Навчальні програми

Національного центру підготовки банківських працівників України

заплановані на 2024 навчальний рік

Короткострокові семінари

 

 • Особливості роботи банківської системи в воєнний період

  1. Вимоги законодавства та НБУ у сфері фінансового моніторингу, особливості застосування законодавства з ПВК/ФТ в період військового стану
  2. Зміни у корпоративному управлінні в умовах воєнного стану
  3. Круглий стіл «Впровадження і комплаєнс-контроль вимог законодавства в період дії воєнного стану»
  4. Організація роботи внутрішнього аудиту банків під час Воєнного стану
  5. Новітні зміни трудового законодавства в умовах воєнного стану
  6. Уточнення порядку бронювання працівників
  7. Оцінка кредитних ризиків та розрахунку резервів під очікувані втрати по кредитному портфелю Згідно МСФЗ в умовах війни
  8. Вплив війни на облік та звітність банків
  9. Питання пошкодження майна юридичних осіб, фіксування збитків
  10. Облік банками операцій оренди в умовах воєнного стану
  11. Психологія роботи з клієнтами боржниками в умовах військового стану
  12. Банківська застава в умовах нестабільності, викликаної військовою агресією
  13. Індивідуальні банківські сейфи – зміни та гнучкість рішень для клієнтів в сучасних реаліях
  14. Колабораціонізм, пособництво агресору та пов’язані ризики

   

 • Стратегічне управління та планування

  1. Фінансовий менеджмент в банку
  2. Система стратегічного планування та управління діяльністю банку
  3. Бізнес-процеси в банку: впровадження, управління, оптимізація
  4. Управління бізнес-процесами в банку: методика, організація та автоматизація
  5. Ефективні етапи впровадження оптимізаційного проекту або нового програмного забезпечення в сучасному банку
  6. Практичні аспекти аналізу і контролінгу в банківській діяльності
  7. Сучасні методи бюджетування та ціноутворення в бізнес-лініях банку
  8. Стратегічний управлінський облік в банках
  9. Оцінка прибутковості банківського бізнесу
  10. Практичні аспекти побудови комплексної системи управлінського обліку в комерційному банку України. Автоматизація управлінського обліку
  11. Методи і форми розподілу (алокації) витрат підтримуючих напрямів на бізнес-підрозділи
  12. Організація методологічної роботи в банку
  13. Організація та впровадження системи внутрішнього контролю в банках
  14. Практичні аспекти організації роботи банку для мінімізації загальнобанківських витрат
  15. Управління грошовими потоками як складова функція фінансової служби
  16. Економічна безпека та ділова репутація банку
  17. Фінансовий аналіз банку: практичні аспекти аналізу, оцінки діяльності і контролінгу в банківських установах
  18. Регіональна мережа банку: управління та розвиток
  19. Практичні аспекти аналізу та оцінки ефективності діяльності підрозділів регіональної мережі комерційного банку
  20. Методологічне супроводження банківської діяльності

   

 • Підвищення кваліфікації для членів Наглядових Рад за такими тематиками:

  1. Ключові питання про систему внутрішнього контролю банку для членів Наглядових рад
  2. Фінансовий моніторинг в банку
  3. Організація корпоративного управління в банку 
  4. Управління ризиками в банку
  5. Система організації комплаєнс-контролю в банку
  6. Внутрішній аудит в банку
  7. Казначейські операції в банку
  8. Система управління інформаційною безпекою в банку
  9. Діджіталізація в банку
  10. Організація системи безпеки в банку

 • Корпоративне управління в банку

  1. Нова редакція Закону України «Про акціонерні товариства»: характеристика ключових змін та вплив закону на діяльність банків
  2. Міжнародні та національні стандарти, а також сучасні тенденції розвитку корпоративного управління
  3. Оцінка діяльності Наглядової ради банку
  4. Політика винагород наглядової ради та правління банку: міжнародні рекомендації та законодавчі вимоги
  5. Оцінка органів акціонерного товариства
  6. Корпоративна соціальна відповідальність та річна звітність банків
  7. Наглядова Рада банку. Методика роботи та оцінки ефективності
  8. Корпоративне управління і комплаєнс
  9. Система винагороди у банку: локальні законодавчі рекомендації та найкраща світова практика
  10. Відповідальність членів ради банку: питання та відповіді
  11. Особливий статус та роль корпоративного секретаря в системі органів управління банку. Завдання та функції у підготовці документів, в тому числі звітності про корпоративне управління як складової річного звіту
  12. Роль незалежних директорів в системі корпоративного управління банку: правові аспекти їх діяльності, особливості обрання, практичні механізми визначення та підтвердження незалежності
  13. Матриці профілю Ради та Правління Банку. Колективна придатність органів управління Банку
  14. Процедура планування наступництва
  15. Як погодити набуття істотної участі у банку в НБУ та збільшити статутний капітал банку за рахунок додаткових внесків
  16. Як погодити та/або збільшити істотну участь у банку
  17. Пов’язані особи банку: як визначити всіх пов’язаних осіб та спростувати ознаки пов’язаності перед НБУ
  18. Корпоративне управління банку – професійного учасника ринків капіталу. Нові вимоги законодавства
  19. Практика впровадження системи управління ризиками в корпоративне управління банку

 • Комплаєнс

  1. Шляхи розвитку ефективної системи комплаєнс-контролю
  2. Впровадження інструментів методології в комплаєнс-функціях
  3. Взаємодія підрозділів комплаєнс та банківської безпеки при проведенні внутрішніх перевірок
  4. Управління ключовими комплаєнс-ризиками Банку
  5. Організація системи звітності з комплаєнс
  6. Роль підрозділу комплаєнс у впровадженні культури управління ризиками
  7. Функція комплаєнс в комерційному банку: програмні та процедурні продукти. Управління "відповідністю" в банку із застосуванням комплаєнс технологій
  8. Оцінка комплаєнс - ризику у нових продуктах та значних змінах у діяльності банку
  9. Забезпечення організації контролю за відповідністю процесів щодо управління НПА
  10. Здійснення контролю за відповідністю системи компенсацій та відшкодування, що запроваджена в банку, а також процедур притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників банку, вимогам законодавства України;
  11. Побудова системи внутрішнього контролю в банках України з урахуванням міжнародного досвіду та досвіду країн Європейського союзу. Роль служби комплаєнс у СВК
  12. Комплаєнс-контроль: ефективний механізм захисту власників банків та топ-менеджменту або зайві обмеження
  13. Формування корпоративної етики як елементу системи управління банком
  14. Управління ситуаціями конфлікту інтересів. Корупція як вид зловживання ситуацією конфлікту інтересів
  15. Інструменти управління конфліктами інтересів
  16. Національні та міжнародні санкції

 • Управління ризиками в банку

  1. Управління ризиками в банку. Система ризик-менеджменту
  2. Вдосконалення ризик-менеджменту та прозорості банку через запровадження вимог Базель ІІІ
  3. Система раннього попередження як елемент управління ризиками
  4. План відновлення діяльності
  5. Практика реалізації вимог НБУ в частині управління ризиками, планування відновлення діяльності та управління непрацюючими активами
  6. Агрегування банківських ризиків, розрахунок необхідного капіталу під кожен вид ризиків
  7. Кількісні методи оцінки ризиків
  8. Менеджмент ризику ліквідності в банку
  9. Менеджмент процентного та кредитного ризиків в банку
  10. Менеджмент ризику забезпечення
  11. Менеджмент валютного ризику в банку
  12. Менеджмент ринкового ризику в банку
  13. Менеджмент цінового ризику в банку
  14. Інструменти і методи контролю і мінімізації операційних ризиків
  15. Практичні підходи до управління операційним ризиком з урахуванням міжнародних стандартів
  16. Міжнародна практика кредитного аналізу та управління кредитними ризиками
  17. Оцінка капіталу та кредитних ризиків згідно Базелю, МСФЗ та НБУ
  18. Індивідуальна оцінка кредитних ризиків великих позичальників відповідно до МСФЗ
  19. Аналіз структурних ризиків та їх вплив на кредитний аналіз корпоративних клієнтів
  20. Оцінка ризиків при кредитуванні підприємств сільськогосподарського сектора
  21. Управління кредитним ризиком. Оцінка платоспроможності боржника на індивідуальній основі
  22. Практикум з визнання та оцінки фінансових інструментів та розрахунку резервів під кредитні ризики згідно МСФЗ
  23. Управління кредитними ризиками в лізинговій компанії. Аналіз платоспроможності потенційного лізингоотримувача
  24. Ризики заставного забезпечення. Теорія та практика
  25. Деривативи як інструменти хеджування ринкових ризиків
  26. Методика розрахунку ризиків цінних паперів (практичний аспект)
  27. Оцінка та управління процентним ризиком комерційного банку на основі рекомендацій Базельського комітету. Трансфертне ціноутворення як інструмент управління процентним ризиком
  28. Практика комплексного стрес-тестування ризиків комерційного банку
  29. Методологія стрес-тестування, поняття та розрахунок різних рівнів ризику
  30. Стрес-тестування стійкості капіталу до кредитного, ринкового та валютного ризиків
  31. Стрес-тестування кредитного ризику корпоративних клієнтів
  32. Стрес-тестування ризиків комплаєнс та ризиків інформаційної безпеки
  33. Стрес-тестування різних видів ризиків
  34. Аналіз небанківських фінансових інститутів та оцінка ризиків при співпраці з ними
  35. Впровадження IFRS 9 до обліку фінансових інструментів та оцінки резервів під кредитні ризики
  36. Оцінка інформаційних ризиків в межах системи управління операційним ризиком
  37. Зв’язок КРОС-ризиків: операційних ризиків та комплаєнс ризиків
  38. Юридичний ризик і ризики по роботі з постачальниками (аутсорсерами)
  39. Інформаційні ризики. Загальні підходи та впровадження в сучасних реаліях
  40. Оцінка кредитних ризиків та розрахунку резервів під очікувані втрати по кредитному портфелю Згідно МСФЗ в умовах війни
  41. Підхід до оцінки якості СУОР банку та розрахунку Індивідуального внутрішнього мультиплікатору збитків

 • Фінансовий моніторинг

  1. Організація та діяльність фінансового моніторингу в банку. Методика оцінки ризику використання банків для легалізації кримінальних доходів
  2. Побудова ефективної системи первинного фінансового моніторингу. Виявлення інструментів та способів легалізації корупційних доходів. Взаємодія Держфінмоніторингу з банківськими установами, інформаційний обмін
  3. Новації законодавства та вимог НБУ в сфері фінансового моніторингу (ПВК/ФТ)
  4. Належна перевірка клієнтів на етапі встановлення ділових відносин та в процесі обслуговування. Моніторинг ділових відносин
  5. Політика банків у сфері фінансового моніторингу, уникнення загроз, ризиків, інцидентів
  6. Проблемні питання ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів. Заходи з удосконалення існуючих систем та процесів
  7. Практичне застосування ризик-орієнтованого підходу при проведенні ідентифікації, вивченні діяльності клієнтів, виявленні ризикових операцій
  8. Ризикова діяльність у сфері фінансового моніторингу: теорія та практика. Поглиблена перевірка клієнта як інструмент уникнення ризикової діяльності. Можливі шляхи автоматизації процесу аналізу фінансових операцій. Сценарний аналіз
  9. Впровадження правил KYC - сучасна стратегія банку. Виклики та завдання в системі фінансового моніторингу з урахуванням змін
  10. Ризик орієнтований підхід до аналізу операцій клієнтів на основі KYC
  11. Ділова репутація контрагента
  12. Особливості здійснення банками заходів стосовно вивчення структур власності клієнтів та встановлення кінцевих бенефіціарних власників (контролерів)
  13. Виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу
  14. Вжиття банком застережних заходів для попередження, обмеження та/або зниження рівнів ризику клієнтів та рівня ризику банку до прийнятного рівня
  15. Виявлення індикаторів ризикових операцій по зовнішньоекономічним операціям клієнтів банку
  16. Особливості здійснення банками фінансового моніторингу при виконанні ними функцій професійних учасників ринку цінних паперів
  17. Створення та використання систем автоматизації фінансового моніторингу в банківських установах. Інтеграція таких систем у банківську систему управління ризиками
  18. Ідентифікація нерезидента (документи, що посвідчують особу, підтверджують місце проживання/ перебування, джерела походження коштів)
  19. Окремі питання супроводу і нагляду за операціями нерезидентів
  20. Фінансовий моніторинг операцій з цінними паперами. Особливості виявлення ризикових операцій з цінними паперами
  21. Складні питання при встановлені реальних власників, непрозорі структури власності (трасти, трастові конструкції)
  22. Практичні аспекти організації роботи із пов’язаними особами у банках
  23. Практичні аспекти здійснення фінансового моніторингу при проведенні операцій з платіжними картам
  24. Запобігання та протидія легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом: останні законодавчі зміни. Інноваційні технологічні рішення для вирішення проблемних питань фінансового моніторингу
  25. Фінансовий моніторинг касових операцій
  26. Визначення РЕР’s, заходи та проблематика їх виявлення банками
  27. Імплементація законодавства та вимог НБУ з питань фінансового моніторингу у внутрішні процеси банку
  28. Актуальні питання застосування правил КІК (контрольованих іноземних компаній)

 • Валютні операції, валютний контроль, зовнішньоекономічна діяльність

  1. Порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті за експортно-імпортними операціями. Міжнародні платежі, акредитиви
  2. Актуальні питання застосування валютного законодавства у сфері валютного контролю
  3. Повний цикл обслуговування валютного контракту в комерційному банку (відкриття рахунку нерезидента інвестора, перевірка пакету документів, юридичне супроводження)
  4. Валютний контроль з урахуванням вимог по фінансовому моніторингу – підходи та тенденції з урахуванням законодавчих змін
  5. Правила регулювання операцій з банківськими металами. Практика застосування
  6. Фінансування міжнародної торгівлі
  7. Огляд та практика застосування основних схем фінансування експортно-імпортних операцій
  8. Основні напрямки роботи з документарними операціями (випуск та супроводження документарних акредитивів, банківських гарантій та резервних акредитивів, здійснення розрахунків у формі документарного інкасо)
  9. Документарні акредитиви – використання клієнтами, практичні кейси, схеми основних угод, мінімізація ризиків, можливості фінансування експортних та імпортних операцій клієнтів банків з використання акредитивів
  10. Практика роботи з документами по документарному акредитиву. Перевірки документів по документарним акредитивам
  11. Правове забезпечення гарантійних операцій банків на основі нормативних документів яким вони підпорядковуються. Теоретичні та практичні моменти використання всіх видів банківських гарантій-мінімізація ризиків сторін-учасників угоди при підготовці та виконанні вимоги за гарантією та пов’язаних з нею документів
  12. Гарантії, контргарантії та резервні акредитиви як банківські операції, природа їх виникнення, види та ризики на кожному етапі структурування та реалізації проекту
  13. Банківські гарантії в Україні – практичний досвід та перспективи використання при здійсненні державних закупівель. Банківські гарантії. Уніфіковані правила для гарантій на вимогу (публікація № 758 МТП, редакція 2010р.)
  14. Правове забезпечення гарантійних операцій банків на основі нормативних документів яким вони підпорядковуються. Теоретичні та практичні моменти використання всіх видів банківських гарантій-мінімізація ризиків сторін-учасників угоди при підготовці та виконанні вимоги за гарантією та пов’язаних з нею документів
  15. Операції в системі SWIFT. Досвід українських банків
  16. SWIFT в банку. Архітектура і аналітика
  17. Кореспондентські відносини та міжнародні розрахунки
  18. Практика складання статистичної звітності про валютні операції банків та її подання до НБУ. Аналіз операцій банків на валютному ринку України за статистичними звітами
  19. Законодавчі та практичні аспекти інтеграції криптовалют і блокчейну в банківський бізнес
  20. Виконання зовнішньоекономічних операцій на користь / за дорученням клієнтів - юридичних осіб. Практичні аспекти

 • Робота з віртуальними активами

  1. Проблематика адаптації криптовалют банківською сферою.
  2. Складні AML ризики віртуальних активів: DEFI, SMART-контракти, NFT, Mіксинг
  3. Ризики використання криптовалют для фінансування тероризму та відмивання коштів
  4. Вимоги нормативних актів у сфері ПВК/ФТ в частині супроводження платіжних операцій або віртуальних активів

 • Бухгалтерський облік, розрахунки та оподаткування

  1. Міжнародні стандарти фінансової звітності для банків. Огляд останніх змін
  2. Підготовка фінансової звітності банків згідно міжнародних стандартів. Останні зміни в МСФЗ та нормативних документах НБУ
  3. Особливості консолідації фінансової звітності по групі компаній за МСФЗ. Аналіз групи компаній
  4. Облік окремих фінансових інструментів відповідно до вимог МСБО та розкриття інформації у фінансовій звітності банків
  5. Застосування методу ефективної ставки відсотка в порядку формування балансової вартості та обліку фінансових інструментів банків
  6. МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» в банках»
  7. МСФЗ 15 “Виручка по договорам з покупцями”: вплив на бухгалтерський облік та звітність в банку
  8. МСФЗ 16 «Оренда» та його вплив на фінансові рішення в банківській сфері
  9. Модифікація фінансових активів
  10. Практичні аспекти бухгалтерського обліку та оподаткування валютних операцій
  11. Застосування та облік деривативів у банках
  12. Бухгалтерський облік та оподаткування документарних операцій
  13. Бухгалтерський облік та розкриття інформації у фінансовій звітності операцій з своп-контрактами
  14. Облік та оподаткування операцій банку з основними фондами, нематеріальними активами, малоцінними предметами та земельними ділянками
  15. Бухгалтерський облік та оподаткування операцій з цінними паперами
  16. Облік операцій по заробітній платі, відрядження
  17. Бухгалтерський облік кредитних та депозитних операцій банків відповідно до вимог МСФЗ та інструкції з бухгалтерського обліку НБУ
  18. Облік фінансових інструментів та оцінка якості кредитного портфелю згідно з МСФЗ
  19. Розгляд основних питань з бухгалтерського обліку операцій щодо врегулювання проблемної кредитної заборгованості
  20. Визнання в бухгалтерському обліку поточних та відстрочених активів та зобов‘язань з податку на прибуток. Розкриття інформації щодо витрат, відстрочених податкових активів та зобов‘язань з податку на прибуток у фінансовій звітності банків
  21. Особливості консолідації фінансової звітності по групі компаній за МСФЗ. Аналіз групи компаній
  22. Бухгалтерський облік результатів припинення визнання активів банку. Особливості обліку окремих операцій та розкриття у фінансовій звітності
  23. Практичні аспекти бухгалтерського обліку операцій з платіжними картками
  24. Відкладені податки: визнання та оцінка у фінансовій звітності банку згідно МСФЗ
  25. Актуальні питання податкових перевірок банківських установ
  26. Особливості складання податкової звітності за звітні періоди
  27. Оподаткування банківських установ податком на прибуток та ПДВ з урахуванням законодавчих змін, а також останніх роз’яснень ДФСУ
  28. Актуальні питання оподаткування доходів фізичних осіб (останні зміни). Особливості оподаткування військового збору та процентів (пасивних доходів)
  29. Останні зміни РМСБО та НБУ в бухгалтерському обліку фінансових інструментів
  30. Теорія та практика складання звітності по FATCA
  31. POCI-активи: визнання та модифікація
  32. Актуальні питання оподаткування податком на прибуток підприємств
  33. Ефективна ставка відсотку: Застосування в бухгалтерському обліку
  34. Облік необоротних активів банку. Особливості оцінки в епоху пандемії
  35. Облік реструктуризації валютних кредитів
  36. Модифікація кредитів
  37. Фінансовий лізинг як кредитний продукт: відображення в бухобліку
  38. Облік прав користування програмним забезпеченням, що розміщується у хмарі, згідно з МСФЗ

 • Внутрішній аудит та контроль

  1. Методологія та практика проведення внутрішнього аудиту в комерційних банках
  2. Практичні аспекти застосування Міжнародних стандартів аудиту у банківських установах
  3. Роль внутрішнього аудиту в системі внутрішнього контролю та управління ризиками
  4. Роль та місце внутрішнього аудиту у системі корпоративного управління
  5. Практичні аспекти побудови ефективної функції внутрішнього аудиту: сучасні технології та шляхи розвитку
  6. Оцінка ризиків та планування аудиторських перевірок. Сучасні підходи та міжнародна практика
  7. Аудиторські звіти. Як привернути увагу, залучити та переконати менеджмент
  8. Кращі практики проведення внутрішнього аудиту та оформлення робочих документів
  9. Контроль якості аудиту, програма гарантії та підвищення якості внутрішнього аудиту, проведення внутрішніх оцінок
  10. Практичні аспекти аудиторських перевірок
  11. Ризик-орієнтоване планування діяльності банківського аудиту та аудиторської перевірки
  12. Аудит оцінки внутрішнього капіталу банків згідно вимог Базельського Комітету
  13. Фінансовий моніторинг для внутрішніх аудиторів: Ключові позиції для перевірки
  14. Внутрішній аудит депозитних операцій банку
  15. Внутрішній аудит операцій з цінними паперами в банках
  16. Внутрішній аудит кредитних операцій банку
  17. Внутрішній аудит проблемної та простроченої кредитної заборгованості
  18. Внутрішній аудит розрахунків з використанням банківських платіжних карток
  19. Внутрішній аудит валютних операцій та валютного контролю
  20. Аудит виконання банком функцій агенту валютного нагляду з урахуванням ризик-орієнтованого підходу
  21. Внутрішній аудит комплаєнс та системи внутрішнього контролю банку
  22. Внутрішній аудит системи управління ризиками
  23. Внутрішній аудит системи внутрішнього контролю в банку
  24. Внутрішній аудит корпоративного управління в банку
  25. Внутрішній аудит. Вимоги до перевірки корпоративного управління банку
  26. Внутрішній аудит банківської групи
  27. Внутрішній аудит обліково-операційних операцій банку
  28. Технологія проведення внутрішнього аудиту систем бухгалтерського обліку
  29. Аудит впровадження МСФЗ в банку
  30. Внутрішній аудит оподаткування операцій банку
  31. Внутрішній аудит фінансового моніторингу та комплаєнсу в банках
  32. Внутрішній аудит дебіторської та кредиторської заборгованості
  33. Внутрішній аудит та шахрайство
  34. Внутрішній аудит операцій з основними засобами та нематеріальними активами
  35. Внутрішній аудит казначейських операцій
  36. Внутрішній аудит платіжних систем
  37. Внутрішній аудит клієнтського масиву
  38. Внутрішній аудит ефективності управління філією
  39. Внутрішній аудит системи захисту банківської таємниці
  40. Внутрішній аудит якості обслуговування клієнтів
  41. Аудит закупівель та господарських операцій
  42. Аудит організації касової роботи у Банку та його структурних підрозділах: практичні аспекти.
  43. Методологічні аспекти внутрішнього аудиту інформаційних систем
  44. Аудит інформаційного ризику в банках України відповідно до нормативно-правових актів Національного банку України
  45. Аудит стану інформаційної безпеки. Планування, обґрунтування, проведення, надання рекомендації та контроль реалізації
  46. Проведення незалежної оцінки відповідності (SWIFT Mandated Assessments)
  47. Побудова системи безперервного дистанційного аудиту.
  48. Складання матриці внутрішніх контролів та ризиків при проведенні аудиторської перевірки
  49. Ризикові питання аудиту управління персоналом/ кадрових питань
  50. Аудит процесу управління комплаєнс ризиком у банку (практичний досвід)
  51. Аудит дотримання вимог законодавства по визначенню пов’язаних осіб
  52. Аудит управління процесами та безперервністю діяльності у т.ч. виконання плану дій на випадок виникнення непередбачуваних обставин
  53. Аудит процесів комерційного банку: компонент використання інформаційних технологій в бізнес-процесах
  54. Практика планування та проведення аудиту процесів банку. Кейси
  55. Аудит управління забезпеченням: перевірка дотримання вимог НБУ та виявлення ризиків
  56. Аудит виконання бюджету
  57. Інструменти для перевірки аудитом підрозділів фінансового моніторингу в рамках реалізації нового законодавства. Інноваційні технологічні рішення для вирішення проблемних питань фінансового моніторингу
  58. Взаємодія внутрішніх та зовнішніх аудиторів
  59. Психологічний інструментарій в роботі аудитора
  60. Організація та проведення аудиту окремих процесів переданих на аутсорсинг в банках та аудит організації роботи АТМ
  61. Зовнішня оцінка функції внутрішнього аудиту: погляд зсередини та ззовні

 • Казначейство

  1. Казначейство та казначейські операції
  2. Управління ліквідністю в банку
  3. Трансфертне ціноутворення в банку
  4. Актуальні питання управління активами та пасивами в комерційному банку. Система показників з оцінки якості управління активами та пасивами.
  5. Використання методу ефективної ставки відсотка для оцінки та обліку фінансових інструментів, згідно МСФЗ та вимог НБУ
  6. Побудова системи управління ліквідністю банку: мінімально необхідні звіти, система показників управління ліквідністю та їх використання у прийнятті рішень, необхідні бази даних та наявні ІТ-рішення

 • Кредитування

  1. Міжнародна практика кредитного аналізу та управління кредитними ризиками
  2. Аналіз та оцінка кредитного портфелю банку
  3. Кредитний моніторинг
  4. Стрес-тестування кредитного портфелю
  5. Сучасні підходи та методики управління кредитним портфелем
  6. Аналіз кредитної заявки корпоративного клієнта: виявлення, попередження і управління кредитними ризиками
  7. Розрахунок та інтерпретація найбільш інформативних фінансових показників для підприємств різних галузей
  8. Оцінка грошових потоків позичальника. Складання та аналіз звіту про рух грошових коштів (cash flow)
  9. Методологія аналізу фінансового стану позичальника юридичної особи та оцінка кредитних проектів (фінансування оборотного капіталу та інвестиційних проектів)
  10. Моделювання та фінансовий аналіз інвестиційних проектів корпоративних клієнтів комерційного банку
  11. Кредитування малого бізнесу. Особливості використання технології мікрокредитування у практиці вітчизняних банків
  12. Кредитування сільгоспвиробників, аналіз ризиків та платоспроможності
  13. Кредитний аналіз клієнтів МСБ
  14. Аналіз і прогнозування стану позичальника для експертизи договорів кредитування оборотних коштів
  15. Формування навичок проведення кредитного аналізу у співробітників кредитних підрозділів
  16. Особливості оцінки майна з метою забезпечення кредитних зобов’язань
  17. Актуальні питання практики кредитування будівництва об’єктів нерухомості: дозвільна документація у будівництві, юридичні та фінансові ризики проектного фінансування
  18. Механізми та варіанти кредитування підприємств АПК
  19. Іпотечне кредитування
  20. Практика управління факторинговими операціями
  21. Відступлення права вимоги vs факторинг: розмежування, податкові наслідки, судова практика
  22. Аналіз кредитних ризиків, пов'язаних з потенційним позичальником, що є групою компаній
  23. Аналіз фінансових показників платоспроможності позичальника
  24. Особливості консолідації фінансової звітності по групі компаній за МСФЗ. Аналіз групи компаній
  25. Особливості кредитного аналізу та оцінки кредитоспросможності клієнтів корпоративного сегменту
  26. Розрахунок та інтерпретація найбільш інформативних фінансових показників для підприємств різних галузей
  27. Аналіз ризиків кредитування та оцінка платоспроможності підприємств сільськогосподарської, торгової та промислової (переробної) галузі

 • Робота з проблемною заборгованістю

  1. Актуальні питання та шляхи реструктуризації кредитного портфелю
  2. Реструктуризація проблемної заборгованості в банку. Профілактика виникнення. Методи стягнення. Судова практика
  3. Робота банку з різними видами застав, переоцінка заставного майна з метою реалізації. Практика стягнення проблемної заборгованості за рахунок заставленого майна
  4. Розірвання кредитних договорів, стягнення заборгованості, накладення арешту на майно боржника – основні аспекти, умови, проблеми та порядок їх вирішення
  5. Корпоративні клієнти: причини виникнення проблемної заборгованості та їх профілактика
  6. Практичні аспекти звернення стягнення на предмет застави, питання реалізації заставленого майна
  7. Стягнення заборгованості банківськими установами в поточних умовах: загально організаційні, юридичні та податкові аспекти.
  8. Практикум з повернення боргів: психологія та технологія роботи з боржниками
  9. Банкрутство – як спосіб уникнення від сплати кредиту. Основні методи та підходи при виявленні псевдобанкрутств
  10. Робота з проблемними позичальниками банку: психологічні аспекти впливу на прийняття рішення
  11. Індикатори та звітність у сфері збору боргів. кращі практики
  12. Поняття, принципи, визнання дефолту по клієнтам банку згідно вимог Базель. Ведення бази дефолтів
  13. Процес управління проблемними активами

 • Операції з платіжними картками

  1. Нормативно-правові аспекти емісії спеціальних платіжних засобів і здійснення операцій з їх використанням
  2. Нормативно-правові аспекти здійснення операцій з використанням електронних платіжних засобів. Звітність за платіжними картками
  3. Електронні гроші та їх нормативно-правове регулювання в Україні Порядок узгодження правил системи електронних грошей/ здійснення операцій з електронними грошима
  4. Нові вимоги до функціонування платіжних систем
  5. Відкриття та обслуговування корпоративних карток
  6. Інтернет-еквайринг: сучасні способи оплати – застосування та особливості реєстрації
  7. Овердрафтне кредитування, погашення заборгованості за кредитами овердрафт. Розрахунки з МПС
  8. Претензійна робота за спірними трансакціями по платіжних картках

 • Банківська безпека

  1. Створення ефективної системи банківської безпеки
  2. Організація економічної та інформаційної безпеки банку. Оцінка ділової репутації банку
  3. Протидія внутрішньобанківському шахрайству
  4. Створення внутрішньобанківської бази даних негативної інформації (визначення, збір, систематизація) та її використання в роботі банку
  5. Система управління ризиком шахрайства. Система автоматизованого моніторингу з протидії внутрішнім та зовнішнім протиправним проявам
  6. Захист банківської електронної інформації
  7. Захист банківської таємниці у банківській установі
  8. Система оцінки благонадійності кандидата, лояльності працівника та аналізу ризиків посадових крадіжок та шахрайства персоналу
  9. Захист персональних даних та банківської таємниці в контексті автоматизації банківських процесів
  10. Порядок виконання банками заходів щодо арешту коштів на рахунках клієнтів
  11. Організація охорони приміщень банків. Технічна укріпленість
  12. Безпека інформаційно-аналітичної обробки відомостей про персонал та клієнтів банківської установи
  13. Шахрайство при обслуговуванні поточних та депозитних рахунків
  14. Інтегрована система захисту інформації банку (створення, застосування та розбудова)
  15. Розробка та впровадження політики класифікації та захисту інформації банку
  16. Управління інцидентами інформаційної безпеки
  17. Забезпечення безперервності бізнес-процесів на випадок інцидентів кібербезпеки: ключові контролі
  18. Перевірка ділової репутації контрагентів
  19. Перевірка ділової репутації клієнтів в умовах віддаленої роботи
  20. Особливості забезпечення інформаційної безпеки банку в умовах сучасних кібер-загроз
  21. Автоматизовані системи виявлення та протидії шахрайству в платіжних системах (інтеграція в систему ОДБ)
  22. Програма підвищення обізнаності персоналу з питань інформаційної безпеки
  23. Оцінка захищеності бізнесу методом тесту на проникнення в інформаційні системи
  24. Актуальні проблеми протидії шахрайству у сфері банківського кредитування
  25. Управління ризиком шахрайства в процесі кредитування корпоративних клієнтів
  26. Психологічний інструментарій роботи в процесі верифікації
  27. Передові технології верифікації у реальних умовах роздрібного кредитування України: найефективніші методи боротьби з шахрайством
  28. Використання наявних масивів даних в процесі протидії шахрайству в роздрібному кредитуванні
  29. Паравербаліка – технологія виявлення неправдивої інформації в процедурах дистанційної верифікації кредитних заявок
  30. Ідентифікація загроз та шляхи зменшення ризиків: нова реальність, виклики та загрози
  31. Обов'язкова звітність з питань інформаційної безпеки

 • Безпека карткового бізнесу

  1. Практичні аспекти забезпечення безпеки карткового бізнесу в банку
  2. Практичні аспекти моніторингу підозрілих транзакцій. Особливості моніторингу емісії, еквайрингу та СNP (card not present) операцій
  3. Моніторинг операцій з платіжними картками
  4. Безпека систем дистанційного банківського обслуговування, удосконалення методів захисту від несанкціонованих платежів
  5. Безпека еквайрингової мережі
  6. Практичні аспекти протидії шахрайству в банкоматній мережі
  7. Нові схеми шахрайства з картками та банкоматами. Детальний розгляд шахрайських схем, методи протидії, та як захиститися клієнтам. Розгляд шахрайських пристроїв та нові методи моніторингу
  8. Основний захист від соціальної інженерії – «не довіряти нікому!» Чому і як крадуть кошти…
  9. Зростання потенціалу кіберзагроз. Нові тренди еквайрингу та сервісів оплати. Клієнтоорієнтованість шахраїв

 • Правове регулювання діяльності банку

  1. Принципи та практика побудови ефективної системи взаємовідносин банку та державної виконавчої служби на етапі примусового стягнення заборгованості з боржника
  2. Політика схвалення й розкриття значних правочинів та правочинів із зaінтересованістю
  3. Банківська таємниця. Особливості кримінального провадження за кримінально - процесуальним кодексом України, в частині розкриття банківської таємниці
  4. Інформація з обмеженим доступом та банківська таємниця. Вимоги щодо збереження та розкриття банківської таємниці. Захист інтересів клієнта та виконання нормативних вимог у зв’язку з приєднанням України до міжнародної системи обміну фінансовою інформацією відповідно до стандартів автоматичного обміну фінансовою інформацією (CRS). Дотримання загальних правил захисту даних GDPR
  5. Робота банку зі зверненнями, заявами та скаргами фізичних та юридичних осіб. Процес формування банком відповідей
  6. Охорона праці та техніка безпеки. Нормативне регулювання, організація та виконання, вимоги, контроль та відповідальність
  7. Дозвільна документація в будівництві: актуальні юридичні питання практики фінансування будівництва об‘єктів нерухомості
  8. Реконструкція та перепланування нерухомого майна: юридичні аспекти
  9. Особливості оцінки майна з метою забезпечення кредитних зобов’язань
  10. Практичні питання стягнення боргу за кредитними договорами. Cпори банку з перевіряючими органами. Практика роботи з адміністративною палатою ВСУ
  11. Позасудові способи звернення стягнення на заставлене майно
  12. Особливості здійснення виконавчого провадження за участю банків
  13. Особливості судової роботи із заставними кредитами
  14. Застава як засіб забезпечення виконання зобов’язань. Задоволення вимог заставодержателя: законодавче регулювання та практичні аспекти
  15. Правове регулювання здійснення банками документарних операцій (операції з акредитивами, гарантіями, контргарантіями, авалювання векселів тощо) в розрізі українського законодавства та міжнародного права
  16. Правові позиції нового законодавства про банкрутство. Судова практика
  17. Іноземні громадяни в Україні – імміграційні, податкові та інші юридичні аспекти
  18. Непрозорі питання процесуального законодавства
  19. Відповідальність власників і топ-менеджерів за борги підприємства

 • Розрахунково-касове обслуговування

  1. Практичний курс навчання касирів-операціоністів базовим навичкам роботи в кредитно-фінансової установі на основі нормативно-правової бази НБУ
  2. Робота з готівковою валютою (EURO, USD, GBP, JPY, CHF), системи захисту та методики визначення фальсифікатів. Методи дослідження банкнот, цінних паперів, дорожніх чеків та фінансових документів
  3. Професійна ефективність інкасаторів в екстремальних умовах діяльності
  4. Професійна ефективність касирів в стресових умовах
  5. Порядок відкриття рахунків юридичним та фізичним особам, типові помилки потенційних клієнтів банку та ознаки визнання діяльності банку ризиковою

 • Цінні папери

  1. Операції банків з цінними паперами
  2. Управління портфелем цінних паперів
  3. Вимоги Національного банку України до оцінки операцій банків з цінними паперами. Формування резервів
  4. Актуальні проблеми вексельного обігу відповідно до нових нормативних документів з видачі, обігу та погашенню фінансових векселів
  5. Оцінка фінансового стану емітента (практичний аспект)
  6. Корпоративні дії: порядок проведення емісії акцій, організації виплат дивідендів, розкриття інформації для акціонерів
  7. Депозитарний облік державних цінних паперів: особливості проведення операцій та нові можливості для ринку

 • Банківські продукти

  1. Алокація накладних витрати на банківські продукти. Визначення прибутковості банківських продуктів
  2. Створення нового банківського продукту
  3. Оцінка та методи розрахунку собівартості і прибутковості банківських продуктів
  4. Електронні канали продажу банківських продуктів
  5. Методика розробки банківського продукту для клієнтів малого та мікро бізнесу: розробка, впровадження, організація продажів. Практичне застосування
  6. Роздрібні депозитні продукти. Теорія та практика ефективного залучення депозитів фізичних осіб
  7. Сучасні кредитні продукти
  8. Продуктова корзина кожного сегменту клієнтів та її використання в крос-продажах
  9. Індивідуальні банківські сейфи – бізнес-напрямок чи сервіс для клієнта?

 • Залучення та обслуговування клієнтів

  1. Побудова системи управління взаємовідносинами з клієнтами в банку
  2. Аспекти успішних продажів банківських продуктів
  3. Перехресний продаж банківських продуктів (cross-selling)
  4. Управління великим приватним капіталом: побудова ефективної роботи із заможними клієнтами (mass affluent, high net worth individual)
  5. Роздрібний бізнес в банку: продуктова, маркетингова та клієнтська політики
  6. Стратегії та технології CRM у банках
  7. Особливості залучення та утримання корпоративних клієнтів на банківському обслуговуванні Ефективна організація роботи із залучення корпоративних клієнтів та продажів банківських продуктів корпоративним клієнтам
  8. Висококласний сервіс та спілкування з клієнтами. Тренінг
  9. Продаж банківських продуктів клієнтам МСБ
  10. Сегментація клієнтської бази. Створення банківських продуктів для роздрібного бізнесу
  11. Підготовка sales - менеджерів банку або технологія продажу банківських послуг
  12. Початок комерційного етапу впровадження BankID
  13. Планування продажів у банківських відділеннях з врахуванням завантаженості персоналу
  14. Методологічне забезпечення та практична організація роботи зі зверненнями клієнтів
  15. Контроль рівня клієнтського сервісу в банках
  16. Робота кол-центру: профіль клієнта, робота зі зверненнями, моніторинг та платежі

 • Маркетинг

  1. Розрахунок економічної ефективності маркетингових заходів банку
  2. Основні передумови ефективної роботи мережі продажів банку
  3. Оцінка прибутковості банківських продуктів
  4. Маркетинг банківських роздрібних послуг
  5. Підвищення ефективності продажів банківських продуктів
  6. Методи пошуку, залучення та утримання клієнтів. Практичний маркетинг

 • Управління персоналом банку, діловодство та кадрова документація

  1. Оцінка персоналу: ефективні методики та інструменти
  2. Управління результативністю менеджменту і персоналу комерційного банку
  3. Електронні трудові книжки – полегшення життя або новий виклик?
  4. Організація контролю виконання документів / доручень в банку
  5. Професійний HR – менеджер. Основні правила для успішної роботи
  6. Безперервні зміни і точки зростання компанії у контексті організаційно-кадрового аудиту
  7. Технології роботи з кадровою документацією
  8. Кадрові питання: останні зміни в законодавстві (протягом року по мірі виникнення змін)
  9. Відрядження: останні зміни в законодавстві (протягом року по мірі виникнення змін)
  10. Зарплатний вебінар: останні зміни в законодавстві (протягом року по мірі виникнення змін)
  11. Ефективний секретар
  12. Системи мотивації персоналу банку: існуюча міжнародна практика, тенденції розвитку, практика вітчизняних банків
  13. Кадровий аудит в системі управління персоналом
  14. Як почати результативно наймати IT-фахівців
  15. HR-стратегія в період змін та переналаштування бізнес-процесів
  16. Результативний ІТ-рекрутинг
  17. Організація діловодства та документообігу в банку. Технології роботи з вхідною та вихідною документацією
  18. Електронний документообіг банку або як вірно інвестувати для підвищення прибутку
  19. Порядок організації роботи в підрозділах перерахунку та зберігання валютних цінностей відповідно до вимог нормативно–правових актів НБУ, які регулюють ведення касових операцій банками в Україні
  20. Актуальні питання організації роботи архівного підрозділу банківської установи
  21. Планування життєвого циклу електронного документу. Останні тенденції щодо формування Національним банком України нової державної політики у банківській сфері щодо роботи з електронними документами
  22. Ведення діловодства в банку: вимоги та реалії сьогодення
  23. Автоматизація банківських процесів. Цифровізація господарських договорів: досвід впровадження
  24. Нетипові питання ведення діловодства в банках: автоматизація процесів логістики та електронного архіву через призму нормативних вимог

 • Тренінги особистісного росту

  1. Діловий етикет
  2. Бізнес-презентація банку та банківських продуктів. Майстерність переконливого виступу. Практика підготовки та проведення
  3. Тайм-менеджмент
  4. Тренінг «Стрес-менеджмент. Прийоми зняття наслідків впливу стресу з психіки і тіла працівників банку. Техніки формування стресостійкості. Стрес-гігієна. Стрес-профілактика»
  5. Стрес-менеджмент для інкасаторів
  6. Синдром професійного вигорання. Техніки запобігання вигорання і роботи зі стресовими ситуаціями
  7. Психологічні аспекти успішного проведення переговорів. Застосування технік нейро-лінгвістичного програмування, візуальної психодіагностики та невербальної комунікації для оцінки поведінки учасників переговорів
  8. Жорсткі переговори: переможець отримує все
  9. Ведення переговорів з проблемними клієнтами-боржниками
  10. Повернення боргів: технологія і психологія роботи з боржниками
  11. Практична конфліктологія та стрес - менеджмент у переговорному процесі
  12. Агресивні переговори. Протидія маніпуляціям і тиску
  13. Орієнтація на клієнта: навички комунікації
  14. Професійне вигорання та техніки відновлення

 • Середньострокові програми

  1. Внутрішній аудит банку
  2. Бухгалтерський облік в банку
  3. Навчання фахівців з питань організації фінансового моніторингу у банку
  4. Система управління ризиками в банку і банківських групах: сучасні методи, технології та вимоги регулятора
  5. Кваліфікаційна програма підготовки фахівців з валютного контролю за експортно-імпортними операціями
  6. Документарні акредитиви, гарантії, інкасо та фінансування міжнародної торгівлі
  7. Кваліфікаційний курс підготовки спеціаліста по проведенню операцій з дорогоцінними (банківськими) металами
  8. Професійний аналіз підприємства-позичальника (практикум з фінансової діагностики бізнесу у контексті управління кредитними операціями банку)
  9. Побудова внутрішньобанківської системи протидії шахрайству
  10. Англомовна банківська термінологія
  11. Кваліфікаційний курс підготовки касових працівників банків
  12. Організація роботи з перевезення валютних цінностей та інкасації
  13. Оцінка платоспроможності потенційного боржника банку
  14. Програма підготовки ІТ-аудиторів до сертифікації CISA©
  15. Ризик менеджер оцінки ризиків та управління ризиками в області інформаційної безпеки на основі стандарту ISO / IEC 27005Всі матеріали, розміщені на цьому сайті, не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу НЦПБПУ