Практикум з «читання» фінансової звітності складеної за міжнародними стандартами. Аналіз способів представлення та оцінки статей балансу та звіту про фінансові результати згідно МСФЗ. Виявлення невідповідності МСФЗ та маніпуляцій
 • Дати проведення модулів:

11 квітня 2024 р. (відбувся)

18 квітня 2024 р.

25 квітня 2024 р.

 • Час проведення – 10.00 – 17.15
 • Формат проведення – он-лайн

Цільова аудиторія:

Внутрішні аудитори, бухгалтера, контролери, кредитні аналітики та інші співробітники банку, діяльність яких пов’язана з складанням та оцінкою фінансової звітності згідно з МСФЗ. Спеціалісти по впровадженню програмного забезпечення в банках.

Зміст практикуму:

 День 2

18 квітня 2024р.

 1. Оцінка та представлення в звітності основних засобів (IAS 16 «Основні засоби») та запасів (IAS 2 «Запаси»).

5.1. Способи оцінки ОЗ: «первісна вартість мінус амортизація»,

«переоцінка до справедливої вартості», відновлювана вартість, дисконтована вартість. КЕЙС.

5.2. Визнання збитків від пошкодження, втрати ОЗ в результаті війни. IAS 36 «Знецінення активів». КЕЙС.

5.3. Особливості оцінки та представлення в звітності запасів, переоцінка, списання. КЕЙС.

5.4. Правомірність визнання активу  (ОЗ або запаси) в балансі у випадку втрати контролю над об’єктом внаслідок воєнних дій.

 1. Визнання доходів та витрат згідно МСФЗ.

6.1 Способи оцінки та визнання виручки (доходів) від реалізації товарів/послуг, в залежності від умов договору, дозволені міжнародними стандартами. IFRS 15 «Виручка». КЕЙС.

6.1.Особливості обліку та представлення в звітності Договорів комісії у обох сторін договору.

6.2. Базові аспекти оподаткування (ПДВ та податок на прибуток) Комітента та Комісіонера.   

7.Оцінка дебіторської заборгованості нефінансової компанії. Розрахунок та представлення в звітності резерву на сумнівні борги. КЕЙС.

 1. Створення резервів згідно IAS 37, допоможе адекватно оцінити виручку від реалізації та інші доходи та витрати компанії. КЕЙС.
 2. Переоцінка статей балансу у зв’язку із зміною курсу (валютна дебіторська та кредиторська заборгованість, довгострокові фінансові інвестиції за методом участі в капіталі) та зв’язок із звітом про фінансові результати
 3. Особливості звітності компаній сільгоспвиробників IAS 41 «Сільське господарство».

10.1. Оцінка та представлення звітності сільськогосподарської землі, в залежності від її статусу, згідно національних та міжнародних стандартів.

10.2. Оцінка та визнання біологічних активів.

10.3. Облік запасів та витрат переробного підприємства.

 

День 3,

25 квітня 2024р.

 1. Консолідована фінансова звітність згідно МСФЗ. Всі аспекти консолідації розглядаються на прикладах.

11.1 Визначення ознак взаємозалежності компаній:

 • Економічний взаємозв’язок між компаніями;
 • Юридичний взаємозв’язок між компаніями;
 • Консолідація обов’язок чи необхідність?

11.2. Стислий огляд нормативного регулювання в сфері представлення інформації про пов’язані підприємства та щодо консолідації фінансової звітності:

 • IFRS 3 «Об’єднання бізнесу»;
 • IFRS 10 «Консолідована фінансова звітність»;
 • IFRS 11 «Угоди про спільну діяльність»;
 • IFRS 12 «Розкриття інформації про участь в інших підприємствах»;
 • IFRS 13 «Оцінка за справедливою вартістю»;
 • IАS 27 «Окрема фінансова звітність»;
 • IАS 28 «Інвестиції в асоційовані та спільні підприємства»;
 • IАS 36 «Знецінення активів»;
 • Інші.

 11.3. Принципи підготовки консолідованої звітності:

 • Ключові визначення, щодо групи підприємств;
 • Ознаки наявності контролю та винятки, щодо включення в групу;
 • Особливості представлення інформації про дочірні та асоційовані компанії;
 • Визначення структури групи та периметру консолідації;
 • Облікова політика учасників групи, галузеві особливості;
 • Способи придбання компаній та обчислення вартості придбання (КЕЙС);
 • Визнання та оцінка за справедливою вартістю активів придбаної компанії, виокремлення НМА (КЕЙС);
 • Витрати пов’язані з придбанням компанії;
 • Основна схема консолідації. КЕЙС

11.4. Базові підходи до консолідації:

 • Ділова репутація (гудвіл), обчислення та оцінка на дату звітності (КЕЙС);
 • Частка меншості, способи обчислення(КЕЙС);
 • Розрахунок нерозподіленого прибутку групи (КЕЙС);
 • Основні процедури консолідації балансу та звіту про прибутки та збитки (КЕЙС).

11.5. Внутрішньо групові коригування необхідні для достовірного представлення фінансових результатів діяльності групи компаній:

 • Виключення внутрішньо групових сальдо (взаємна заборгованість, позики між учасниками групи, доходи та витрати отримані по операціям в групі);
 • Дивіденди учасників групи, що виплачуються з прибутку отриманого до і після придбання;
 • Нереалізовані прибутки та збитки отримані від внутрішньо групових операцій з продажу товарів та надання послуг;
 • Коригування вартості запасів;
 • Передача необоротних активів в межах групи;
 • Резерви;
 • Інші.

12. Представлення в фінансовій звітності інвестицій в асоційовані та спільні компанії:

 • Визначення «суттєвий вплив»;
 • Метод участі в капіталі;
 • Відображення вартості інвестиції та прибутку/збитку асоційованої компанії в консолідованій звітності групи;
 • онсолідаційні коригування по внутрішньо груповим операціям з асоційованою компанією.

УВАГА! НАДСИЛАЙТЕ ПИТАННЯ, ЯКІ Є ДЛЯ ВАС НАЙБІЛЬШ НАГАЛЬНИМИ ТА АКТУАЛЬНИМИ І МИ ОБОВ’ЯЗКОВО РОЗГЛЯНЕМО ЇХ ПІД ЧАС ПРАКТИКУМУ

Інструктор:

Олена Сухенко - ACCA ДипИФР, GARP (Міжнародна асоціація спеціалістів з управління ризиками), САР/СIPA (Європейська асоціація сертифікованих бухгалтерів), CLPP (Фонд сертифікованих спеціалістів лізингового бізнесу США), член Української Асоціації Сертифікованих Бухгалтерів та Аудиторів, член Союзу сертифікованих спеціалістів в області лізингу. Досвідчений фахівець-консультант у сфері фінансового аналізу та обліку, управління фінансами, побудови системи управління ризиками. Працювала в Міжнародній Фінансовій Корпорації (група Світового Банку), де була експертом з питань кредитного аналізу та управління ризиками, фінансового обліку (в т.ч. IAS), оподаткування, управління бюджетом. Більше 10 років співпрацює з банками, лізинговими аудиторськими компаніями у сфері консалтингу та корпоративних тренінгів з питань кредитного аналізу, управління ризиками, управління грошовими потоками, діагностики фінансового стану, впровадження обліку згідно з МСФЗ та ін.

Просимо надсилати свої пропозиції щодо питань, які потрібно розглянути під час проведення заходу, або питання, на які Ви хочете отримати відповідь нам електронною поштою center@nctbpu.org.ua

Попередня реєстрація обов’язкова

Учасники отримають Свідоцтва НЦПБПУ

Вартість участі

Вартість участі одного учасника у усьому курсі складає 14400 грн., в т.ч. ПДВ 2400 грн.

Також можлива участь в окремих днях курсу

Вартість участі в одному дні курсу складає 5700 грн в т.ч. ПДВ 950 грн.

Вартість участі в двох днях курсу складає 9000 грн. в т.ч. ПДВ 1500 грн.

Дізнавайтеся деталі та реєструйтесь за телефонами: (097) 411-64-40, (067) 235-09-23, (067) 466-13-45,  (044) 253-07-02

e-mail:   center@nctbpu.org.ua