ПЕРІОД ПРОВЕДЕННЯ ПРОГРАМИ - з 6 березня по 5 червня 2021 року
 
ДАТА НАЙБЛИЖЧОГО ІСПИТУ АССА (ДИПІФР) -  7 - 11 червня 2021 року
 

 ФОРМА РЕЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ:

 • аудиторно (6 годин по суботам),
 • та онлайн (2 години по середам)
Онлайн презентації програми відбудуться 11, 18 та 25 лютого 2021 року.
ІНСТРУКТОР ПРОГРАМИ: Олена Сухенко - АССА DipIFR (Rus.), САР / СІРА, GARP, CLPP.
 
УВАГА! Ми пропонуємо новий покращений формат проведення програми, розроблений з урахуванням багаторічного досвіду викладання та аналізу пропозицій від слухачів!

Про Диплом з підтвердження міжнародної кваліфікації зі складання фінансової звітності згідно з міжнародними стандартами – Диплом АССА (ДипІФР), докладніше:

У світлі обов'язковості для банків України подання фінансової звітності, складеної відповідно до МСФЗ, все більш актуальним стає підвищення кваліфікації співробітників банківської сфери, відповідальних за перехід на облік згідно МСФЗ. 

Спеціально для професіоналів в області фінансів та бухгалтерського обліку Асоціація Присяжних Сертифікованих Бухгалтерів Великобританії (АССА) створила російськомовну кваліфікацію - Диплом з Міжнародної Фінансової Звітності - АССА (ДипІФР). 

ACCA (Асоціація Присяжних Сертифікованих Бухгалтерів) є найвпливовішою і швидко зростаючою міжнародною професійною бухгалтерською асоціацією, яка об'єднує більш ніж 140500 членів та 404000 студентів з 170 країн світу. 

Програма іспиту DipIFR заснована на вимогах до іспиту за папером F7 - Financial Reporting (International Stream) в повній кваліфікації ACCA, який здається англійською мовою. 

Кандидат, який успішно склав ДипІФР (російською мовою) і бажаючий здати всі іспити ACCA, звільняється від здачі екзамену з предмету "Paper 2.5 Financial Reporting". 

Практична цінність програми АССА (ДипІФР російською мовою):
 • Програма дає базові знання принципів і правил складання фінансової звітності, а також розкриття інформації згідно з МСФЗ;
 • Після успішного проходження програми учасники отримують глибоке розуміння процесу складання фінансової звітності, взаємозв'язку всіх форм звітності і можуть застосовувати підхід МСФЗ до обліку всіх елементів звітності;
 • Таке розуміння процесу надає можливість проводити якісний аналіз фінансової звітності, та робити обґрунтовані висновки, щодо фінансового стану та платоспроможності компанії або групи компаній;
 • Тільки наш курс включає поглиблений практикум по застосуванню методу ефективної ставки відсотка, по оцінці та обліку фінансових інструментів згідно IFRS 9, та детальний розгляд знецінення фінансових інструментів та формування резервів під кредитні ризики;
 • Програма включає в себе підходи до обліку, як з боку окремого підприємства, так і з позиції консолідованої звітності групи компаній;
 • Навчання має практичну спрямованість, всі нюанси МСФЗ розглядаються на прикладі реальних ситуацій;
 • Після закінчення даного курсу, слухачі з легкістю зможуть проводити трансформацію фінансової звітності з національних стандартів на міжнародні;
 • Програма постійно оновлюється і включає в себе МСФЗ в останній версії зі всіма актуальними змінами;
 • Програма АССА є найбільш визнаною і авторитетною в міжнародному професійному співтоваристві.
У ПРОГРАМУ НАВЧАННЯ ВКЛЮЧЕНІ МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ:
 
МСФЗ 1 «Подання фінансової звітності»
МСФЗ 2 «Запаси»
МСФЗ 8 «Облікова політика, зміни в бухгалтерських оцінках та помилки»
МСФЗ 10 «Події, що відбулися після звітного періоду»
МСФЗ 12 «Податки на прибуток»
МСФЗ 16 «Основні засоби»
МСФЗ 19 «Винагороди працівникам»
МСФЗ 20 «Облік субсидій та розкриття інформації про урядову допомогу»
МСФЗ 21 «Вплив змін валютних курсів»
МСФЗ 23 «Витрати на позики»
МСФЗ 24 «Розкриття інформації щодо пов'язаних сторін»
МСФЗ 27 «Окрема фінансова звітність»
МСФЗ 28 «Інвестиції в асоційовані компанії та спільні підприємства»
МСФЗ 33 «Прибуток на акцію»
МСФЗ 34 «Проміжна фінансова звітність» 
МСФЗ 36 «Знецінення активів»
МСФЗ 37 «Резерви, умовні зобов'язання та умовні активи»
МСФЗ 38 «Нематеріальні активи»
МСФЗ 40 «Інвестиційна нерухомість»
МСФЗ 41 «Сільське господарство»
МСФЗ (IFRS) 1 «Застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності вперше»
МСФЗ (IFRS) 2 «Платежі з використанням акцій»
МСФЗ (IFRS) 3 «Об'єднання компаній»
МСФЗ (IFRS) 5 «Необоротні активи, призначені на продаж, та припинена діяльність»
МСФЗ (IFRS) 6 «Розвідка та оцінка запасів мінеральних ресурсів»
МСФЗ (IFRS) 7 «Фінансові інструменти: розкриття інформації»
МСФЗ (IFRS) 8 «Операційні сегменти»
МСФЗ (IFRS) 9 «Фінансові інструменти»
МСФЗ (IFRS) 10 «Консолідована фінансова звітність»
МСФЗ (IFRS) 11 «Угода про спільну діяльність»
МСФЗ (IFRS) 12 «Розкриття інформації про частки участі в інших компаніях»
МСФЗ (IFRS) 13 «Оцінка за справедливою вартістю»
МСФЗ (IFRS) 15 «Виручка за договорами з покупцями»
МСФЗ (IFRS) 16 «Оренда»
Інші положення
«Основи підготовки фінансової звітності»
 
 
Вимоги АССА до кандидатів на здачу кваліфікаційного іспиту:
 • наявність атестата професійного бухгалтера або аудитора;
 • або трирічний досвід роботи в галузі бухгалтерського обліку та аудиту, письмово підтверджений працедавцем;
 • або відповідний рівень освіти, який звільняє від кваліфікаційних екзаменів ACCA з предметів 1.1, 1.2, 1.3, 2.1 і 2.2, і дворічний досвід роботи в галузі бухгалтерського обліку та аудиту, письмово підтверджений працедавцем.
 
Екзаменаційний підхід до програми ACCA DipIFR:
 

Після закінчення програми підготовки слухачі складають тригодинний письмовий іспит, за результатами якого Асоціація Присяжних Сертифікованих Бухгалтерів (ACCA) приймає рішення про видачу Диплому Міжнародної Фінансової Звітності (ДипІФР російською мовою).

 
Більшість екзаменаційних питань поєднують розрахункові і аналітичні елементи, максимально охоплюють всі аспекти обліку та складання фінансової звітності згідно з МСФЗ.
 
Для того щоб успішно скласти іспит ACCA DipIFR, кандидат повинен набрати мінімум 50 балів зі 100 можливих.
 
У комплект для навчання, що надається слухачам програми АССА входить:
 • конспект лекцій-навчальний посібник;
 • практичний посібник з завданнями;
 • питання колишніх екзаменаційних сесій і відповіді до них;
 • контрольні тести і пробний іспит.
 
ДАТА НАЙБЛИЖЧОГО ІСПИТУ АССА (ДИПІФР) - 7 - 11 червня 2021 року.
 

Оновлений курс складається з 12 тижнів: 66 годин аудиторного навчання плюс 22 години онлайн.

 • 1 – 10-й тижні – основний курс;
 • 11-й тиждень – бонус для банківських спеціалістів: поглиблене вивчення IFRS 9 «Фінансові інструменти»;
 • 12-й тиждень – інтенсив перед іспитом: передбачає консультації та інформаційну підтримку онлайн і в чаті без обмежень до дати іспиту. 

Формат проведення:

Програма передбачає два заняття на тиждень, які включають в себе теоретичні та практичні аспекти всіх МСФЗ, включених в програму: 6 годин по суботам - аудиторно, та 2 години по середам ввечері - онлайн.

Аудиторні заняття:

В аудиторії будуть розглядатися всі нові теми з вивчення міжнародних стандартів IFRS. Заняття передбачають інтенсивний практикум, під час якого буде коротко подано теоретичний матеріал в максимально зрозумілій формі, а більша частина часу буде приділятися розгляду практичних ситуацій по конкретному стандарту.

Вечірні онлайн заняття:

Присвячені розв’язанню найбільш складних задач, обговоренню домашніх завдань та проведенню проміжних тестових іспитів. Такий підхід надасть змогу учасникам краще контролювати свій рівень засвоєння матеріалу протягом всього курсу.

  

СТАРТ ПРОГРАМИ - 6 березня 2021 року.

 
ПО ЗАВЕРШЕННІ ПРОГРАМИ УЧАСНИКИ ОТРИМАЮТЬ СВІДОЦТВА ДЕРЖАВНОГО ЗРАЗКА ПРО ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ.
 
Інструктор
Олена Сухенко - АССА DipIFR (Rus.), GARP (Міжнародна асоціація спеціалістів з управління ризиками), САР/СIPA (Європейська асоціація сертифікованих бухгалтерів), CLPP (Фонд сертифікованих спеціалістів лізингового бізнесу США), член Української Асоціації Сертифікованих Бухгалтерів та Аудиторів, член Союзу сертифікованих спеціалістів в області лізингу. Досвідчений фахівець-консультант у сфері фінансового аналізу та обліку, управління фінансами, побудови системи управління ризиками. Працювала в Міжнародній Фінансовій Корпорації (група Світового Банку), де була експертом з питань кредитного аналізу та управління ризиками, фінансового обліку (в т.ч. IAS), оподаткування, управління бюджетом. Більше 10 років співпрацює з банками, лізинговими аудиторськими компаніями у сфері консалтингу та корпоративних тренінгів з питань кредитного аналізу, управління ризиками, управління грошовими потоками, діагностики фінансового стану, впровадження обліку згідно з МСФЗ та ін.
 
 
Вартість навчання
Вартість навчання складає складає 17500 грн., без урахування ПДВ

Онлайн презентації програми відбудуться 11, 18 та 25 лютого 2021 року.

 
Подати заявку на участьcenter@nctbpu.org.ua, (+38044) 253-04-57, 531-37-94
 
 
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті, не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу НЦПБПУ