Курс дає уявлення про різні види і схеми фінансування міжнародної торгівлі з використанням акредитивів, гарантій та векселів. Слухачі не тільки ознайомляться з такими схемами фінансування як: пост-імпортне фінансування, перед-і пост-експортне фінансування, довгострокове фінансування під гарантії ЕКА, форфейтинг, банківські акцепти і т.п.), але також отримають і практичні навички роботи з деякими схемами роботи.

В цілому курс може бути корисний всім, кому потрібно краще зрозуміти практику операцій фінансування міжнародної торгівлі, а також можливості та ризики, пов'язані з даною діяльністю.
 
Зміст курсу:
 
1. Ризики в міжнародній торгівлі
 1. Політичні ризики
 2. Ризик непоставки / неналежної поставки
 3. Ризик неплатежу
 4. Валютний ризик
 5. Інші ризики (ризик невиконання контракту, ризик визнання контракту недійсним, кредитний ризик, ризик зміни вартості товару та контракту)
 
2. Інструменти, які мінімізують або усувають ризики в торгівлі (документарні акредитиви, банківські гарантії, документарне інкасо)
 1. Вибір продукту – коли і який інструмент  використовуємо
 2. Документарні інструменти та правила Інкотермс
 
3. Документарне інкасо
 1. Механізм проведення операцій за документарним інкасо
 2. Уніфіковані правила по інкасо
 3. Ефективне використання інкасо
 
4. Банківські гарантії та резервний акредитив
 1. Визначення банківської гарантії. Учасники гарантійних відносин.
 2. Типи та види банківських гарантій.
 3. Особливості правового регулювання гарантій в Україні.
 4. Резервні акредитиви (акредитиви стендбай). Міжнародні  правила по резервних акредитивах (ISP98), публікація МТП №590.
 
5. Документарні акредитиви
 1. Юридичні аспекти
  • Історія виникнення акредитиву
  • В яких випадках використовується акредитив як інструмент платежу?
  • UCP 600, акредитиви в зарубіжному законодавстві та в Україні
  • Учасники акредитивної угоди
  • Підготовка умов контракту з розрахунками акредитивами
  • Правила Інкотермс
  • Принцип автономії акредитиву та принцип відповідності документів умовам акредитиву
 2. Процедура роботи по акредитиву
  • Контрактні взаємовідносини в акредитивній транзакції – розрив між «комерційною» транзакцією та «банківською» транзакцією
  • «Конструювання» ефективних умов акредитиву, підбір документів, умов
  • Відкриття акредитиву
  • Авізування акредитиву
  • Виконання акредитиву. Виконання акредитиву шляхом  платежу / відстроченого платежу / акцепту трати та їх оплаті з настанням строку. Негоціація документів. Ризики
  • Роль та відповідальність виконуючого банку, взаємовідносини між банком-емітентом та виконуючим банком. Відповідальність банка-емітента
  • Підтвердження акредитиву. Відкрите та «мовчазне» підтвердження. Відповідальність підтверджуючого банку
  • Рамбурсування по акредитиву
  • Перевірка документів по акредитиву, стандарти перевірки по UCP 600
 3. Документи по акредитиву
  • Які документи використовуються звичайно в акредитивній угоді, види документів
  • Транспортні документи
  • Товаророзпорядчі документи. Документи, які мають  обмежене обертання, індосування документів
  • Підробка документів, відсутність вантажу – шахрайські операції по акредитивам (fraud оperations)
 4. Особливі види та конструкції акредитивів
  • Фінансування посередників – трансферабельні та  back-to-back акредитиви
  • Револьверні акредитиви
  • Резервні акредитиви
  • Акредитиви з «червоним» застереженням
  • Цесія (переуступка виручки по акредитиву)
 5. Облік акредитивних операцій
 
6. Торгове фінансування (TRADE FINANCE)
 1. Коротко- та середньострокове фінансування
  • Постімпортне фінансування
  • Основні умови постімпортного фінансування
  • Дисконтування документів
  • Основні умови при дисконтуванні документів
  • Зразок умов акредитиву та трати при дисконтуванні документів
  • Fraud. Увага, шахрайські операції!
  • Перед-експортне фінансування
  • Приклад перед-експортного фінансування
  • Пост-експортне фінансування
 2. Міжнародний факторинг
  • Міжнародний факторинг. Основні умови
  • Конвенційний та конфіденційний факторинг
  • Прямий та непрямий факторинг
  • Розкритий та нерозкритий факторинг
  • Приклад. Прямий розкритий факторинг
  • Факторинг в Україні
 3. Банківський акцепт
  • Вексель та пов‘язані з ним поняття
  • Іменний та бланковий індосамент
  • Процедура роботи по банківському акцепту
 4. Акцептний кредит
 5. Рамбурсний кредит
 
7. Експортне фінансування (EXPORT FINANCE)
 1. Середньо- та довгострокове фінансування під гарантії експортних кредитних агенцій (ЕКА)
  • Групи ризику згідно класифікації Організації Економічного Співробітництва та Розвитку (ОЕСР)
  • Основні характеристики фінансування за участю  ЭКА (згідно інструкціям та рекомендаціям Бернського Союзу)
  • Кредити Покупцям (Buyers Credits) и Кредити Продавцям (Suppliers Credits)
  • Приклад розрахунку Стартової точки іноземним банком-кредитором (розрахунок середньозваженої  дати поставки)
  • Приклад - Процедура прийняття рішення про  страхування ЕКА HERMES (Німеччина)
  • Загальні критерії ЭКА для надання експортної гарантії
 2. Міжнародний форфейтинг
  • Історія виникнення форфейтингу
  • Міжнародний форфейтинг. Основні умови
  • Строки та вартість фінансування
  • Особливості форфейтингу
  • Документація
  • Об‘єкти дисконтування (інструменти) форфейтингу,  які найбільш часто зустрічаються
  • Методи та приклад розрахунку дисконту
  • Зразки деяких об‘єктів (інструментів) форфейтингу
  • Оформлення векселя, аваль та індосамент на векселі
  • Схема форфейтингу з використанням перевідних векселів
  • Порівняльна характеристика факторингу та форфейтингу
 3. Особливі види фінансування міжнародної торгівлі
  • Проектне фінансування
  • Зустрічна торгівля
  • Фінансування поставок біржових товарів
 
Інструктори курсу:
 
Коваленко Олег Станіславович – Керівник Департаменту документарних та вексельних операцій КБ «Приватбанк»
 
Цвик Дмитро Петрович - Начальник Відділу розвитку документарного бізнесу Управління торгового фінансування та документарних операцій Першого українського міжнародного банку
 
Озель Дмитро Миколайович - Заступник начальника управління документарного бізнесу, керівник напрямку документарних операцій Державного експортно-імпортного банку України. Член Банківської комісії Українського національного комітету МТП. Має більше ніж 15 років досвіду роботи в управлінні документарного бізнесу Укрексімбанку. Брав участь у розробці змін до нормативно-правових актів НБУ з питань акредитивних та гарантійних операцій. Брав участь в розробці та впровадженні дистанційних курсів по документарним операціям для співробітників банку
 
Шовкалюк Володимир Валерійович - Начальник Управління документарних операцій Департаменту корпоративного банкінгу та транзакційного бізнесу АБ «УКРГАЗБАНК»
 
Харченко Алла Борисівна - Начальник управлiння документарних операцiй та валютного контролю Державного експортно-iмпортного банку України
 
 
Сертифікати та свідоцтва
Учасники курсу отримують Диплом НЦПБПУ про підвищення кваліфікації
 
 
 
Для уточнення дати проведення курсу перейдіть, будь ласка, на сторінку "Календар семінарів"