ПРОГРАМА
ПРОФЕСІЙНИЙ АНАЛІЗ ПІДПРИЄМСТВА-ПОЗИЧАЛЬНИКА
практикум з фінансової діагностики бізнесу у контексті
управління кредитними операціями банку
 
складається з П'ЯТЬОХ модулів:
 
 
Модуль 1. «Системний аналіз фінансової звітності позичальника»
 
Модуль 2. «Діагностика та моніторинг проблем підприємства»
 
Модуль 3. «Оцінка грошових потоків та робочого капіталу»

Модуль 4. «Професійна оцінка інвестиційного проекту» 

Модуль 5. «Оцінка бізнесу і фінансова реструктуризація» 

Практикум «ПРОФЕСІЙНИЙ АНАЛІЗ ПІДПРИЄМСТВА-ПОЗИЧАЛЬНИКА» корисний для менеджерів банків, які ведуть роботу з підвищення ефективності прийняття кредитних рішень та прагнуть до системного підходу для вирішення проблем кредитного аналізу.
 
Основа програми:
- комплекс сучасних методик і інструментів для полегшення пошуку причин виникаючих труднощів в бізнесі позичальника;
- вироблення превентивних заходів та відповідних рекомендацій для мінімізації кредитного ризику.
 
Ви отримаєте:
- практичні приклади і аналіз ситуацій (кейсів) щодо підприємств-позичальників з оптової та роздрібної торгівлі, фармахіма, енергетичної та харчової промисловості, агробізнесу, зв'язку і IT-послуг, будівельної та інших галузей;
- ряд кейсів розглядатимуться в міжнародному контексті – проаналізовані фінансові рішення, звітність позичальників та емітентів з України, Росії, Білорусі, США та ін.
- комплект роздаткових матеріалів - книгу зі слайдами презентацій, глосарій, практикум (кейси, практичні завдання та ін.).
 
Ви дізнаєтесь:
- як правильно пов'язати цілі кредитного аналізу з вмістом фінансових рішень, як організована робота фінансових служб у підприємств-позичальників;
- на що ставити акцент при підготовці фінансової інформації під час складання фінансових звітів позичальника та проведення кредитного аналізу; про структуру і взаємозв'язок основних звітних форм - балансу, звіту про фінансові результати та звіту про рух грошових коштів;
- як результативно проводити оцінку якісних факторів і кількісних показників бізнесу-позичальника з позиції кредитора;
- як враховувати галузеву специфіку в аналізі фінансової звітності та управлінні кредитними ризиками
- як враховувати фактори, які визначають здатність компанії до збалансованого зростання;
- як виявляти причини проблем і прогнозувати можливі фінансові утруднення позичальника, за якими напрямами можна проводити фінансове оздоровлення бізнесу;
- основні стратегії фінансування і управління робочим капіталом компанії-позичальника.
 
Ви навчитесь:
- класифікувати й упорядковувати ключові кредитні ризики;
- проводити експрес-діагностику фінансового стану компанії, оцінювати основні фінансові показники та коефіцієнти, їх взаємозв'язок;
- визначати «вузькі місця» і проблемні зони в ході кредитного аналізу позичальника;
- здійснювати аналіз операційного та фінансового лівериджу  (важеля) бізнесу з урахуванням альтернативних програм фінансування;
- контролювати операційний та грошовий цикл підприємства;
- здійснювати моніторинг і контролювати грошові потоки компанії-позичальника;
- оцінювати ключові показники в менеджменті робочого капіталу, інтерпретувати їхній взаємозв'язок.
 
Програма рекомендується керівникам і фахівцям підрозділів банків і кредитних організацій:
- топ-менеджерам комерційних банків, керівникам філій і відділень;
- кредитних і інвестиційних департаментів і комітетів;
- ризик - менеджерам; відповідальних за аналіз і оцінку ризиків потенційних позичальників;
- моніторингу та роботи з проблемними кредитами;
- проектного фінансування та управлінь фінансування оборотного капіталу;
- відповідальних за аналіз і оцінку фінансового стану емітентів облігацій та інших цінних паперів;
- кредитних і фінансових експертів, консультантів в області кредитного аналізу.
 
 
СТРУКТУРА ПРОГРАМИ

 
МОДУЛЬ 1
 
СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПОЗИЧАЛЬНИКА
 
___________ р.
ПЛАН:
 
1. Оцінка фінансового стану корпоративного клієнта банку в умовах кризи: основні підходи і проблеми (вступний кейс і дискусія; «Заповіді кредитного офіцера»). Дерево кредитного рішення (чотири фундаментальні помилки кредитора)
2. Бізнес через призму фінансів: вартісний цикл підприємства. Цілі і класифікація фінансових рішень (модель SOFIA), їхнє віддзеркалення в корпоративній звітності
 
Бонус: Психологія кредитора і позичальника (дискусія). Теорія агентів та асиметрична інформація. Типологія фінансових фахівців
 
3. Послідовність проведення фундаментального фінансового аналізу, «міфи» і «рифи» фінансової діагностики. Бази порівняння фінансових показників.
4. Підготовка інформації щодо компанії-позичальника (приклад). Кому і навіщо необхідна транспарентність бізнесу, її основні компоненти (відео-кейс).
5. Практикум аналітичної роботи на базі корпоративної звітності (кейс).  Читання основних статей балансу і ОПіУ: точка зору кредитного експерта. Розуміння динаміки і взаємозв'язку основних фінансових документів: балансу, звіту про фінансові результати, звіту про грошові потоки. Аналітичний баланс. Агрегація і коригування звітних форм (кейс).
6. Методи кількісного аналізу фінансової звітності. Оцінка абсолютних показників. Комплексне практичне завдання (кейс).
7. Результативність аналітичної роботи і висновків. МСФЗ проти П (С) БО: відмінність результатів аналізу в залежності від системи (стандартів) обліку. Визначення максимальної суми можливого кредиту.
8. Техніка і практичні прийоми для проведення вертикального та індексного аналізу (приклади). Оцінка тенденцій розвитку компанії-позичальника. Аналіз зростання. Виявлення ключових відхилень і статей (практичне завдання, кейс)
9. «Розбір польотів» за результатами виконання комплексного практичного завдання (частини 1 та 2)
10. Аналіз якісних чинників: оцінка галузі і стратегії Бізнесу (приклади)
11. Матриця фінансових показників - системний підхід до аналізу коефіцієнтів (кейс, частина 3). Економічний сенс ключових коефіцієнтів
12. Структура й написання висновків за підсумками комплексного аналізу фінансової звітності. Відмінності в техніці фінансового аналізу залежно від потреб: точка зору кредитора (короткострокового і довгострокового) та інших користувачів (приклади з аналітичних звітів). Мінікейс.
13. Сесія питань і відповідей (Підсумки модуля) 
 
 МОДУЛЬ 2
 
ДІАГНОСТИКА ТА МОНІТОРИНГ ПРОБЛЕМ ПІДПРИЄМСТВА
 
___________ р.
ПЛАН:
 1. Принципи ефективного кредитного аналізу в нових реаліях (відео-кейс). Побудова систем оцінки кредитоспроможності в міжнародній та вітчизняній практиці
 2. Ц.Е.Н.З.О.Р. – авторська методика комплексної оцінки кредитоспроможності. Надійність та репутація позичальника - ключові елементи кредитного ризику
 3. Звітність, підтверджена аудитором: вимоги банку та ступінь зобов’язання для позичальника. Форма та зміст аудиторського звіту
 4. Як уникнути 'культу вантажу' (cargo cult) в кредитному і фінансовому аналізі?
 5. Експрес-діагностика, факторний аналіз та планування за допомогою систем фінансових коефіцієнтів (зразки та міні-кейси)
 6. Формування структури капіталу підприємства позичальника: аналіз байдужості EBIT-ROE. Фундаментальні умови фінансування (кейс і авторські розробки)
 7. «Чіпкі питання кредитора» (відео-кейс). Причини фінансової неспроможності підприємства. Результати поглибленої діагностики проблем компанії-позичальника: вузькі місця та термінові заходи
 8. Методи прогнозування банкрутства позичальника: класичні інструменти та їх ефективність і проблеми застосування в Україні та економіках країн, що розвиваються
 9. Проблема «творчої бухгалтерії». Фінансові та нефінансові індикатори наближення дефолту(кейс) 

Бонус: Типологія власників та топ-менеджерів (модель ZOO-S&D) 

 1. "Блиск і вбогість" традиційного фінансового аналізу (дискусія). Методика прогнозування Аргенти, як інструмент діагностики проблем якісного характеру
 2. Моніторинг клієнта-позичальника та проблемних кредитів: системний підхід. Цілі, ресурси та види моніторингу (зворотних зв'язків)
 3. Виявлення маніпуляцій з фінансовою звітністю в теорії та на практиці. Метод Бениша: можливості та обмеження
 4. Коли кредитний аналіз та моніторинг позичальника є ефективним?

Сесія питань і відповідей (Підсумки модуля) 

МОДУЛЬ 3
 
ОЦІНКА ГОРОШОВИХ ПОТОКІВ ТА РОБОЧОГО КАПІТАЛУ
 
___________ р.
ПЛАН: 
 1. Точка зору банку на управління операційним результатом підприємства-позичальника. Економічна криза і найважливіші рішення короткострокового характеру (відео-кейс)
 2. Аналіз галузі та кеш-фло позичальника в системі кредитного аналізу. Практичне завдання «10 галузей» 
 3. Операційний цикл: характерні галузеві особливості. Профіль бізнесу і профіль галузі: порівняльний аналіз. Специфіка кредитного аналізу підприємств різних секторів економіки (виробництво, оптова та роздрібна торгівля, послуги) 
 4. Практичний аналіз грошового циклу. Оцінка потреб компанії в оборотному капіталі: точка зору кредитора (мінікейси)
 5. Структура витрат підприємства-позичальника та основи CVP-аналізу. Операційний ливеридж та його вплив на результат і беззбитковість бізнесу (кейс)
 6. Фінансовий ризик, як похідне фінансового важеля. Вплив альтернативних варіантів фінансування підприємства. Ефект загального ливереджу 
 7. Стратегії фінансування оборотного капіталу: агресивна, консервативна, помірна (відео-кейс)
 8. Управління грошовими потоками (мінікейси). Ключові кеш-фло: операційні, інвестиційні та вільні грошові потоки. Грошові потоки до кредиторів і інвесторів компанії. Розгляд грошових потоків на рівні холдингу. Кредитори vs власники і менеджмент підприємства-позичальника (рольова гра «Рада директорів»)

Бонус: Пошук компромісу в разі проблемного кредиту: стратегія і тактика 

 1. Аналіз звіту про рух грошових коштів. Складання Звіту прямим і непрямим методом. Акценти кредитора при аналізі Звіту: ключові статті та показники (приклади)
 2. Джерела короткострокового фінансування підприємства-позичальника. Позики під заставу дебіторки або факторинг? (Дискусія). Заходи по залученню коштів 
 3. Менеджмент дебіторської та кредиторської заборгованості (кейс). Технологія прискорення інкасації. Цілі і результативність кредитної політики підприємства-позичальника 
 4. Порівняння торгового і комерційного кредиту: аналіз знижок. Розрахунок ефективної ціни торгового кредиту (приклад)
 5. Вплив методу обліку запасів на фінансові показники компанії-позичальника (практичне завдання). Факторний аналіз поточної ліквідності підприємства. Основні заходи по підвищенню ліквідності балансу

Сесія питань і відповідей (Підсумки модуля).

  
МОДУЛЬ 4
 
ПРОФЕСІЙНА ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ
 
___________ р.
 
1. Якість кредитного портфелю банку та інвестиційного портфеля позичальника: схожість, відмінність і основні проблеми. Ввідний кейс "Банк N" (дискусія).
2. Ризик нецільового використання кредиту і превентивні заходи банку. Мета інвестиційного проекту. Метод The Capital Assets Pricing Model (САРМ) і стратегія банку на ринку інвестицій.
3. Бізнес-план позичальника: оцінка і моніторинг. Відмінність точок зору розробника проекту і інвестора (кредитора).
4. Типові помилки позичальника в прогнозуванні грошових потоків і проектуванні інвестиційних проектів.
 
Бонус  Гра розуму та бюджетування: к впливає психологія учасників процесу на його результат
 
5. Критерії оцінки ефективності інвестиційних проектів: 'статичні', дисконтовані, соціальні. Методи NPV, DPB, IRR і інші критерії : переваги та недоліки. Що робити якщо різні критерії оцінки проекту суперечать один одному?
6. Вибір ставки дисконту: основні підходи. Оцінка ризиків інвестиційного проекту. Коректний облік інфляції і інвестицій в оборотний капітал. Ранжирування проектів і раціонування інвестиційного капіталу.
7. Сесія питань і відповідей (Підсумки дня).
8. Облік кредиту та інших джерел в прогнозному кеш-флоу проекту. Метод власного капіталу. Бюджетування капіталовкладень в умовах невизначеності.
9. Аналіз чутливості проекту і сценарний аналіз бізнесу позичальника: правильні питання. Шкала інвестиційних можливостей і маржинальная вартість капіталу.
10. Практикум: проекти по девелопменту та будівництву; по нарощуванню виробничих потужностей в м’ясоперобці по реконструкції пивоварні і інші приклади з різних галузей.
11. Забезпечення кредиту. Оцінка необхідної величини, вартості та якості застави: ключові підходи. Нестандартне забезпечення кредиту (відео-кейс). Запаси, як об'єкт інвестицій і об'єкт запоруки. Ліквідність запоруки: шляхи визначення.
12. Класифікація і визначення фінансового класу позичальників. Висновки аналітика за результатами аналізу кредитоспроможності позичальника (приклади і мінікейси).
13. Роль банку і проектне фінансування. Перспективи ринків кредитування.
14. Я яких напрямках слід банку розвинути техніку кредитного аналізу підприємства-позичальника?
Сесія питань та відповідей   
 
 
МОДУЛЬ 5
 
ОЦІНКА БІЗНЕСУ І ФІНАНСОВА РЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ
 
___________ р.
 
Увага! В програмі можливі зміни.
 
 
АВТОР ТА ВЕДУЧИЙ ПРОГРАМИ:
СОРОКІН Михайло Едуардович - PhD (Finance), MBA (Banking), директор Центру розвитку фінансового менеджменту Міжнародного інституту бізнесу (МІБ-Україна); практикуючий консультант вітчизняних і міжнародних компаній і банків, досвід фінансової експертизи понад 200 бізнес проектів в Україні і СНД, автор програми «Фінансовий майстер-клас», «Фінанси у дії», «Прайм-кредит», чисельних публікацій і ряду оригінальних розробок в області корпоративних фінансів і кредитного аналізу (моделі SOFIA®, ЦЕНЗОР®, Матриця фінансових показників ®, факторний аналіз ліквідності тощо).
 
 
Форма реалізації програми:
Програма проводиться в Центрі раз на рік, складається з чотирьох модулів.
 
 
Свідоцтва про навчання:
Учасники окремих модулів отримують Свідоцтва Національного центру підготовки банківських працівників України.
Учасники всієї програми отримують Свідоцтво державного зразка про підвищення кваліфікації.
 
 
Дати проведення модулів програми:
Для уточнення дати проведення курсу зверніться до менеджерів Центру телефонами: (044) 501-79-18, (044) 253-07-02

e-mail:   center@nctbpu.org.ua

 
Модуль 1. «Системний аналіз фінансової звітності позичальника» 
 
Модуль 2. «Діагностика та моніторинг проблем підприємства»
 
Модуль 3. «Оцінка грошових потоків та робочого капіталу» 
 
Модуль 4. «Професійна оцінка інвестиційного проекту»
 
Модуль 5. «Оцінка бізнесу і фінансова реструктуризація» 
 
 
Розклад на сторінці "Календар семінарів"
 
 
Реєстрація: (+38044) 501-7918, 253-0702, center@nctbpu.org.ua