Практикум

Формат проведення – он-лайн

Час проведення  -  з 10.00 до 17.15

 

Програма практикуму:

1. Основи управління кредитним ризиком в банку.

1.1. Кредитний аналіз як один із способів мінімізації кредитного ризику. Фінансовий аналіз – складова частина кредитного аналізу.

1.2. Оптимальне співвідношення зусиль, щодо аналізу  фінансової та не фінансової інформації для адекватної оцінки платоспроможності боржника в умовах сьогодення.

 2. "Читання» фінансової звітності позичальника банку, оцінка достовірності та якості наданої інформації.

2.1. Фінансова, податкова та управлінська звітність, та інші джерела інформації, що використовуються аналітиком для оцінки платоспроможності потенційного боржника.

2.2. Особливості фінансової звітності, складеної за національними стандартами П(С)БО  та Міжнародним стандартам МСФЗ.

2.3. Баланс - «галузевий портрет» компанії. КЕЙС.

2.4. Оцінка якості та ефективності управління активами і зобов'язаннями. КЕЙС.

2.5. Звіт про прибутки і збитки, відображення специфіки діяльності в структурі доходів і витрат.  Види прибутку. КЕЙС.

2.6. Операційний важіль - ризик, пов'язаний з часткою постійних витрат в структурі витрат потенційного позичальника. КЕЙС.

2.7. Звіт про зміни у власному капіталі, якість власного капіталу, внутрішні резерви по покриттю ризиків компанії.

2.8. Особливості складання та інтерпретації фінансової звітності для виробничих, торгових підприємств, сільгоспвиробників, підприємств, що надають послуги та ін. КЕЙС.

2.9. Горизонтальний та вертикальний аналіз фінансової звітності. КЕЙС.

2.10. Взаємозв'язок і взаємне доповнення всіх форм звітності     (Баланс, Звіт про прибутки та збитки, Звіт про рух Грошових Коштів і Звіт про Зміни в Капіталі). КЕЙС.

2.11. «Підводні камені» і обмеження фінансової звітності, необхідність складання аналітичних звітів.

2.12. Способи перевірки достовірності представленої клієнтом інформації. Джерела інформації, що допоможуть швидко виявити можливі маніпуляції з фінансовою звітністю.

2.13.  Аналіз групи компаній. Консолідована фінансова звітність.

3. Аналіз грошових потоків та грошових надходжень позичальника. Звіт про рух грошових коштів, Cash Flow.

3.1. Первинні і вторинні джерела погашення кредиту, ризики.

3.2. Звіт про рух грошових коштів - повна картина розподілу грошових потоків за видами діяльності, загальна оцінка управління грошовими потоками, стадія розвитку компанії. КЕЙС.

3.3. Складання Звіту про рух грошових коштів підприємства Cash Flow прямим і непрямим методом. КЕЙС.

3.4. Аналіз Cash Flow в залежності від специфіки діяльності . КЕЙС.

3.5. Коефіцієнтний аналіз і оцінка грошових потоків і грошових надходжень.

3.6. Коефіцієнти покриття: методики розрахунку, економічний сенс, нормативи. КЕЙС.

3.7. Аналіз чутливості грошових потоків позичальника і оцінка «запасу міцності» компанії. КЕЙС.

4. Особливості коефіцієнтного аналізу фінансової звітності підприємств різних галузей

 (ВСІ інструменти аналізу демонструються на практичних прикладах).

4.1. Оцінка ефективності використання необоротних активів виробничих підприємств, надійність забезпечення виробничої діяльності підприємства.

4.2. Склад і співвідношення доходів і витрат в залежності від специфіки діяльності потенційного позичальника, норма прибутку.

4.3. Аналіз ліквідності потенційного позичальника (об'єктивна залежність операційного циклу від галузі позичальника; рівень підтримки робочого капіталу, ліквідність;      оборотність, як ключовий галузевої показник).

4.4. Оцінка ефективності діяльності підприємства (маржа прибутку, рентабельність, факторний аналіз ROA, ROE, пошук «небезпечних» відхилень від галузевої структури      рентабельності).

4.5. Потреба у фінансуванні для підтримки зростання компанії, фінансовий показник ефективності зростання зі збереженням фінансової стійкості позичальника.

4.6. Аналіз структури  всіх джерел фінансування позичальника. Фінансовий важіль. «Закредитованість» підприємства

5. Оцінка потреби в кредитних ресурсах для реалізації цілей потенційного позичальника.

5.1  Оновлення виробничих потужностей (необоротні активи);

5.2. Фінансування оборотного капіталу;

5.3. Фінансування сільськогосподарської діяльності.

УВАГА! НАДСИЛАЙТЕ ПИТАННЯ, ЯКІ Є ДЛЯ ВАС НАЙБІЛЬШ НАГАЛЬНИМИ ТА АКТУАЛЬНИМИ І МИ ОБОВ’ЯЗКОВО РОЗГЛЯНЕМО ЇХ ПІД ЧАС ПРАКТИКУМУ

Інструктор:

Олена Сухенко - ACCA ДипИФР, GARP (Міжнародна асоціація спеціалістів з управління ризиками), САР/СIPA (Європейська асоціація сертифікованих бухгалтерів), CLPP (Фонд сертифікованих спеціалістів лізингового бізнесу США), член Української Асоціації Сертифікованих Бухгалтерів та Аудиторів, член Союзу сертифікованих спеціалістів в області лізингу. Досвідчений фахівець-консультант у сфері фінансового аналізу та обліку, управління фінансами, побудови системи управління ризиками. Працювала в Міжнародній Фінансовій Корпорації (група Світового Банку), де була експертом з питань кредитного аналізу та управління ризиками, фінансового обліку (в т.ч. IAS), оподаткування, управління бюджетом. Більше 10 років співпрацює з банками, лізинговими аудиторськими компаніями у сфері консалтингу та корпоративних тренінгів з питань кредитного аналізу, управління ризиками, управління грошовими потоками, діагностики фінансового стану, впровадження обліку згідно з МСФЗ та ін.

Програма проводиться на платформі Zoom

Вартість участі

Вартість участі одного учасника складає 9720 грн., в т.ч. ПДВ 1620 грн.

Дізнавайтеся деталі та реєструйтесь за телефонами: (097) 411-64-40, (067) 235-09-23, (067) 466-13-45,  (093) 256-16-05, (044) 253-07-02

e-mail:   center@nctbpu.org.ua