Програма є ексклюзивним продуктом НЦПБПУ і розроблена у відповідності з вітчизняним законодавством та нормативними актами по аудиту в рамках вимог міжнародних стандартів внутрішнього аудиту


Мета програми

Метою програми є надання слухачам актуальних знань з теорії внутрішнього аудиту, у т.ч. Міжнародних стандартів внутрішнього аудиту та вимог Базельського комітету з банківського нагляду, а також сприяння виробленню у слухачів умінь здійснення всього комплексу аудиторських процедур, починаючи від планування та завершуючи передачею інформації, і навичок аудиту окремих операцій та підрозділів банку

Перевага програми

Унікальною перевагою програми, яку пропонує Центр, є її тісний зв'язок з практикою. слухачі отримують знання від практикуючих аудиторів та осіб, які безпосередньо пов'язані з регулюванням аудиторської діяльності. Багатий практичний досвід викладачів та їх високі викладацькі здібності дозволяють кожному учаснику програми, незалежно від рівня попередньої підготовки, знайти для себе щось нове, що стане у пригоді в практичній роботі

Програма розрахована на банківських працівників, які
  • працюють в підрозділах внутрішнього аудиту і потребують підвищення кваліфікації, в тому числі у зв'язку з розширенням сфери роботи та модернізацією підходів до внутрішнього аудиту;
  • починають або планують розпочати роботу в підрозділах внутрішнього аудиту;
  • працюють в інших підрозділах банку, проте для успішної роботи потребують базових знань з питань внутрішнього аудиту.
 
Структура курсу:

Тема 1. Міжнародні стандарти внутрішнього аудиту
 
1. Основи міжнародної професійної практики.
2. Визначення внутрішнього аудиту, роль та місце внутрішнього аудиту в корпоративному управлінні.
3. Код етики для внутрішніх аудиторів та приклади застосування.
4. Стандарти Якісних Характеристик: 1000 – Цілі, повноваження та обов'язки, 1100 – незалежність і об'єктивність, 1200 – Професійна компетентність та належна ретельність, 1300 – програма забезпечення та підвищення якості.
5. Стандарти Діяльності: 2000 – Управління функцією внутрішнього аудиту, 2100 – Сутність роботи внутрішнього аудиту, 2200 – Планування завдання, 2300 – Виконання завдання, 2400 – Звітування результатів, 2500 – Моніторинг подальших заходів, 2600 – Звітування про прийняття ризику.
6. Основні спірні питання внутрішнього аудиту в контексті стандартів внутрішнього аудиту.
7. Забезпечення незалежності внутрішнього аудиту, як оцінити ступінь незалежності внутрішнього аудиту у Вашій компанії.
8. Чи наражається на ризик об’єктивність внутрішнього аудиту через консультаційні послуги, що надають аудитори.
9. Зовнішня оцінка якості внутрішнього аудиту: вимоги, методи оцінки, хто має право проводити незалежне оцінювання, результати оцінювання - витрати чи інвестиція.
10. Як надати змістовні та конструктивні аудиторські висновки.
 
 
Тема 2. Аудит корпоративного управління
 
1.  Законодавчі вимоги до організації корпоративного управління та рекомендації кращої світової практики, які приймати до уваги.
2.  Сучасні вимоги до корпоративного управління (НБУ та Базельського комітету) та ролі внутрішнього аудиту.
3.  Оцінка діяльності та складу корпоративних органів банку (Ради, Правління, ключових співробітників банку).
4.  Комітети ради та правління як складові корпоративного управління установи.
5.  Модель «Трьох ліній захисту»: складові та взаємодія між трьома лініями захисту.
6.  Оцінка системи управління ризиками банку.
7.  Оцінка діяльності підрозділу комплаєнс.
8.  Впровадження корпоративних стандартів та культури.
9.  Повноваження та відповідальність ради банку.
10. Компетенції та склад ради банку.
11. Повноваження та відповідальність Правління.
12. Менеджмент банку.
13. Управління на рівні групи.
14. Функція ризик-менеджменту .
15. Ідентифікація, моніторинг та контроль за ризиками.
16. Взаємодія у процесі управління ризиками.
17. Політика винагороди.
18. Розкриття інформації.
19. Оцінка якості корпоративного управління та рекомендації по результатах перевірки.
20. Роль служби внутрішнього аудиту в системі корпоративного управління банку.
21. Міжнародні та законодавчі нормативи і стандарти аудиту корпоративного управління.
22. Як підготувати план внутрішнього аудиту корпоративного управління: що перевіряти і як. Збір інформації. Підготовка до аудиту корпоративного управління: етапи, область перевірки аудиту.
23. Роль внутрішнього аудиту в корпоративному управлінні.
24. Цільове призначення внутрішнього аудиту корпоративного управління.
 
 
     Тема 3. Аудит системи внутрішнього контролю банку
 
1.   СВК як один з найважливіших елементів життєдіяльності банку.
2.   Внутрішнє контрольне середовище (базові принципи та підходи). Роль внутрішнього аудиту у СВК.
3.   Контроль за дотриманням вимог щодо банківської таємниці та вірогідністю виникнення конфлікту інтересів.
4.   Оцінка встановлення стандартів професійної поведінки та етичних цінностей
5.   Контроль за інформаційною безпекою та обміном інформацією.
6.   Внутрішні документи Банку з питань організації СВК:
       - дотримання мінімальних вимог НБУ щодо переліку внутрішніх документів;
       - документи щодо організаційної структури банку та опису процесів його діяльності (карти процесів).
7.   Розподіл повноважень та відповідальності між суб’єктами внутрішнього контролю (у т.ч. контроль з боку керівництва банку за дотриманням законодавства України, внутрішніх процедур банку та за механізмом розподілу обов’язків у діяльності банку).
8.   Функціонування системи внутрішнього контролю банку.
9.   Оцінка організаційної структури та корпоративного управління.
10. Перевірка дотримання вимог до переліку наявних внутрішніх документів щодо організаційної структури банку та опису його діяльності.
11. Оцінка розподілу повноважень та відповідальності між суб’єктами внутрішнього контролю.
12. Оцінка забезпечення контролю керівництва банку за дотриманням законодавства України та внутрішніх процедур банку.
13. Оцінка контролю за інформаційною безпекою та обміном інформацією.
14. Оцінка моніторингу ефективності системи внутрішнього контролю.
15. Впровадження процедур внутрішнього контролю на практиці (види контролю та їх реалізація).
16. Процес моніторингу СВК та звітність.
 
 
Тема 4. Аудит системи управління ризиками
 
1.   Роль внутрішнього аудиту в системі внутрішнього контролю
     · три лінії захисту
     · четверта лінія захисту
     · основні напрямки роботи та взаємодія зі службою ризик-менеджменту
2.   Оцінювання системи ризик-менеджменту:
     · інформаційні потоки
     · джерела даних
3.   Моніторинг системи ризик-менеджменту
     · перевірка адекватності ризик-менеджменту
     · перевірка функціонування контрольного середовища
4.   Проведення тестів контролю
     · підготовка та виконання тестів
     · документарне оформлення результатів тестування
 
 
Тема 5. Аудит системи управління операційними ризиками
 
1. Міжнародні стандарти управління операційними ризиками (у т.ч. вимоги Базельського Комітету).
2. Національні стандарти та вимоги щодо управління операційними ризиками.
3. Розподіл відповідальності та побудова системи управління операційними ризиками.
     · Структура системи управління операційними ризиками.
     · Функції підрозділу, відповідального за управління операційними ризиками.
     · Участь та функції бізнес-ліній/ліній підтримки у процесі управління операційними ризиками
     · Роль внутрішнього аудиту.
4. Види операційних ризиків.
5. Порядок ідентифікації операційних риків на етапі розробки нових проектів стандарту продукту, нормативних документів, інформаційних систем.
6. Процес моніторингу та контролю операційних ризиків.
     · Збір інформації про інциденти операційних ризиків.
     · Моніторинг витрат, понесених у наслідок реалізації операційних ризиків.
     · Ключові індикатори ризику (порядок впровадження, мета, зміст та контролі).
     · Регулярна самооцінка операційного ризику та складання ризик-профілю.
     · Сценарний аналіз.
7. Оцінка ефективності управління операційними ризиками.
 
 
Тема 6. Внутрішній аудит кредитного ризику
 
1.   Основні етапи аудиторської перевірки.
2.   Побудова вибірки - принципи і методи.
3.   Оформлення забезпечення.
4.   Визначення "наглядової" величини кредитного ризику.
5.   Експертиза методик формування резерву під активні операції.
6.   Особливості здійснення кредитних операцій з пов'язаними особами банку.
7.   Обґрунтованість визначення груп пов'язаних контрагентів.
8.   Особливості здійснення кредитних операцій з "дозволеним" перевищенням нормативу Н7.
 
 
Тема 7. Внутрішній аудит казначейських операцій
 
1.   Стан організації роботи та нормативна забезпеченість Казначейства. Оцінка внутрішнього контролю та ризиків.
2.   Оцінка міжбанківських операцій, порядку їх здійснення та ефективності. Оцінка внутрішнього контролю та ризиків: операції на ринку Forex, операції на грошовому ринку.
3.   Оцінка операцій з цінними паперами. Оцінка внутрішнього контролю та ризиків: торговельні операції з акціями та вторинними цінними паперами; вкладення коштів в державні цінні папери.
4.   Оцінка операцій за кореспондентськими рахунками (Ностро, Лоро). Оцінка внутрішнього контролю та ризиків.
5.   Оцінка рівня управління ліквідністю. Оцінка внутрішнього контролю та ризиків.
6.   Оцінка фінансової, статистичної та управлінської звітності. Оцінка внутрішнього контролю та ризиків.
7.   Оцінка рівня інформаційних систем та технологій, рівня програмного забезпечення. Оцінка ризиків банку.
8.   Оцінка системи внутрішнього контролю, ризиків та стану управління ризиками за операціями Казначейства.
 
 
Тема 8. Аудит кредитних операцій та кредитної діяльності банку  
 
1.   Загальні аспекти аудиту кредитних операцій
2.   Основні етапи аудиторської перевірки
3.   Побудова вибірки – принципи та методи
4.   Типологія процедур моніторингу кредитних операцій
5.   Аналіз типових кредитних договорів
6.   Експертиза методик оцінки фінансового стану позичальників. Об’єкти особливої уваги при перевірці формування резервів
7.   Особливості здійснення кредитних операцій з інсайдерами банку
8.   Перевірка обґрунтованості визначення груп пов’язаних контрагентів
9.   Особливості здійснення кредитних операцій з «дозволеним» перевищенням нормативу Н7
10.Обсяг перевірки бухгалтерського обліку кредитних операцій та статистичної звітності за ними
11.Спірні питання, що виникають на практиці, та можливі варіанти їх розв’язання
12.Аналіз останніх законодавчих змін щодо здійснення кредитних операцій
 
 
Тема 9. Технологія проведення аудиту систем бухгалтерського обліку
 
1.   Планування перевірки:
     · Початковий запит;
     · Оцінка аудиторських ризиків;
     · Оцінка систем внутрішнього контролю;
     · Вибір аудиторських процедур
2.   Аудиторські процедури:
     · Тести контролів (опис процесів, вибір контролів для перевірки, тестування контролів)
     · Проведення аудиту (AuditHandBook, збір інформації, Audit Documentation Database)
     · Процедури по суті (ваучінг, трейсинг, перерахунок, ін.)
3.   Застосування вибірки:
     · Вибір методу вибірки
     · Випадкова вибірка (Monte Carlo)
     · Інтервальна вибірка (MUS)
4.   Комп'ютерний аудит:
     · Ризики, властиві комп'ютерним системам
     · Засоби ІТ контролю
     · Journal Entries Test
5.   Аналіз результатів перевірки і написання звітів:
     · Оцінка виявлених відхилень
     · Форма звіту
6.   Координація роботи внутрішнього і зовнішнього аудитора:
     · Комунікації із зовнішнім аудитором
     · МСА 610 «Використання роботи внутрішнього аудитора»
     · Планування і проведення перевірки з урахуванням вимоги зовнішнього аудитора
 
 
Тема 10. Внутрішній аудит основних засобів та нематеріальних активів
 
1.   Вимоги до відображення в обліку операцій з основними засобами та нематеріальними активами.
2.   Порядок визнання та класифікація основних засобів.
3.   Порядок визнання та класифікація нематеріальних активів.
4.   Вимоги до обліку інвестиційної нерухомості.
5.   Вимоги до обліку необоротних активів, утримуваних для продажу.
6.   Амортизація необоротних активів банку.
7.   Порядок обліку поліпшення необоротних активів та витрат на їх утримання.
8.   Переоцінка необоротних активів.
9.   Зменшення корисності необоротних активів.
 
 
Тема 11. Внутрішній аудит депозитних операцій комерційного банку
 
1.   Аудит організації роботи по залученню коштів юридичних та фізичних осіб
2.   Аналіз обсягів операцій, кількості рахунків і структури депозитів у розрізі валют. Оцінка роботи по залученню ресурсів
3.   Аудит порядку укладання договорів по депозитних операціях. Перевірка порядку відкриття і закриття депозитних рахунків у національній та іноземній валютах
4.   Перевірка порядку здійснення операцій по депозитних рахунках фізичних та юридичних осіб в національній та іноземній валюті, нарахування та сплати відсотків.
5.   Перевірка звітності по депозитним операціям щодо їх достовірності та порядку формування
6.   Організація роботи по нарахуванню та сплати зборів до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
7.   Порядок формування бази даних про вкладників - фізичних осіб
8.   Порядок надання звітності до Фонду гарантування фізичних осіб
9.   Порядок інформування вкладників про систему гарантування вкладів фізичних осіб в Україні
10.Основні вимоги до оформлення довідки за результатами аудиту. Узагальнення встановлених порушень, надання висновків та рекомендацій за результатами перевірки
11.Огляд нормативних документів
 
 
Тема 12. Аудит операцій з платіжними картами
 
1. Аудит договору на відкриття поточного рахунку із   застосуванням платіжної картки.
2. Аудит процесу емісії платіжних карток, взаємодія структурних підрозділів, мінімізація ризиків шахрайства.
3. Аудит відповідності резидентності власників основної і додаткової карт, режиму рахунку
4. Аудит операцій по видачі готівкових коштів з карткових рахунків.
5. Аудит поповнення карткових рахунків, в т.ч. соціальних карт.
6. Аудит операцій з соціальними виплатами. Організація роботи і здійснення операцій з банкоматами і ПОС-терміналами.
7. Аудит фіксації повідомлень про втрату карти/ несанкціоновану операцію.
8. Аудит претензійної роботи за операціями з платіжними картками міжнародних платіжних систем
9. Контроль за своєчасною передачею на рівень Головного офісу не виданих у встановлений термін клієнтам карт, дотримання вимог до зберігання ПК і ПІН-конвертів
10. Аудит врегулювання понадлімітних сум, виявлення сумнівних операцій з ПК службами ризик-менеджменту Банку
 
 
Тема 13. Внутрішній аудит валютних операцій
 
1.   Об’єкт аудиту валютних операцій. Основні етапи аудиторської перевірки. Оцінювані ризики
2.   Побудова вибірки – принципи та методи
3.   Аудит «нетипових» валютних операцій суб’єктів господарювання (розрахунки за лоро-рахунками в національній валюті, кредити від нерезидентів, розрахунки готівкою за експортом, договори комісії, повернення попередньої оплати, імпорт послуг, здійснення та повернення інвестицій, імпорт без ввезення, використання готівкової іноземної валюти з поточного рахунку
4.   Аудит «типових» валютних операцій суб’єктів господарювання (експортно-імпортних)
5.   Аудит власних валютних операцій Банку (у частині купівлі іноземної валюти, здійснення експортно-імпортних операцій)
6.   Особливості аудиту валютних операцій фізичних осіб
7.   Обсяг перевірки статистичної звітності банку за валютними операціями
8.   Спірні питання, що виникають на практиці, та можливі варіанти їх розв’язання
9.   Аналіз останніх законодавчих змін щодо здійснення валютних операцій
10. Здійснення банками контролю за валютними операціями клієнтів
 
 
Тема 14. Внутрішній аудит проведення поглибленого аналізу зовнішньоекономічних операцій клієнтів банку з урахуванням ризик - орієнтованого підходу
 
1.  Основні аспекти законодавчої та нормативної бази, що регулює питання поглибленого аналізу зовнішньоекономічних операцій клієнтів банку з урахуванням останніх змін.
2.  Аудит організації процесу в банку, закріплення повноважень структурних підрозділів з проведення поглибленого аналізу зовнішньоекономічних операцій клієнтів банку.
3.  Аудит анкет клієнтів, встановлення кінцевого бенефіціарного власника Клієнта, виявлення ознак номінальності власника.
4.  Аудит операцій клієнтів, економічної діяльності клієнтів, доцільності проведення операцій.
5.  Наявність документального підтвердження джерел походження коштів клієнта, фінансових можливостей.
6.  Аудит виявлення контрагентів, зареєстрованих в ризикових країнах / ризикових банках, країні - агресора.
7.  Аудит встановлення кінцевих бенефіціарів власників контрагента, встановлення резидентності. Наявність документального підтвердження. Верифікація інформації, наданої Клієнтом. Вивчення репутації учасників операції.
8.  Аудит поглибленого аналізу капітальних операцій, отримання кредиту від нерезидента, операцій з цінними паперами.
9.  Аудит ризик-орієнтованого підходу за результатами поглибленого аналізу зовнішньоекономічних операцій клієнтів. Аудит відмов у проведенні операції.
 
 
Тема 15. Практика проведення аудиторських перевірок дотримання вимог законодавства України з питань запобігання легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом та окремих питань комплаєнс контролю 
 
1.  Аудит процесу ідентифікації, верифікації клієнтів та вивчення їх фінансової діяльності
2.  Аудит фінансового моніторингу операцій клієнтів:
3.  Аудит щоквартального інформування керівництва банку про результати моніторингу ризиків клієнтів, виявлення публічних діячів
4.  Оцінка системи внутрішнього контролю, управління комплаєнс-ризиком і системи управління рисками процесу виконання Банком функцій суб'єкта первинного фінансового моніторингу
5.  Аудит процесу виконання рішень Уповноваженого органу відносно відстежування (моніторингу), зупинки, відновлення фінансових операцій за запитом Уповноваженого органу, надання Уповноваженому органу інформації про результати моніторингу
6.  Оцінка системи внутрішнього контролю, управління комплаєнс-риском і системи управління рисками процесу виконання Банком функцій суб'єкта первинного фінансового моніторингу.
 
 
Тема 16. Внутрішній аудит та шахрайство
 
1.  Поняття та загальні ідеї щодо протидії та попередження шахрайства.
2.  Система захисту та кодекс поведінки для попередження шахрайства.
3.  Аудитори та аудитори з питань шахрайства: відповідальність та етапи роботи.
4.  Дії, компанії, особи та ситуації, які знаходяться у зоні ризику.
5.  Звітність внутрішніх аудиторів про випадки шахрайства.
6.  План реагування на шахрайство.
7.  Підбір та створення команди швидкого реагування на шахрайство.
8.  Детальний розгляд необхідних та рекомендованих кроків по запобіганню шахрайству.
9.  Класифікація та основні типи шахрайства.
10.Практичні завдання по розробці методів запобігання певним шахрайським схемам.
 
 
Тема 17. Внутрішній аудит оподаткування операцій банку
 
1.   Перевірка правильності визначення банком валового доходу та валових витрат.
2.   Нюанси віднесення до складу валового доходу (витрат) доходу (витрат) по деяким банківським операціям.
3.   Податок на прибуток.
4.   Поняття "камеральна перевірка" Декларації з податку на прибуток банку.
5.   Податок на додану вартість.
6.   Інші податки, збори, обов'язкові платежі.
7.   Операції з пов'язаними особами.
8.   Відповідальність за порушення вимог податкового законодавства.
9.   Оформлення аудиторської перевірки з питань оподаткування.
 
 
Тема 18. Внутрішній аудит касових операцій банку
 
1.   Ціль проведення аудиторської перевірки
2.   Планування аудиторської перевірки.
3.   Перевірка організації касової роботи та стану контролю за касовими операціями у філії банку, забезпечення збереження грошей та цінностей, запобігання випадками їх незаконного витрачання
4.   Оцінка стану забезпечення внутрішніми положеннями. Відповідність вимогам нормативних документів та чинному законодавству України
5.   Перевірка дотримання порядку роботи з готівкою та цінностями, забезпечення їх збереження.
6.   Порядок проведення касових операцій з готівковими коштами та іншими цінностями та відображення їх в бухгалтерському обліку.
7.   Порядок проведення неторговельних операцій з валютними цінностями.
8.   Перевірка організації та стану роботи підрозділів служби перевезення цінностей та здійснення інкасації торгової виручки.
9.   Перевірка технічного стану касового вузла, виду охорони та організації внутрішньо об'єктового режиму.
10. Ревізія готівки в національній та іноземній валюті та інших цінностей у грошовому сховищі та касах банку.
 
 
Тема 19. Аудит інформаційної безпеки в банках Україні
 
1.  Місце аудиту ІБ в системі внутрішнього аудиту банків Україна.
2.  Нормативні документи, що регламентують аудит ІБ в банках України.
3.  Міжнародні стандарти та їх застосування при аудиті ІБ: Група стандартів інформаційної безпеки ISO 27000. 
Стандарт безпеки міжнародних платіжних систем PCI DSS. Стандарт ефективності ІТ COBIT 4.1. Міжнародні професійні стандарти внутрішнього аудиту.
4.  Цикл аудиту ІБ. 
Планування аудиту. Технічний моніторинг. Документальний і організаційний аудит ІБ. Звітність. Послідуючий контроль.
5.  Планування аудиту:
Ризиковий підхід при плануванні аудиту ІБ. Побудова «всесвіту аудиту». Оперативне планування протягом року.
6.  Технічний моніторинг:
Можливості та засоби технічного моніторингу. Взаємодія з підрозділами ІБ при організації моніторингу.
7.  Методика проведення аудиту:
Розробка власної методики внутрішнього аудиту. Методи оцінки пріоритетності при виконанні вибіркових перевірок (експертний, ризиковий), їх взаємозв'язок. Вибір внутрішніх контролів та методи їх оцінки. Методики перевірок (співбесіди, тех.контролі) та їх взаємодія.
8.  Звіт про аудиторську перевірку ІБ:
Різні формати звітів (документ, порівняльна діаграма, таблиця, презентація). Розділи звітів про аудит ІБ (мета, зміст перевірок, результати, ефективність, рекомендації, вимоги до внутрішньої звітності).
9.  Синтетичний аналіз аудиторських звітів при формуванні річної звітності.
 
 
Тема 20. Аудит управління забезпеченням: перевірка дотримання вимог НБУ та виявлення ризиків
 
1. Види застави (побудова вибірки), логіка та якість даних систем.
2. Перевірка дотримання принципів та критеріїв прийнятності.
     · Принцип безперешкодного стягнення (підтверджуючі документи).
     · Принцип справедливої оцінки.
         - Періодичність оцінки та її виконавці.
        - Переоцінка.
         - Практичний підхід до перевірки адекватності оцінки (детально по видах застави).
         - Документальне оформлення.
     · Принцип збереження (види страхових ризиків та франшиза).
     · Принцип наявності.
3. Аутсорсинг процесів, пов’язаних з управлінням.
4. Забезпечення «Товари в обороті», «Біологічні активи» - з точки зору аудиту.
5. Першочерговість прав, алокація забезпечення, строковість.
6. Обмеження щодо прийняття забезпечення до розрахунку розміру кредитного ризику.
 
 
Тема 21. Аудит неперервної діяльності банку. Оцінка надійності, ефективності та цілісності систем та процесів управління інформацією
 
1. Організація безперервної діяльності банку. Підходи до визначення критичних бізнес-процесів банку. Business Impact Analysis.
2. Складання планів безперервної діяльності (BCP) та планів дій на випадок надзвичайних ситуацій (DRP).
3. Підтримка, тестування та оновлення планів безперервної діяльності. Нормативні вимоги. Резервна площадка. Резервні копії. Група реагування. Акти тестування.
4. Процеси управління інформацією. Стандарти та кращі практики: Cobit, ITIL.
5. Оцінка зрілості процесів управління інформацією за Cobit.
6. Оцінка ефективності ІТ-процесів в роботі банку.
7. Організація безперервної діяльності банку. Нормативні вимоги.
8. Підходи до визначення критичних бізнес-процесів банку. Business Impact Analysis.
9. Надзвичайні ситуації. Критерії настання. Правові наслідки.
10. Складання комплексу планів безперервної діяльності (BCP та DRP).
11. Підтримка, тестування та оновлення планів безперервної діяльності. Резервна площадка. Резервні копії. Група реагування. Акти тестування.
12. Належні та достатні аудиторські докази щодо процесів управління інформацією.
13. Аудит безперервної діяльності. Планування аудиту. Оцінка ризиків процесу. Складання програми аудиту.
14. Проведення аудиту. Аудиторські процедури. Джерела інформації. Достатність підтверджень. Формування робочої документації.
15. Підготовка аудиторського звіту. Аргументація при узгодженні звіту. Рейтингова оцінка результатів аудиту. Моніторинг рекомендацій.
 
 
Тема 22. Аудит міжбанківських операцій
 
1.   Cтан організації роботи та нормативна забезпеченість міжбанківських операцій. Оцінка внутрішнього контролю та ризиків.
2.   Оцінка міжбанківських операцій, порядку їх здійснення та ефективності. Оцінка внутрішнього контролю та ризиків:
     · Фінансові операції
     · Торгові операції
     · Операції з цінними паперами
     · Гарантійні операції
     · Встановлення та обслуговування кореспондентських відносин з іншими банками
3.   Порядок встановлення та дотримання лімітів на окремі операції, банки-контрагенти. Оцінка внутрішнього контролю та ризиків.
4.   Оцінка рівня управління миттєвою ліквідністю. Оцінка внутрішнього контролю та ризиків.
5.   Правильність відображення міжбанківських операцій в бухгалтерському обліку. Порядок нарахування доходів та витрат. Позабалансові зобов’язання та вимоги Банку.
6.   Оцінка фінансової, статистичної та управлінської звітності. Оцінка внутрішнього контролю та ризиків.
7.   Оцінка рівня комп’ютерного та програмного забезпечення міжбанківських операцій. Оцінка внутрішнього контролю та ризиків.
8.   Оцінка системи внутрішнього контролю та ризиків Банку за міжбанківськими операціями.
 
 
Тема 23. Аудит виконання бюджету
 
1. Планування бюджету - яким повинен бути правильний процес.
2. Визначення вибірки та бізнес-ліній/ліній витрат для перевірки.
3. Документи та процеси для перевірки.
4. Витрати, яким найбільш характерні зловживання та шахрайство:
    · Витрати на персонал;
    · Товари, роботи, послуги;
    · Представницькі витрати;
    · Витрати на аутсорсінг;
    · Впровадження проектів;
    · Інші витрати.
5. Перерозподіл бюджету – що приховує цей процес.
6. Мотиваційні схеми «винагорода за виконання плану» (планування цілей та контроль за їх виконанням).
7. Внутрішній контроль та управління (у т.ч. ризиками) – висновок по результатах перевірки.
 
 
Тема 24. Аудит регіональної мережі банку
 
1. Методологічні аспекти аудиту регіональної мережі банку.
2. Планування аудиту регіональної мережі на основі ризик- орієнтованого підходу.
3. Перевірка функціонування бізнес процесів на рівні регіональних підрозділів.
4. Перевірка ефективності контрольних процедур в процесах, що здійснюються на рівні регіональних (відокремлених) підрозділів: філій, відділень, інших точок продажу.
5. Оформлення результатів проведених аудиторських перевірок регіональної мережі та доведення їх до зацікавлених осіб: керівників структурних підрозділів - учасників процесів, які підлягали аудиторській перевірці (аудиту), правління та ради банку (аудиторського комітету в разі його створення).
 
 
Тема 25. Оцінка якості діяльності підрозділу внутрішнього аудиту в банках
 
1. Загальні засади діяльності підрозділу внутрішнього аудиту.
2. Планування роботи внутрішнього аудиту.
3. Організація проведення аудиторської перевірки та послідуючий контроль виконання рекомендацій за результатами перевірки.
4. Програма забезпечення та підвищення якості внутрішнього аудиту.
5. Взаємодія з регулятором та зовнішнім аудитором.
6. Вимоги Міжнародних стандартів професійної практики внутрішнього аудиту.
7. Внутрішня оцінка якості внутрішнього аудиту.
8. Зовнішня оцінка якості внутрішнього аудиту.
9. Програма забезпечення та підвищення якості внутрішнього аудиту.
 
 
Тема 26. Аудит управління кадровими ресурсами
 
1. Розуміння цілей діяльності кадрової служби (HR) банку. Загальна організація і основні функції:
    · Порівняння організації кадрових служб в українських банках
    · Тренди в сфері кадрових ресурсів і їх вплив на  діяльність банків
    · Роль кадрової служби у підтримці корпоративної етики
    · Показники ефективності кадрової служби.
 
2. Основні напрямки діяльності кадрової служби, ризики та контролі в них:
    · Планування потреби в персоналі
    · Підбір і найм співробітників
    · Оплата праці, преміювання, пільги
    · Оцінка діяльності персоналу
    · Адаптація, навчання і розвиток
    · Взаємини між співробітниками і роботодавцем
    · Охорона праці
    · Кадрове адміністрування
    · Організація комунікацій зі співробітниками.
 
3. Розробка та виконання ризик-орієнтованої робочої програми аудиту
    · Керівництва інституту внутрішніх аудиторів (IIA) щодо   окремих аспектів аудиту персоналу;
    · Оцінка кадрової стратегії банку;
    · Оцінка інформаційних систем, використовуваних в процесі   управління персоналом;
    · Аудит організації внутрішніх процесів HR;
    · Виявлення ризиків шахрайства в процесах управління   персоналом;
    · Перевірка дотримання вимог трудового законодавства та   інших законів і нормативних актів;
    · Перевірка складання звітів з праці.
 
 
Тема 27. Практичні аспекти формування робочих документів – від планування до звітування. Попередня оцінка ризиків перед виконанням аудиторських завдань.
 
1. Робочий документ, як інструмент оцінювання, аргументації щодо факту порушення (фіксація використаних процедур, тестів, отримана інформація, посилання, висновки). Методологія щодо формування робочих документів.
2. Формування робочих документів за процесами внутрішнього аудиту (порядок, етап, повнота).
  - За процесом планування.
  - За процесом аудиту, із врахуванням аудиторського звіту.
  - За іншими процесами (окремі аудиторські завдання, тощо).
3. Формат зберігання робочих документів та їх доступність.
4. Організація контролів за якісним формування робочих документів. Зони відповідальності щодо формування робочого документу (член команди, керівник перевірки, менеджера з аудиту, менеджер з якості аудиту).
5. Вплив на оцінку роботи аудитора, у т.ч. врахування сформованих робочих документів.
6. Формування робочих документів: які процеси та процедури мають бути задокументовані. Приклади документування та оформлення (на всіх етапах)
7. Попередня оцінка ризиків перед виконанням аудиторських завдань: джерела інформації, аналітичні процедури, оцінка суттєвості ризиків, складання аудиторської карти ризиків
8. Розрахунок суттєвості ризику для виконання аудиторських завдань: репрезентативність вибірки, обсяг вибірки, попереднє тестування контролів та діагностика остаточного ризику
9. Оцінка рівня ризиків, виявлених під час перевірок (обґрунтування судження).
 
 
Тема 28. Психологічний інструментарій в роботі аудитора
 
1. Роль психологічних інструментів в процесі роботи аудитора.
2. Принципи психології впливу і види психологічної дії.
3. Горизонтальні і вертикальні зв'язки у взаємодії.
4. Комунікація як системний процес: сигнали, зворотний зв'язок, управління.
5. Джерела збору і моделі класифікації інформації.
6. Поняття і способи прояву конгруентності і неконгруентності в комунікації
7. "Калібрування" станів по голосу і мові: поведінкові ознаки, фіксація і інтерпретація.
8. Види паравербальних ознак для визначення істинності або хибності даних, що надаються.
9. Види вербальних ознак для визначення істинності або хибності інформації, що надається.
10. Системна модель психологічної профілізації.
11. Діагностика "рангового потенціалу" в переговорах: встановлення зв’язків і психічної активності.
12. Практична типологія психологічних портретів.
13. Концепція "опори" в психологічній рівновазі людини.
14. Методи діагностики і дії на "опори".
15. Внутрішні і зовнішні опори: визначення співвідношення в психологічному гомеостазі.
16. Перевірка "опор" на міцність як інструмент верифікації достовірності інформації, що надається.
17. Рівень реактивності психіки та її зв’язок з поведінськими проявами.
18. Мовні стратегії: непрямі і директивні прийоми.
19. Вербальні інструменти управління контактом. Робота з контактним опором.
20. Мовна техніка роботи з опором, запереченнями і словесними атаками.
21. Інтерпретаційна техніка. Методики "м'якої конфронтації".
22. Як правильно ставити питання. Технологія "Питання чистої мови" як інструмент збору інформації.
22. Система уточнювальних питань "Мета-модель" як інструмент збору і верифікації інформації.
23. Основи конфліктології в роботі аудитора.
24. Профілактика і моделі управління конфліктними ситуаціями.
25. Амортизаційна техніка в конфліктних ситуаціях.
26. Практичний стрес-менеджмент в роботі аудитора.
 
 

Інструктори програми 

Волков Валерій Ігорович - Заступник Голови Правління ПАТ «Міжнародний Інвестиційний Банк» Має більше 9 років досвіду роботи на керівних посадах в підрозділах внутрішнього аудиту українських банків

Гавриш Віталій Вікторович - партнер Crowe Horwath AC Ukraine, сертифікований аудитор. Сертифікований аудитор банків. Член робочої групи з перекладу МСА. Має більше 15 років досвіду професійної роботи в області аудиту та трансформації фінансової звітності відповідно до вимог МСФЗ

Значкова Ольга Ярославна - АССА, к.е.н., має 12-річний досвід роботи на посаді заступника головного бухгалтера в ПАТ «Укрсоцбанк». Працювала в Банку Австрії в Управлінні консолідованої звітності. Має досвід з впровадження МСФЗ 9 в ПАТ «Укрсоцбанк» на посаді заступника головного бухгалтера, а також в ОТР банк та ряді інших банків України як зовнішній консультант

Калінчук Людмила Анатоліївна - досвідчений керівник з більш як 20 річним стажем роботи в підрозділах внутрішнього аудиту українських банків та Департаменті інспекційних перевірок Національного банку України. Впродовж більш ніж 10 років займалася методологічною роботою – розробкою методології проведення аудитів, оцінки ризику, обліку операцій, має досвід передання практичних навичок та умінь фахівцям з аудиту.

Каменецький Станіслав Володимирович - бізнес-тренер, практичний психолог. Спеціалізується на адаптації та впровадженні психотехнологій впливу в сферу бізнес-комунікацій: переговори, продаж, управління, стягнення боргів. Автор безлічі програм бізнес-тренінгів та тренінгів особистісного зростання.

Кожурова Антоніна Володимирівна - Начальник управління перевірок нефінансових ризиків Департаменту виїзних перевірок банків Національного банку України

Конопльова Анастасія Євгенівна - CISA, директор ТОВ «ЮЕЙДЖИ», Президент Київського відділення ISACA, магістр економіки (економічна кібернетика), досвід аудиту та консалтингу з ризиків, управління інформаційними технологіями та СУІБ 14 років.

Корольов Максим Володимирович - начальник Департаменту внутрішнього аудиту ПАТ «СІТІ Банк»

Лебединець Тетяна Леонідівна - Сертифікований внутрішній аудитор (CIA). Досвідчений професіонал в питаннях управління та аудиту з перевіреним послужним списком. До недавніх пір очолювала Департамент інспекційних перевірок Національного банку України. Тетяна Леонідівна має досвід управління з хорошим розумінням бізнесу, включаючи технічні, людські та матеріальні питання з більш ніж 18 річним досвідом управлінської роботи в галузі аудиту та фінансів.

Мех Анна Володимирівна - Директор Департаменту внутрішнього аудиту (CAE) ПАТ «ПУМБ», CIA.

Нєжданова Валерія Михайлівна - Головний фахівець управління фінансового моніторингу Департаменту фінансового моніторингу АБ «Укргазбанк». Має більше ніж 5-річний досвід роботи на посаді Начальника управління аудиту операційних процесів Департаменту внутрішнього аудиту ПАТ «Промінвестбанк»

Пікуз Оксана Іванівна - Незалежний консультант з питань корпоративного управління. Має 15-річний практичний досвід роботи в сфері корпоративного управління на посадах головного юриста, менеджера з корпоративного управління в крупних вітчизняних та зарубіжних компаніях. Працювала у Національному банку України, де займалася питаннями оцінки відповідності статутів банків новим вимогам законодавства та оцінкою рівня корпоративного управління банків за методою SREP. Радник Saad Legal в сфері корпоративного управління у банківських установах, забезпечення діяльності Наглядової ради банку, запровадження систем корпоративного управління

Ткаченко Володимир - Certified Information System Auditor (CISA), директор «Агентства Активного Аудиту».

Томенчук Ганна Іванівна - Керівник напрямку аудиту регіональної мережі Управління внутрішнього аудиту у системному комерційному банку. Має більше ніж 35-річний досвід роботи в банківській системі (державних і комерційних банках), в тому числі більше 25 років в сфері внутрішнього контролю і аудиту. Член ВГО «Інститут внутрішніх аудиторів України»

Царенко Валерій Петрович - начальник служби внутрішнього аудиту ПАТ "Банк "Український капітал". Має 17 – річний досвід роботи в підрозділах внутрішнього аудиту в крупних системних банках, у тому числі 10 років на посадах начальника Служби внутрішнього аудиту в банках "ТАС Комерцбанк", "Сведбанк", "УніКредит Банк"

Шопська Тетяна Петрівна - директор департаменту внутрішнього аудиту ПуАТ «ОЩАДБАНК»

Яровий Володимир Вікторович - головний менеджер з аудиту Управління аудиту Центрального офісу та дочірніх компаній Служби внутрішнього аудиту АТ «Райффайзен Банк Аваль». Керівник аудиторських груп, здійснює оцінку потенційних ризиків, збитків та суми можливих штрафних санкцій з боку контролюючих органів за результатами аудитів

 

Форма реалізації програми
Програма проводиться в Центрі у формі циклів окремих семінарів (протягом однієї програми розглядається певна кількість модулів)

Сертифікати та свідоцтва
Учасники окремих семінарів отримують Сертифікати Національного центру підготовки банківських працівників України про проходження окремих тем. Учасники всього циклу отримують Свідоцтво державного зразка про підвищення кваліфікації за спеціальністю "Внутрішній аудит банку"

 
Для уточнення дати проведення курсу перейдіть, будь ласка, на сторінку "Календар заходів