Актуальність програми
 
Результативність діяльності банку залежить від чіткості постановки управлінських завдань. Отримувана інформація в обліковому процесі позитивно впливає на обгрунтування напрямів та варіантів їх розв'язання. Використання сукупності ефективних способів ведення обліку нових облікових інструментів забезпечує активність контролю за рівнем ризикованості діяльності, її прибутковості та рентабельності.
 
Опис програми
Програма "Бухгалтерський облік в банку" узагальнена 28 годинами лекційних занять в поєднанні з виконанням практичних завдань та вправ за обліковими процедурами основних банківських операцій. Навчальний процес побудовано на змісті інструктивно-нормативних документів НБУ з питань бухгалтерського обліку. Основний акцент зроблено на освоєння слухачами чинних методик обліку та номенклатури рахунків плану рахунків бухгалтерського обліку в банках.
 
Структура програми:
 
     Тема 1. Стратегія розвитку бухгалтерського обліку в банках України
 
1. МСФЗ як основа побудови методології бухгалтерського (фінансового) обліку в банках. Особливості застосування норм МСФЗ в банках. Останні зміни в МСФЗ та їх запровадження банківською системою.
2. Законодавча база України щодо регламентації бухгалтерського обліку в банках. Останні зміни у нормативно-правових актах НБУ з бухгалтерського обліку. Перспективи зміни вимог НБУ.
3. Облікова політика банку та особливості її формування з урахуванням останніх змін в МСФЗ та нормативно-правових актах НБУ.
 
 
     Тема 2. Концептуальна основа бухгалтерського обліку в банках
 
1. Принципи бухгалтерського обліку в банках: сутність та практична реалізація.
2. Сутність основних об'єктів бухгалтерського обліку та фінансової звітності. Особливості їх визначення в банках.
3. План рахунків у банках: структура, останні зміни, стратегія подальшого розвитку.
4. Синтетичний та аналітичний облік в банках. Зміни в регламентації ведення аналітичного обліку в банках.
 
 
     Тема 3.Основи складання фінансової звітності банків
 
1. Нормативно-правове регулювання бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в банках.
2. Баланс як основний елемент методу бухгалтерського обліку. Звіт про фінансовий стан: основні статті активів і пасивів банку.
3. Рахунки і подвійний запис.
4. Принципи відображення в балансі фінансових інструментів: фінансові активи та фінансові зобов’язання (МСФЗ 9), акції дочірніх та асоційованих компаній.
5. Принципи відображення в балансі основних засобів, нематеріальних активів, інвестиційної нерухомості (МСБО 16, МСБО 36, МСБО 40).
6. Принципи відображення в балансі необоротних активів, призначених для продажу та груп вибуття (МСФЗ 5).
7. Принципи відображення в балансі операцій оренди (МСФЗ 16).
8. Принципи відображення операцій в інвалюті (МСБО 21): поняття монетарних і немонетарних статей, принципи відображення їх в обліку і процедури переоцінки монетарних статей при зміні курсу валюти.
9. Звіт про прибутки та збитки (основні статті, класифікація доходів і витрат).
10. Звіт про інші сукупні доходи.
11. Поняття «валютна позиція банку».
12. Принципи складання консолідованої фінансової звітності (МСФЗ 10).
 
 
     Тема 4. Облік фінансових активів та зобов’язань банку відповідно до Інструкції з бухгалтерського обліку операцій з фінансовими інструментами в банках України
 
1. Міжнародні Стандарти Фінансової Звітності, на яких базується Інструкція з обліку фінансових інструментів.
2. Загальні положення.
3. Принципи оцінки фінансових активів.
4. Принципи оцінки фінансових зобов'язань.
5. Облік боргових фінансових активів, які оцінюються за амортизованою собівартістю.
6. Облік боргових фінансових активів, які оцінюються за справедливою вартістю через загальний сукупний дохід.
7. Облік боргових фінансових активів, які оцінюються за справедливою вартістю через прибутки та збитки.
8. Облік інструментів капіталу.
9. Перекласифікація фінансових активів.
10. Облік фінансових зобов'язань.
11. Облік забезпечення кредитних операцій.
12. Облік інструментів капіталу власної емісії.
 
 
     Тема 5. Формат XBRL: Подання звітності за МСФЗ таксономією
 
1. Концепція електронної ділової звітності – XBRL.
2. Огляд архітектури XBRL.
3. МСФЗ таксономія. Звітний документ.
4. Програмне забезпечення XBRL. Формат Inline XBRL (iXBRL).
5. Впровадження XBRL в Україні: Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та 6. Система фінансової звітності.
7. Як працює таксономія: приклад звітного документу.
 
 
     Тема 6. Особливості бухгалтерського обліку операцій зміни умов (модифікації) фінансових активів банків згідно з МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» та вимогами НБУ
 
1. Загальні вимоги до обліку модифікації фінансових активів згідно з МСФЗ 9.
2. Загальні підходи до класифікації, оцінки та обліку фінансових активів згідно з МСФЗ 9 та вимогами НБУ.
3. Особливості модифікації фінансових активів на різних стадіях зменшення корисності.
4. Особливості оцінки та обліку первісно знецінених (РОСІ) фінансових активів.
5. Особливості оцінки та обліку модифікації фінансових активів.
 
 
     Тема 7. Бухгалтерський облік операцій з похідними фінансовими інструментами (деривативами): нові вимоги та принципи МСФЗ 9
 
1. Класифікація, принципи обліку та оцінки похідних фінансових інструментів.
2. Види похідних фінансових інструментів.
3. Методи оцінки справедливої вартості.
4. Облік «класичних» похідних фінансових інструментів. Особливості обліку контрактів з розрахунками на нетто-основі.
5. Облік гібридних фінансових інструментів з вбудованими деривативами.
6. Облік відносин хеджування банку відповідно до принципів МСФЗ.
 
 
     Тема 8. Впровадження IFRS 16 «ОРЕНДА»: бухгалтерські та податкові аспекти
 
1. Передумови прийняття IFRS 16.
2. Мета та сфера застосування IFRS 16.
3. Визначення оренди: поняття «ідентифікований актив», контроль над використанням активу.
4. Основні зміни порівняно з діючим IAS 17.
5. Визнання та оцінка оренди у орендаря. Бухгалтерський облік оренди.
6. Податкові аспекти впровадження МСФЗ 16.
7. Визнання та оцінка оренди у орендодавця.
8. Особливості відображення операцій суборенди.
9. Особливості операцій з оренди земельних ділянок.
10. Подання та розкриття оренди у фінансовій звітності.
11. Основи фінансового аналізу в контексті змін у визнанні оренди.
12. Практичні рекомендації щодо переходу на IFRS 16.
 
 
     Тема 9. Розрахунок ефективної ставки відсотка з урахуванням останніх змін у нормативних документах НБУ
 
1. Основні зміни у Методичних рекомендаціях щодо розрахунку ефективної ставки відсотка.
2. Початковий розрахунок ефективної ставки і побудова графіку грошових потоків.
3. Три стадії зменшення корисності фінансових інструментів.
4. Розрахунок справедливої вартості кредиту, виданого на неринкових умовах.
5. Особливості нарахування процентного доходу за кредитними лініями та овердрафтами.
6. Плаваюча ставка: перерахунок ЕСП і побудова нового графіка амортизації.
7. Нові комісії, отримані протягом терміну дії кредиту.
8. Часткове дострокове погашення кредиту.
9. Прострочка погашення кредиту.
10. Коригування процентного доходу за знеціненими кредитами.
11. Модифікації кредиту: суттєві та несуттєві.
12. Облік первісно знецінених фінансових активів.
 
 
     Тема 10. Зміни у бухгалтерському обліку основних засобів та нематеріальних активів у банках
 
1. Визнання та класифікація основних засобів.
2. Визнання та класифікація нематеріальних активів.
3. Облік операцій з придбання основних засобів.
4. Амортизація основних засобів та нематеріальних активів.
5. Облік поліпшення основних засобів та витрат на їх утримання.
6. Переоцінка основних засобів.
7. Зменшення корисності основних засобів та нематеріальних активів.
8. Облік операцій з вибуття основних засобів.
9. Облік інвестиційної нерухомості.
10. Облік необоротних активів, утримуваних для продажу.
11. Облік орендних операцій.
 
 
     Тема 11. Бухгалтерський облік та розкриття інформації у фінансовій звітності операцій з похідними фінансовими інструментами згідно з МСФЗ. Огляд змін нормативно-правової бази НБУ (ПОСТАНОВА № 153 від 26.12.2018)
 
1. Принципи обліку та оцінки похідних фінансових інструментів.
2. Облік операцій банків зі строковими контрактами.
3. Особливості відображення в обліку операцій на нетто та брутто основі.
4. Облік вбудованих похідних фінансових інструментів.
5. Облік та види хеджування.
6. Розкриття інформації у фінансовій звітності.
 
 
     Тема 12. Облікове супроводження операцій банку з цінними паперами (фінансовими активами).
 
1. Класифікаційні підходи до обліку різних видів цінних паперів у банку.
2. Облік боргових цінних паперів невласної емісії.
3. Облік інструментів капіталу (акцій невласної емісії).
4. Облік інвестицій у асоційовані і дочірні компанії (банки).
 
 
     Тема 13. МСФЗ 15 «Виручка по договорам з покупцями»: вплив на бухгалтерський облік та звітність банку
 
1. Мета і передумови прийняття МСФЗ 15.
2. 5-крокова модель визнання виручки.
3. Керівництво до застосування за окремими видами операцій.
4. Операції банку, що підпадають під дію МСФЗ 15.
5. Імплементація вимог МСФЗ 15 у нормативно-правовій базі НБУ (Інструкція з обліку доходів та витрат).
6. Розкриття та подання інформації у фінансовій звітності банку.
 
 
Інструктори
 

Значкова Ольга Ярославна- консультант з МСФЗ, АССА, к.е.н., має 12-річний досвід роботи на посаді заступника головного бухгалтера в ПАТ «Укрсоцбанк», працювала в Банку Австрії в управлінні консолідованої звітності. Має досвід з впровадження вимог МСФЗ в ПАТ «Укрсоцбанк» на посаді заступника головного бухгалтера, а також в ряді інших банків України як зовнішній консультант. Займається консалтингом в області МСФЗ та бухгалтерського обліку. Працювала на посаді доцента у Київському Національному Економічному Університеті. З 2005 року проводить тренінги з питань бухгалтерського обліку в банках та впровадження МСФЗ.  

Крикун Людмила Володимирівна – керівник проектів і програм Департаменту бухгалтерського обліку Національного банку України

Лукасевич Богдан Володимирович - Головний бухгалтер, Директор Департаменту бухгалтерського обліку Національного банку України 

Рафальська Катерина Леонідівна – Радник Голови Національної комісії по цінним паперам та фондовому ринку 

Ричаківська Віра Іванівна- співголова Ради з МСФЗ при Міністерстві фінансів України, к.е.н.

Сергієнко Наталя Олександрівна – начальник відділу розроблення нормативних документів з нарахування заробітної плати та складання звітності Управління розроблення нормативних документів з бухгалтерського обліку Департаменту бухгалтерського обліку Національного банку України, DipIFR (ACCA) 

Снігурська Людмила Петрівна- Заступник директора - начальник управління Департаменту бухгалтерського обліку НБУ, к.е.н., DipIFR (ACCA) 

Трофименко Віра Прохорівна- Головний економіст сектору методології бухгалтерського обліку фінансових інструментів банків Департаменту бухгалтерського обліку НБУ

 
 
Форма реалізації програми
Програма проводиться в Центрі у формі циклів окремих семінарів (протягом однієї програми розглядається певна кількість модулів)
 
 
Сертифікати та свідоцтва
Учасники окремих семінарів отримують Сертифікати Національного центру підготовки банківських працівників України про проходження окремих тем.
Учасники циклу (або п'яти і більше окремих семінарів) отримують Свідоцтво державного зразка про підвищення кваліфікації.
 

Для уточнення дати проведення курсу та семінарів перейдіть, будь ласка, на сторінку "Календар семінарів

Можлива організація програми за корпоративним замовленням.