Кваліфікаційна програма навчання за темою: «Організація фінансового моніторингу в банківських установах» затверджена Національним банком України як програма підвищення кваліфікації керівників та спеціалістів всіх рівнів підрозділів фінансового моніторингу банківських установ.
Основними видами занять є лекційні, практичні, а також самостійна робота слухачів. По закінченню навчання проводиться кваліфікаційний іспит, шляхом тестування. При успішному складанні кваліфікаційного іспиту фахівцю видається свідоцтво державного зразка про підвищення кваліфікації.

Зміст курсу:
 
Тема 1. Міжнародні стандарти у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
 
1. Історія та причини встановлення запобігання і протидії відмиванню незаконних доходів та фінансуванню тероризму у Банківський сфері. Міжнародні організації, що діють у сфері запобігання і протидії відмиванню незаконних доходів та фінансуванню тероризму.
2. Міжнародне співробітництво та міжнародні стандарти у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
3. Імплементація міжнародних стандартів в законодавство України. Рекомендації FATF та їх роль у побудові національної системи фінансового моніторингу, їх застосування в практичній діяльності суб’єкта первинного фінансового моніторингу.
 
 
Тема 2. Нормативно-правове забезпечення здійснення фінансового моніторингу
 
1. Огляд нормативно-правових актів НБУ, Міністерства фінансів України, Державної служби фінансового моніторингу України з питань фінансового моніторингу. Заходи, що здійснюються суб’єктами первинного фінансового моніторингу.
2. Відповідальний працівник суб’єкта первинного фінансового моніторингу, його статус та основні напрямки діяльності. Повноваження та обов’язки відповідального працівника. Кваліфікаційні вимоги. Порядок погодження, призначення та звільнення відповідального працівника. Відповідальність.
3. Підрозділ ФМ в банку: кадрове забезпечення; взаємодія з іншими підрозділами банку; статус ФМ-підрозділу. Перспективи трансформації системи фінансового моніторингу в банку.
4. Вимоги НБУ щодо внутрішніх документів з питань фінансового моніторингу в банку. Встановлення правил проведення фінансового моніторингу. Програма здійснення фінансового моніторингу. Програма управління комплаєнс-ризиком фінансового моніторингу. Програма навчання і підвищення кваліфікації з питань фінансового моніторингу працівників банку. Вимоги щодо програмного забезпечення з питань фінансового моніторингу. Автоматизовані рішення.
5. Ідентифікація, верифікація та вивчення діяльності клієнтів в системі фінансового моніторингу банку. Організація процесів та методологічне забезпечення. Вимоги до програмних комплексів зберігання та обробки інформації про клієнтів банку.
 
 
Тема 3. Відповідальність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення
 
1. Відповідальність за порушення вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу. Види порушень. Побудова ефективної системи внутрішнього контролю банку для попередження випадків настання відповідальності при здійсненні функцій суб’єкта первинного фінансового моніторингу.
2. Порядок проведення планових та позапланових перевірок суб’єктів первинного фінансового моніторингу. Сучасний базовий алгоритм проведення перевірки Регулятором. Обсяг інформації/ документів, надання пояснень з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
3. Порядок застосування за фактом виявлення порушення банком як суб’єктом первинного фінансового моніторингу законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, заходів впливу, передбачених нормативно- правовими актами НБУ.
 
 
Тема 4. Виявлення інструментів та способів легалізації корупційних доходів. Взаємодія Держфінмоніторингу з банківськими установами
 
1. Загальна структура інформаційного обміну між Держфінмоніторингом та банківськими установами (файли запити типу ХС, XE, рух коштів).
2. Зупинення фінансових операцій у випадках передбачених Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».
3. Загальний огляд застосування індикаторів підозрілих фінансових операцій та додаткових документів для проведення аналізу фінансових операцій.
4. Інструменти та способи легалізації корупційних доходів.
5. Типові схеми відмивання корупційних доходів за видами діяльності.
6. Заходи обачності та моніторинг операцій публічних діячів, близьких та пов'язаних осіб.
7. Операційний аналіз. Відкриті бази даних.
8. Індикатори приховування бенефіціарної власності.
9. Операційний аналіз. Відкриті бази даних.
10. Огляд Плану дій за результатами 5-го раунду оцінки України Комітетом Ради Європи. Обговорення публічної заяви FATF від 29 червня 2018 року щодо підвищення відповідності глобальної системи ПВК/ФТ.
 
 
Тема 5. Особливості здійснення банками фінансового моніторингу при виконанні ними функцій професійних учасників ринку цінних паперів
 
1. Інфраструктура фондового ринку та класифікація цінних паперів.
2. Ризики операцій з цінними паперами.
3. Особливості організації та здійснення фінансового моніторингу на ринку цінних паперів.
4. Особливості ідентифікації клієнтів та виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу за операціями з цінними паперами.
5. Приклади типологій легалізації (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом та шахрайства на ринку цінних паперів та практичні приклади проведення заходів у сфері фінансового моніторингу при здійснені операцій з цінними паперами.
 
 
Тема 6. Система протидії відмиванню доходів, отриманих злочинним шляхом в банку
 
1. Організація системи протидії відмиванню доходів, отриманих злочинним шляхом.
2. Ризик-орієнтований підхід.
3. Ризикова діяльність. Типові схеми. Санкції.
4. Відповідальність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
5. Порядок проведення планових та позапланових перевірок суб’єктів первинного фінансового моніторингу.
 
 
Тема 7. Ризик – орієнтовний підхід до аналізу операцій клієнтів. Виявлення клієнтів з ризиковою діяльністю
 
1. Ризик-орієнтований підхід у міжнародних документах.
2. Національні ризики України.
3. Ризик-орієнтований підхід в банківській системі України.
4. Аналіз та виявлення клієнтів з ризиковою діяльністю.
5. Відповідальність за невиконання вимог законодавства.
 
 
Тема 8. Управління ризиками легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення
 
1. Роль та місце системи фінансового моніторингу як інтегрованої частини системи управління ризиками банку. Завдання та обов’язки суб’єкта первинного фінансового моніторингу щодо оцінки та управління ризиками фінансового моніторингу.
2. Критерії (показники) ризику. Визначення (виявлення) та здійснення оцінки ризику, його переоцінка.
3. Класифікація клієнтів згідно методики оцінки ризиків. Моніторинг ризиків клієнтів та аналіз ризиків використання послуг банку для легалізації кримінальних доходів/ фінансування тероризму. Додаткові заходи щодо клієнтів високого ризику. Визначення відповідних заходів для дотримання прийнятного рівня виявлених ризиків.
 
 
Тема 9. Проведення ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів: проблемні питання виявлення та обслуговування «РЕР». Заходи удосконалення існуючих систем та процесів
 
1. Нормативно правове забезпечення процесу ідентифікації.
2. Встановлення ділових стосунків з клієнтом. Нові можливості при використанні електронних засобів.
3. Порядок та строки уточнення інформації по клієнту.
4. Особливості проведення ідентифікації клієнтів банку.
5. Документальне оформлення процесу ідентифікації. Шляхи підтвердження вжитих заходів.
6. Виявлення, встановлення ділових відносин та обслуговування публічних діячів.
7. Загальні принципи ідентифікації та верифікації. Розподіл обов’язків, визначення повноважень. Заходи щодо встановлення кінцевих бенефіціарних власників, вигодоодержувачів. Виявлення РЕР.
8. Вивчення клієнтів. Відкриті джерела інформації.
9. Класифікація клієнтів за групами ризику при встановленні ділових відносин (до початку проведення ними фінансових операцій). Додаткові документи.
10. Планове і поточне оновлення інформації щодо ідентифікації Клієнтів.
11. Оцінка ризику і фінансового стану (ФМ) клієнтів: проблематика вибору методик оцінки, автоматизовані рішення оцінки та моніторингу ризику та фінансового стану клієнтів з т.з. ФМ.
12. Ведення електронних анкет клієнтів ЮО / ФОП і ФО: розподіл функціоналу з введення даних в системи Банку оновлення, підтримка в актуальному стані, своєчасність заповнення анкет.
13. Відповідальність та наслідки за невиконання вимог законодавства.
14. Заходи удосконалення та автоматизації існуючих систем та процесів.
 
 
Тема 10. Виявлення ознак «фіктивності» клієнтів. Реалізація механізму відмови в обслуговуванні клієнтів
 
1. Методологічні основи необхідності виявлення ознак фіктивності в діяльності клієнтів.
2. Впровадження функції вивчення клієнта з урахуванням ризик- орієнтованого підходу на всіх етапах його залучення та обслуговування в банку.
3. Виявлення критеріїв «фіктивної / ризикової діяльності клієнтів» на етапі встановлення ділових відносин з клієнтами банку.
4. Формалізація порядку виявлення «фіктивних клієнтів» і аналіз профільного підрозділу ФМ.
5. Рекомендації щодо встановлення ділових відносин / подальшого обслуговування клієнта.
6. Вибір методики оцінки фінансового стану клієнтів для цілей фінансового моніторингу з урахуванням показників «ризиковості».
7. Оцінка ризику клієнтів.
8. Вивчення діяльності клієнтів і виявлення критеріїв «фіктивності»: від відокремлених процесів - до комплексу Заходів.
9. Огляд сценаріїв (схем) ризикової діяльності.
10. Відмова в обслуговуванні клієнта-практична реалізація Ст.10 ЗУ «Про запобігання та протидію ...»
 
 
Тема 11. Автоматизація систем фінансового моніторингу в банківській установі
 
1. Поняття фінансового моніторингу та методи його проведення.
2. Вимоги національного та міжнародного законодавства щодо здійснення фінансового моніторингу.
3. Вимоги Національного банку України щодо автоматизації процесу фінансового моніторингу.
4. Автоматизація напрямків діяльності системи фінансового моніторингу.
    4.1. Ідентифікація та ведення анкет клієнтів
    4.2. Обов’язковий фінансовий моніторинг
    4.3. Внутрішній фінансовий моніторинг
    4.4. Протидія фінансуванню тероризму
    4.5. Моніторинг політичних осіб – клієнтів банку
    4.6. Криптографія та захист інформації.
5. Система автоматизації фінансового моніторингу та системи ризик менеджменту.
6. Система автоматизації фінансового моніторингу як складова системи раннього попередження настання кредитного ризику.
7. Система автоматизації фінансового моніторингу та системи протидії шахрайству.
8. Визначення функціоналу та архітектури системи фінансового моніторингу.
9. Огляд міжнародних рішень щодо автоматизації фінансового моніторингу. Напрямки розвитку.
 
 
Тема 12. Поглиблений аналіз зовнішньоекономічних операцій клієнтів банку, виявлення індикаторів ризикових операцій
 
1. Законодавче регулювання питання, огляд змін нормативно-регуляторних вимог, внесених в 2019.
2. Організація процесу в банку, закріплення повноважень структурних підрозділів по виявленню індикаторів ризикових операцій.
3. Аналіз анкети клієнта, перевірка кінцевого бенефіціарного власника Клієнта, виявлення ознак номінальності власника.
4. Аналіз мети та суті операції клієнта, економічної діяльності клієнта.
5. Перевірка джерел походження коштів клієнта.
6. Виявлення контрагентів, зареєстрованих в ризикових країнах / ризикових банках, країні – агресорі.
7. Виявлення кінцевих бенефіціарних власників контрагента, аналіз резидентності. Наявність документального підтвердження. Верифікація інформації, наданої Клієнтом.
8. Підтвердження результатів аналізу з виявлення / відсутності індикаторів ризикових операцій.
 
 
 
Інструктори програми:
Провідні фахівці Департаменту фінансового моніторингу Національного банку України.
 
Васюк Максим Володимирович – начальник відділу інформаційно-аналітичного забезпечення фінансового моніторингу управління аналізу ризиків та типологічних досліджень Департаменту фінансових розслідувань Державної Служби фінансового моніторингу України
 
Мисюра Олег Петрович- Заступник начальника управління правозастосування - начальник відділу фінансового моніторингу Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України
 
Дмитров Сергій Олегович - д.т.н., професор. Має більше 15 років досвіду роботи у сфері фінансового моніторингу, в т.ч. у 2009 – 2010рр. – Директор Департаменту з питань запобігання використанню банківської системи для легалізації кримінальних доходів та фінансування тероризму Національного банку України
 
Ткаліч Ігор Олександрович - к.ю.н., має більше 17 років досвіду роботи в банківській сфері. Має великий досвід в сфері фінансового моніторингу та банківської безпеки. Працював в АБ «Правекс-Банк», АБ «Укргазбанк» на посадах  члена Правління банку, відповідального працівника банку з фінансового моніторингу 
 
Колеснікова Ольга Григорівна - начальник управління фінансового моніторингу ПАТ «МТБ Банк», Член Правління – відповідальний працівник по фінансовому моніторингу. Стаж роботи в банківській системі - 20 років, з них - 15-річний досвід роботи за напрямком «фінансовий моніторинг"; більше 7 років – за напрямком "Комплаєнс"
 
Харченко Поліна Сергіївна - Директор по комплаєнс-контролю та фінансовому моніторингу ПАТ "Альфа-банк"
 
Сігал Наталія Вікторівна - Заступник керівника Напрямку “Compliance” ГО КБ «Приватбанк». Має більше ніж 10-річний досвід перевірок банків в Департаменті фінансового моніторингу НБУ
 
Алєксєєв Дмитро Вадимович- начальник відділу комплаєнс ризику фінансового моніторингу Акціонерного Банку «Південний»
 
Левандовська Тетяна Володимирівна - начальник управління валютного контролю Першого Українського Міжнародного Банку
 
Нєжданова Валерія Михайлівна - Начальник відділу аналізу та перевірки документів по валютним операціям Управління фінансового моніторингу Департаменту комплаєнс АБ "УКРГАЗБАНК". Має більше ніж 5-річний досвід роботи на посаді Начальника управління аудиту операційних процесів Департаменту внутрішнього аудиту ПАТ «Промінвестбанк».
 
Ковалюк Євген Ігорович-Начальник відділу управління ризиками фінансового моніторингу Департаменту контролю і фінансового моніторингу АТ «КРЕДОБАНК». Досвід роботи у банківський сфері (спеціальність – фінансовий моніторинг) – понад 8 років. Основні напрямки діяльності – виявлення публічних діячів та близьких/пов’язаних з ними осіб; аналіз структури власності юридичних осіб з метою встановлення кінцевих бенефіціарних власників; недопущення ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу; методологічне забезпечення та навчання працівників банку з питань ідентифікації, верифікації клієнтів та управління комплаєнс-ризиком фінансового моніторингу. Має практичний досвід автоматизації процесу виявлення схемних операцій клієнтів
 
Єфремов Олег Анатолійович- Директор департаменту фінансового моніторингу АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК»
 
 
Форма реалізації програми
Програма проводиться в Центрі у формі циклів окремих семінарів (протягом однієї програми розглядається певна кількість модулів)
Також можлива організація програми за корпоративним замовленням
 
Сертифікати та свідоцтва
Учасники курсу або п'яти і більше окремих семінарів отримують Свідоцтво державного зразка про підвищення кваліфікації

Учасники окремих семінарів отримують Сертифікат Національного центру підготовки банківських працівників України 

 

Для уточнення дати проведення курсу перейдіть, будь ласка, на сторінку "Календар семінарів