцінка якості кредитного портфелю згідно з МСФЗ
  21. Розгляд основних питань з бухгалтерського обліку операцій щодо врегулювання проблемної кредитної заборгованості
  22. Визнання в бухгалтерському обліку поточних та відстрочених активів та зобов‘язань з податку на прибуток. Розкриття інформації щодо витрат, відстрочених податкових активів та зобов‘язань з податку на прибуток у фінансовій звітності банків
  23. Особливості консолідації фінансової звітності по групі компаній за МСФЗ. Аналіз групи компаній
  24. Бухгалтерський облік результатів припинення визнання активів банку. Особливості обліку окремих операцій та розкриття у фінансовій звітності
  25. Практичні аспекти бухгалтерського обліку операцій з платіжними картками
  26. Відкладені податки: визнання та оцінка у фінансовій звітності банку згідно МСФЗ
  27. Актуальні питання податкових перевірок банківських установ
  28. Особливості складання податкової звітності за звітні періоди
  29. Оподаткування банківських установ податком на прибуток та ПДВ з урахуванням законодавчих змін, а також останніх роз’яснень ДФСУ
  30. Актуальні питання оподаткування доходів фізичних осіб (останні зміни). Особливості оподаткування військового збору та процентів (пасивних доходів)
  31. Останні зміни РМСБО та НБУ в бухгалтерському обліку фінансових інструментів
  32. Закон №466: Важливі податкові зміни для банків та їх клієнтів
  33. Подарунок від кабміну: чергові податкові зміни з 1 липня 2021 р. (законопроект № 5600)
  34. Впровадження вимог FATCA в банках
  35. Теорія та практика дотримання вимог Закону США про оподаткування іноземних рахунків (FATCA) в фінансових установах. Зміни в законодавстві України
  36. Звітування за підзвітними рахунками FATCA в 2021 році
  37. POCI-активи: визнання та модифікація
  38. Актуальні питання оподаткування податком на прибуток підприємств
  39. Ефективна ставка відсотку: Застосування в бухгалтерському обліку
  40. Облік необоротних активів банку. Особливості оцінки в епоху пандемії
  41. Облік реструктуризації валютних кредитів
  42. Секретні рекомендації щодо податкової перевірки в період 2021 - 2022 року під гаслом ’попереджений - значить озброєний
  43. Модифікація кредитів
  44. Фінансовий лізинг як кредитний продукт: відображення в бухобліку
  45. Облік прав користування програмним забезпеченням, що розміщується у хмарі, згідно з МСФЗ

 • Внутрішній аудит та контроль

  1. Методологія та практика проведення внутрішнього аудиту в комерційних банках
  2. Практичні аспекти застосування Міжнародних стандартів аудиту у банківських установах
  3. Роль внутрішнього аудиту в системі внутрішнього контролю та управління ризиками
  4. Роль та місце внутрішнього аудиту у системі корпоративного управління
  5. Практичні аспекти побудови ефективної функції внутрішнього аудиту: сучасні технології та шляхи розвитку
  6. Оцінка ризиків та планування аудиторських перевірок. Сучасні підходи та міжнародна практика
  7. Аудиторські звіти. Як привернути увагу, залучити та переконати менеджмент
  8. Кращі практики проведення внутрішнього аудиту та оформлення робочих документів
  9. Контроль якості аудиту, програма гарантії та підвищення якості внутрішнього аудиту, проведення внутрішніх оцінок
  10. Практичні аспекти аудиторських перевірок
  11. Ризик-орієнтоване планування діяльності банківського аудиту та аудиторської перевірки
  12. Аудит оцінки внутрішнього капіталу банків згідно вимог Базельського Комітету
  13. Фінансовий моніторинг для внутрішніх аудиторів: Ключові позиції для перевірки
  14. Внутрішній аудит депозитних операцій банку
  15. Внутрішній аудит операцій з цінними паперами в банках
  16. Внутрішній аудит кредитних операцій банку
  17. Аудит розрахунку кредитного ризику відповідно до вимог Положення НБУ №351
  18. Внутрішній аудит проблемної та простроченої кредитної заборгованості
  19. Внутрішній аудит розрахунків з використанням банківських платіжних карток
  20. Внутрішній аудит валютних операцій та валютного контролю
  21. Аудит виконання банком функцій агенту валютного нагляду з урахуванням ризик-орієнтованого підходу
  22. Внутрішній аудит комплаєнс та системи внутрішнього контролю банку
  23. Внутрішній аудит системи управління ризиками
  24. Внутрішній аудит системи внутрішнього контролю в банку
  25. Внутрішній аудит корпоративного управління в банку
  26. Внутрішній аудит. Вимоги до перевірки корпоративного управління банку
  27. Внутрішній аудит банківської групи
  28. Внутрішній аудит обліково-операційних операцій банку
  29. Технологія проведення внутрішнього аудиту систем бухгалтерського обліку
  30. Аудит впровадження МСФЗ в банку
  31. Внутрішній аудит оподаткування операцій банку
  32. Внутрішній аудит фінансового моніторингу та комплаєнсу в банках
  33. Внутрішній аудит дебіторської та кредиторської заборгованості
  34. Внутрішній аудит та шахрайство
  35. Внутрішній аудит операцій з основними засобами та нематеріальними активами
  36. Внутрішній аудит казначейських операцій
  37. Внутрішній аудит платіжних систем
  38. Внутрішній аудит клієнтського масиву
  39. Внутрішній аудит ефективності управління філією
  40. Внутрішній аудит системи захисту банківської таємниці
  41. Внутрішній аудит якості обслуговування клієнтів
  42. Аудит закупівель та господарських операцій
  43. Аудит організації касової роботи у Банку та його структурних підрозділах: практичні аспекти.
  44. Методологічні аспекти внутрішнього аудиту інформаційних систем
  45. Аудит інформаційного ризику в банках України відповідно до нормативно-правових актів Національного банку України
  46. Аудит СУІБ в банку
  47. Аудит стану інформаційної безпеки. Планування, обґрунтування, проведення, надання рекомендації та контроль реалізації
  48. ІТ аудит
  49. Проведення незалежної оцінки відповідності (SWIFT Mandated Assessments)
  50. Побудова системи безперервного дистанційного аудиту.
  51. Складання матриці внутрішніх контролів та ризиків при проведенні аудиторської перевірки
  52. Ризикові питання аудиту управління персоналом/ кадрових питань
  53. Аудит процесу управління комплаєнс ризиком у банку (практичний досвід)
  54. Аудит дотримання вимог законодавства по визначенню пов’язаних осіб
  55. Аудит управління процесами та безперервністю діяльності у т.ч. виконання плану дій на випадок виникнення непередбачуваних обставин
  56. Аудит процесів комерційного банку: компонент використання інформаційних технологій в бізнес-процесах
  57. Практика планування та проведення аудиту процесів банку. Кейси
  58. Аудит управління забезпеченням: перевірка дотримання вимог НБУ та виявлення ризиків
  59. Аудит виконання бюджету
  60. Інструменти для перевірки аудитом підрозділів фінансового моніторингу в рамках реалізації нового законодавства. Інноваційні технологічні рішення для вирішення проблемних питань фінансового моніторингу
  61. Взаємодія внутрішніх та зовнішніх аудиторів
  62. Психологічний інструментарій в роботі аудитора
  63. Організація та проведення аудиту окремих процесів переданих на аутсорсинг в банках та аудит організації роботи АТМ
  64. Зовнішня оцінка функції внутрішнього аудиту: погляд зсередини та ззовні

 • Казначейство

  1. Казначейство та казначейські операції
  2. Управління ліквідністю в банку
  3. Трансфертне ціноутворення в банку
  4. Актуальні питання управління активами та пасивами в комерційному банку. Система показників з оцінки якості управління активами та пасивами.
  5. Використання методу ефективної ставки відсотка для оцінки та обліку фінансових інструментів, згідно МСФЗ та вимог НБУ
  6. Лімітування операцій міжбанківського кредитування. Визначення кредитоспроможності банків-контрагентів. Розрахунок лімітів по операціях міжбанківського кредитування
  7. Побудова системи управління ліквідністю банку: мінімально необхідні звіти, система показників управління ліквідністю та їх використання у прийнятті рішень, необхідні бази даних та наявні ІТ-рішення

 • Кредитування

  1. Міжнародна практика кредитного аналізу та управління кредитними ризиками
  2. Аналіз та оцінка кредитного портфелю банку
  3. Кредитний моніторинг
  4. Стрес-тестування кредитного портфелю
  5. Нові кредитні продукти для корпоративних клієнтів
  6. Сучасні підходи та методики управління кредитним портфелем
  7. Аналіз кредитної заявки корпоративного клієнта: виявлення, попередження і управління кредитними ризиками
  8. Розрахунок та інтерпретація найбільш інформативних фінансових показників для підприємств різних галузей
  9. Оцінка грошових потоків позичальника. Складання та аналіз звіту про рух грошових коштів (cash flow)
  10. Аналіз і оцінка достатності грошових потоків та грошових надходжень позичальника
  11. Розробка рейтингової системи оцінки кредитоспроможності позичальників корпоративного бізнесу - особливості, побудова, впровадження та валідація моделей
  12. Методологія аналізу фінансового стану позичальника юридичної особи та оцінка кредитних проектів (фінансування оборотного капіталу та інвестиційних проектів)
  13. Моделювання та фінансовий аналіз інвестиційних проектів корпоративних клієнтів комерційного банку
  14. Кредитування малого бізнесу. Особливості використання технології мікрокредитування у практиці вітчизняних банків
  15. Кредитування сільгоспвиробників, аналіз ризиків та платоспроможності
  16. Кредитний аналіз клієнтів МСБ
  17. Аналіз і прогнозування стану позичальника для експертизи договорів кредитування оборотних коштів
  18. Формування навичок проведення кредитного аналізу у співробітників кредитних підрозділів
  19. Тестування показників фінансової звітності підприємств позичальників банків на предмет виявлення маніпулювання звітністю в шахрайських цілях. Практичні інструменти виявлення шахрайських схем: форми, моделі та підходи, які ідентифікують неправдиву або сфальсифіковану фінансову звітність
  20. Особливості оцінки майна з метою забезпечення кредитних зобов’язань
  21. Актуальні питання практики кредитування будівництва об’єктів нерухомості: дозвільна документація у будівництві, юридичні та фінансові ризики проектного фінансування
  22. Механізми та варіанти кредитування підприємств АПК
  23. Іпотечне кредитування
  24. Практика управління факторинговими операціями
  25. Відступлення права вимоги vs факторинг: розмежування, податкові наслідки, судова практика
  26. Кредитний реєстр НБУ
  27. Аналіз кредитних ризиків, пов'язаних з потенційним позичальником, що є групою компаній
  28. Аналіз фінансових показників платоспроможності позичальника
  29. Особливості консолідації фінансової звітності по групі компаній за МСФЗ. Аналіз групи компаній
  30. Особливості кредитного аналізу та оцінки кредитоспроможності клієнтів корпоративного сегменту
  31. Оцінка різних видів майна в умовах нової нормальності
  32. Питання впровадження норм постанови НБУ №64 в частині роботи із заставою та питання по заставі в технологічному завданні по діагностиці
  33. Розрахунок та інтерпретація найбільш інформативних фінансових показників для підприємств різних галузей
  34. Аналіз ризиків кредитування та оцінка платоспроможності підприємств сільськогосподарської, торгової та промислової (переробної) галузі

 • Робота з проблемною заборгованістю

  1. Актуальні питання та шляхи реструктуризації кредитного портфелю
  2. Реструктуризація проблемної заборгованості в банку. Профілактика виникнення. Методи стягнення. Судова практика
  3. Робота банку з різними видами застав, переоцінка заставного майна з метою реалізації. Практика стягнення проблемної заборгованості за рахунок заставленого майна
  4. Розірвання кредитних договорів, стягнення заборгованості, накладення арешту на майно боржника – основні аспекти, умови, проблеми та порядок їх вирішення
  5. Корпоративні клієнти: причини виникнення проблемної заборгованості та їх профілактика
  6. Практичні аспекти звернення стягнення на предмет застави, питання реалізації заставленого майна
  7. Стягнення заборгованості банківськими установами в поточних умовах: загально організаційні, юридичні та податкові аспекти.
  8. Практикум з повернення боргів: психологія та технологія роботи з боржниками
  9. Банкрутство – як спосіб уникнення від сплати кредиту. Основні методи та підходи при виявленні псевдобанкрутств
  10. Робота з проблемними позичальниками банку: психологічні аспекти впливу на прийняття рішення
  11. Індикатори та звітність у сфері збору боргів. кращі практики
  12. Поняття, принципи, визнання дефолту по клієнтам банку згідно вимог Базель. Ведення бази дефолтів
  13. Процес управління проблемними активами

 • Операції з платіжними картками

  1. Нормативно-правові аспекти емісії спеціальних платіжних засобів і здійснення операцій з їх використанням
  2. Нормативно-правові аспекти здійснення операцій з використанням електронних платіжних засобів. Звітність за платіжними картками
  3. Електронні гроші та їх нормативно-правове регулювання в Україні Порядок узгодження правил системи електронних грошей/ здійснення операцій з електронними грошима
  4. Нові вимоги до функціонування платіжних систем
  5. Відкриття та обслуговування корпоративних карток
  6. Овердрафтне кредитування, погашення заборгованості за кредитами овердрафт. Розрахунки з МПС
  7. Претензійна робота за спірними трансакціями по платіжних картках
  8. Чіп-технології та торговий еквайрінг
  9. Бізнес еквайрінг

 • Банківська безпека

  1. Створення ефективної системи банківської безпеки
  2. Організація економічної та інформаційної безпеки банку. Оцінка ділової репутації банку
  3. Протидія внутрішньобанківському шахрайству
  4. Створення внутрішньобанківської бази даних негативної інформації (визначення, збір, систематизація) та її використання в роботі банку
  5. Внутрішнє шахрайство. Перевірка контрагентів. Система управління ризиком шахрайства. Система автоматизованого моніторингу з протидії внутрішнім та зовнішнім протиправним проявам
  6. Захист банківської електронної інформації
  7. Захист банківської таємниці у банківській установі
  8. Система оцінки благонадійності кандидата, лояльності працівника та аналізу ризиків посадових крадіжок та шахрайства персоналу
  9. Захист персональних даних та банківської таємниці в контексті автоматизації банківських процесів
  10. Порядок виконання банками заходів щодо арешту коштів на рахунках клієнтів
  11. Організація охорони приміщень банків. Технічна укріпленість
  12. Безпека інформаційно-аналітичної обробки відомостей про персонал та клієнтів банківської установи
  13. Шахрайство при обслуговуванні поточних та депозитних рахунків
  14. Інтегрована система захисту інформації банку (створення, застосування та розбудова)
  15. Розробка та впровадження політики класифікації та захисту інформації банку
  16. Управління інцидентами інформаційної безпеки
  17. Проведення самооцінки стану інформаційної безпеки та підготовка до комплексної перевірки банку з питань впровадження СУІБ (за постановою 95)
  18. Комплаєнс інформаційної безпеки: на що звернути увагу при перегляді СУІБ
  19. Забезпечення безперервності бізнес-процесів на випадок інцидентів кібербезпеки: ключові контролі
  20. Безперервна діяльність
  21. Аспекти безперервності транзакцій і як підготуватися
  22. Використання штучного інтелекту для побудови надійної кібербезпеки у банківській діяльності
  23. Тренди кібербезпеки 2020
  24. Перевірка ділової репутації контрагентів
  25. Перевірка ділової репутації клієнтів в умовах віддаленої роботи
  26. Робота з інформаційними системами банку в умовах карантину
  27. Особливості забезпечення інформаційної безпеки банку в умовах сучасних кібер-загроз
  28. Автоматизовані системи виявлення та протидії шахрайству в платіжних системах (інтеграція в систему ОДБ)
  29. Програма підвищення обізнаності персоналу з питань інформаційної безпеки
  30. Оцінка захищеності бізнесу методом тесту на проникнення в інформаційні системи
  31. Системи автоматизації управління операційними та інформаційним ризиком
  32. Актуальні проблеми протидії шахрайству у сфері банківського кредитування
  33. Управління ризиком шахрайства в процесі кредитування корпоративних клієнтів
  34. Психологічний інструментарій роботи в процесі верифікації
  35. Передові технології верифікації у реальних умовах роздрібного кредитування України: найефективніші методи боротьби з шахрайством
  36. Використання наявних масивів даних в процесі протидії шахрайству в роздрібному кредитуванні
  37. Паравербаліка – технологія виявлення неправдивої інформації в процедурах дистанційної верифікації кредитних заявок
  38. Захист бізнесу та посадових осіб під час слідчих дій на підприємстві / в офісі
  39. Як захиститись працівникам банківських установ від кримінального переслідування
  40. Ідентифікація загроз та шляхи зменшення ризиків: нова реальність, виклики та загрози
  41. Кіберзагрози в профілі ризиків фінансової установи 2021
  42. Обов'язкова звітність з питань інформаційної безпеки

 • Безпека карткового бізнесу

  1. Практичні аспекти забезпечення безпеки карткового бізнесу в банку
  2. Практичні аспекти моніторингу підозрілих транзакцій. Особливості моніторингу емісії, еквайрингу та СNP (card not present) операцій
  3. Моніторинг операцій з платіжними картками
  4. Безпека систем дистанційного банківського обслуговування, удосконалення методів захисту від несанкціонованих платежів
  5. Безпека еквайрингової мережі
  6. Практичні аспекти протидії шахрайству в банкоматній мережі
  7. Теоретичні та практичні аспекти забезпечення безпеки ПІН. Доставка ПІН альтернативними методами
  8. Досвід впровадження PCI DSS в банку. Аудит PCI DSS
  9. Нові схеми шахрайства з картками та банкоматами. Детальний розгляд шахрайських схем, методи протидії, та як захиститися клієнтам. Розгляд шахрайських пристроїв та нові методи моніторингу
  10. Основний захист від соціальної інженерії – «не довіряти нікому!» Чому і як крадуть кошти…
  11. Зростання потенціалу кіберзагроз. Нові тренди еквайрингу та сервісів оплати. Клієнтоорієнтованість шахраїв

 • Правове регулювання діяльності банку

  1. Принципи та практика побудови ефективної системи взаємовідносин банку та державної виконавчої служби на етапі примусового стягнення заборгованості з боржника
  2. Політика схвалення й розкриття значних правочинів та правочинів із зaінтересованістю
  3. Банківська таємниця. Особливості кримінального провадження за кримінально - процесуальним кодексом України, в частині розкриття банківської таємниці
  4. Інформація з обмеженим доступом та банківська таємниця. Вимоги щодо збереження та розкриття банківської таємниці. Захист інтересів клієнта та виконання нормативних вимог у зв’язку з приєднанням України до міжнародної системи обміну фінансовою інформацією відповідно до стандартів автоматичного обміну фінансовою інформацією (CRS). Дотримання загальних правил захисту даних GDPR
  5. Робота банку зі зверненнями, заявами та скаргами фізичних та юридичних осіб. Процес формування банком відповідей
  6. Охорона праці та техніка безпеки. Нормативне регулювання, організація та виконання, вимоги, контроль та відповідальність
  7. Дозвільна документація в будівництві: актуальні юридичні питання практики фінансування будівництва об‘єктів нерухомості
  8. Реконструкція та перепланування нерухомого майна: юридичні аспекти
  9. Особливості оцінки майна з метою забезпечення кредитних зобов’язань
  10. Практичні питання стягнення боргу за кредитними договорами. Cпори банку з перевіряючими органами. Практика роботи з адміністративною палатою ВСУ
  11. Позасудові способи звернення стягнення на заставлене майно
  12. Особливості здійснення виконавчого провадження за участю банків
  13. Особливості судової роботи із заставними кредитами
  14. Застава як засіб забезпечення виконання зобов’язань. Задоволення вимог заставодержателя: законодавче регулювання та практичні аспекти
  15. Правове регулювання здійснення банками документарних операцій (операції з акредитивами, гарантіями, контргарантіями, авалювання векселів тощо) в розрізі українського законодавства та міжнародного права
  16. Правові позиції нового законодавства про банкрутство. Судова практика
  17. Іноземні громадяни в Україні – імміграційні, податкові та інші юридичні аспекти
  18. Непрозорі питання процесуального законодавства
  19. Відповідальність власників і топ-менеджерів за борги підприємства

 • Розрахунково-касове обслуговування

  1. Практичний курс навчання касирів-операціоністів базовим навичкам роботи в кредитно-фінансової установі на основі нормативно-правової бази НБУ
  2. Робота з готівковою валютою (EURO, USD, GBP, JPY, CHF), системи захисту та методики визначення фальсифікатів. Методи дослідження банкнот, цінних паперів, дорожніх чеків та фінансових документів
  3. Професійна ефективність інкасаторів в екстремальних умовах діяльності
  4. Професійна ефективність касирів в стресових умовах
  5. Порядок відкриття рахунків юридичним та фізичним особам, типові помилки потенційних клієнтів банку та ознаки визнання діяльності банку ризиковою

 • Цінні папери

  1. Операції банків з цінними паперами
  2. Управління портфелем цінних паперів
  3. Вимоги Національного банку України до оцінки операцій банків з цінними паперами. Формування резервів
  4. Актуальні проблеми вексельного обігу відповідно до нових нормативних документів з видачі, обігу та погашенню фінансових векселів
  5. Оцінка фінансового стану емітента (практичний аспект)
  6. Корпоративні дії: порядок проведення емісії акцій, організації виплат дивідендів, розкриття інформації для акціонерів
  7. Депозитарний облік державних цінних паперів: особливості проведення операцій та нові можливості для ринку

 • Банківські продукти

  1. Алокація накладних витрати на банківські продукти. Визначення прибутковості банківських продуктів
  2. Створення нового банківського продукту
  3. Оцінка та методи розрахунку собівартості і прибутковості банківських продуктів
  4. Електронні канали продажу банківських продуктів
  5. Методика розробки банківського продукту для клієнтів малого та мікро бізнесу: розробка, впровадження, організація продажів. Практичне застосування
  6. Роздрібні депозитні продукти. Теорія та практика ефективного залучення депозитів фізичних осіб
  7. Сучасні кредитні продукти
  8. Продуктова корзина кожного сегменту клієнтів та її використання в крос-продажах
  9. Створення та формування бізнес-процесів з урахуванням точок контролю відповідно до вимог Постанови НБУ №64 від 11.06.2018р.
  10. Індивідуальні банківські сейфи – бізнес-напрямок чи сервіс для клієнта?

 • Залучення та обслуговування клієнтів

  1. Побудова системи управління взаємовідносинами з клієнтами в банку
  2. Аспекти успішних продажів банківських продуктів
  3. Перехресний продаж банківських продуктів (cross-selling)
  4. Управління великим приватним капіталом: побудова ефективної роботи із заможними клієнтами (mass affluent, high net worth individual)
  5. Роздрібний бізнес в банку: продуктова, маркетингова та клієнтська політики
  6. Стратегії та технології CRM у банках
  7. Особливості залучення та утримання корпоративних клієнтів на банківському обслуговуванні Ефективна організація роботи із залучення корпоративних клієнтів та продажів банківських продуктів корпоративним клієнтам
  8. Висококласний сервіс та спілкування з клієнтами. Тренінг
  9. Продаж банківських продуктів клієнтам МСБ
  10. Сегментація клієнтської бази. Створення банківських продуктів для роздрібного бізнесу
  11. Підготовка sales - менеджерів банку або технологія продажу банківських послуг
  12. Початок комерційного етапу впровадження BankID
  13. Планування продажів у банківських відділеннях з врахуванням завантаженості персоналу
  14. Методологічне забезпечення та практична організація роботи зі зверненнями клієнтів
  15. Контроль рівня клієнтського сервісу в банках

 • Маркетинг

  1. Розрахунок економічної ефективності маркетингових заходів банку
  2. Основні передумови ефективної роботи мережі продажів банку
  3. Оцінка прибутковості банківських продуктів
  4. Маркетинг банківських роздрібних послуг
  5. Підвищення ефективності продажів банківських продуктів
  6. Методи пошуку, залучення та утримання клієнтів. Практичний маркетинг
  7. Імплементація вимог ПП НБУ №141 від 28.11.2019

 • Управління персоналом банку, діловодство

  1. Оцінка персоналу: ефективні методики та інструменти
  2. Розробка та реалізація політик та процедур в системі управління людськими ресурсами сучасного банку
  3. Управління результативністю менеджменту і персоналу комерційного банку
  4. Кадрове діловодство в банку. Огляд останніх змін трудового законодавства
  5. Електронні трудові книжки – полегшення життя або новий виклик?
  6. “Електронні лікарняні”: коли та як формувати
  7. Організація контролю виконання документів / доручень в банку
  8. Оптимізація банківського персоналу
  9. Професійний HR – менеджер. Основні правила для успішної роботи
  10. Безперервні зміни і точки зростання компанії у контексті організаційно-кадрового аудиту
  11. Технології роботи з кадровою документацією
  12. Ефективний секретар
  13. Системи мотивації персоналу банку: існуюча міжнародна практика, тенденції розвитку, практика вітчизняних банків
  14. Кадровий аудит в системі управління персоналом
  15. Інтерв‘ю по компетенціям vs стрес-інтерв‘ю
  16. Організація діловодства та документообігу в банку. Технології роботи з вхідною та вихідною документацією
  17. Управління внутрішніми документами банку
  18. Електронний документообіг банку або як вірно інвестувати для підвищення прибутку
  19. Порядок організації роботи в підрозділах перерахунку та зберігання валютних цінностей відповідно до вимог нормативно–правових актів НБУ, які регулюють ведення касових операцій банками в Україні
  20. Актуальні питання організації роботи архівного підрозділу банківської установи
  21. Планування життєвого циклу електронного документу. Останні тенденції щодо формування Національним банком України нової державної політики у банківській сфері щодо роботи з електронними документами
  22. Ведення діловодства в банку: вимоги та реалії сьогодення
  23. Працюємо на карантині: організація праці без порушень трудового законодавства
  24. Як почати результативно наймати IT-фахівців
  25. HR-стратегія в період змін та переналаштування бізнес-процесів
  26. Результативний ІТ-рекрутинг
  27. Автоматизація банківських процесів. Цифровізація господарських договорів: досвід впровадження
  28. Нетипові питання ведення діловодства в банках: автоматизація процесів логістики та електронного архіву через призму нормативних вимог

 • Тренінги особистісного росту

  1. Діловий етикет
  2. Бізнес-презентація банку та банківських продуктів. Майстерність переконливого виступу. Практика підготовки та проведення
  3. Тайм-менеджмент
  4. Тренінг «Стрес-менеджмент. Прийоми зняття наслідків впливу стресу з психіки і тіла працівників банку. Техніки формування стресостійкості. Стрес-гігієна. Стрес-профілактика»
  5. Стрес-менеджмент для інкасаторів
  6. Тренінг «Стрес та професійне вигорання: техніки відновлення та захисту»
  7. Синдром професійного вигорання. Техніки запобігання вигорання і роботи зі стресовими ситуаціями
  8. Психологічні аспекти успішного проведення переговорів. Застосування технік нейро-лінгвістичного програмування, візуальної психодіагностики та невербальної комунікації для оцінки поведінки учасників переговорів
  9. Жорсткі переговори: переможець отримує все
  10. Ведення переговорів з проблемними клієнтами-боржниками
  11. Повернення боргів: технологія і психологія роботи з боржниками
  12. Практична конфліктологія та стрес - менеджмент у переговорному процесі
  13. Агресивні перемовини. Протидія маніпуляціям і тиску
  14. Орієнтація на клієнта: навички комунікації
  15. Професійне вигорання та техніки відновлення • Середньострокові програми

  1. Внутрішній аудит банку
  2. Бухгалтерський облік в банку
  3. Навчання фахівців з питань організації фінансового моніторингу у банку
  4. Система управління ризиками в банку і банківських групах: сучасні методи, технології та вимоги регулятора
  5. Кваліфікаційна програма підготовки фахівців з валютного контролю за експортно-імпортними операціями
  6. Документарні акредитиви, гарантії, інкасо та фінансування міжнародної торгівлі
  7. Кваліфікаційний курс підготовки спеціаліста по проведенню операцій з дорогоцінними (банківськими) металами
  8. Професійний аналіз підприємства-позичальника (практикум з фінансової діагностики бізнесу у контексті управління кредитними операціями банку)
  9. Побудова внутрішньобанківської системи протидії шахрайству
  10. Англомовна банківська термінологія
  11. Кваліфікаційний курс підготовки касових працівників банків
  12. Організація роботи з перевезення валютних цінностей та інкасації
  13. Оцінка платоспроможності потенційного боржника банку
  14. Програма підготовки ІТ-аудиторів до сертифікації CISA©
  15. Ризик менеджер оцінки ризиків та управління ризиками в області інформаційної безпеки на основі стандарту ISO / IEC 27005Ліцензовані програми

 

Всі матеріали, розміщені на цьому сайті, не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу НЦПБПУ