Школа МСФЗ (спільно з Академією бізнесу EY)
 • Формат проведення: он-лайн
 • Час проведення: з 20 вересня по 3 листопада, двічі на тиждень – вт, чт з 18.00 до 21.15


Цілі курсу:

Вивчити міжнародні стандарти фінансової звітності та навчитися застосовувати їх на практиці

Цільова аудиторія

 • Фінансисти, фінансові та інвестиційні аналітики
 • Бухгалтери
 • Аудитори
 • Фінансові контролери
 • Економісти
 • Всі, хто пов'язаний зі складанням, контролем, аудитом, аналізом фінансової звітності, оцінкою та прийняттям інвестиційних рішень, позик, кредитів

Необхідний рівень підготовки

 • Знання основ фінансового обліку

Методологія викладання:

 • Навчання проводиться в інтерактивній формі і передбачає виконання
 • практичних завдань
 • Тренінг супроводжується спеціально розробленими навчальними матеріалами російською мовою

В кінці навчання учасники отримають сертифікат Академії бізнесу EY після проходження фінального тесту за умови відвідування 75% занять

Формат проведення:

 • 12 занять в онлайн-форматі: Вт, Чт з 18:00 до 21:15
 • 48 академ. години
 • 39 CPD-одиниць
 • 45 CPE-годин

Дистанційне навчання повністю імітує аудиторне заняття за допомогою віртуального класу.

У Вас буде можливість:

 • Бачити на екрані презентацію викладача, брати участь в опитуваннях, проходити тести
 • Ставити запитання викладачеві і вирішувати завдання разом з групою

ПРОГРАМА КУРСУ:

1 заняття

Вступ

Концептуальна основа фінансової звітності

 • Статус та призначення
 • Ціль подання фінансових звітів
 • Якісні характеристики
 • Фінансова звітність та компанія, що звітує
 • Елементи фінансової звітності
 • Визнання і припинення визнання
 • Оцінка

IAS 1 Подання фінансової звітності

 • Призначення фінансової звітності
 • Повний комплект фінансової звітності
 • Загальні аспекти
 • Структура та зміст

IAS 8 Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки

 • Вибір і застосування
 • Зміна облікових політик
 • Зміна бухгалтерських оцінок
 • Виправлення помилок

2 заняття

IAS 16 Основні засоби

 • Визначення та критерії визнання основних засобів
 • Початкова вартість
 • Подальші витрати
 • Подальша оцінка
 • Припинення визнання

IAS 40 Інвестиційна нерухомість

 • Визнання та оцінка
 • Рекласифікація
 • Вибуття

IAS 23 Витрати на позики

 • Витрати на позики, які дозволені для капіталізації (початок, призупинення, припинення капіталізації)

3 заняття

IAS 38 Нематеріальні активи

 • Визначення нематеріального активу
 • Критерії визнання та початкова вартість
 • Внутрішньо створені нематеріальні активи
 • Наступна оцінка та припинення визнання

IFRS 13 Оцінка справедливої вартості

 • Визначення справедливої вартості
 • Методи оцінки
 • Ієрархія справедливої вартості

4 заняття

IAS 36 Зменшення корисності активів

 • Мета стандарту та сфера застосування
 • Ознаки зменшення корисності
 • Оцінка суми очікуваного відшкодування
 • Визнання та оцінка збитку від зменшення корисності
 • Визнання збитків від зменшення одиниці, яка генерую грошові кошти.
 • Сторнування збитку від зменшення корисності

IAS 37 Резерви, умовні зобов'язання та умовні активи

 • Мета та сфера застосування стандарту
 • Початкове визнання та оцінка резервів
 • Умовне зобов'язання, умовний актив
 • Окремі ситуації

5 заняття

IFRS 15 Дохід від договорів з клієнтами

 • Сфера застосування
 • Ідентифікація контракту
 • Виявлення зобов’язань щодо виконання
 • Визначення ціни операції
 • Розподіл ціни операції на зобов’язання щодо виконання
 • Задоволення зобов’язань щодо виконання
 • Інші питання оцінки та визнання

IAS 10 Події після звітного періоду

 • Події, які вимагають коригування
 • Події, які не вимагають коригування

6 заняття

IFRS 16 Оренда

 • Мета та сфера застосування
 • Звільнення від визнання
 • Ідентифікація оренди та розмежування компонентів договору
 • Єдина модель обліку для орендаря
 • Облік операційної і фінансової оренди в орендодавця

IAS 2 Запаси

 • Сфера застосування та визначення
 • Первісна оцінка
 • Подальша оцінка

7 заняття

Фінансові інструменти

 • Загальні відомості, історія та мета створення стандарту IFRS 9
 • Первісне визнання та оцінка фінансових інструментів
 • Класифікація та облік фінансових активів
 • Класифікація та облік фінансових зобов'язань
 • Зменшення корисності фінансових активів
 • Похідні фінансові інструменти

8 заняття

IAS 41 Сільське господарство

 • Загальні характеристики сільськогосподарської діяльності
 • Визнання та оцінка
 • Прибутки та збитки
 • Подання та розкриття інформації

IAS 20 Облік державних грантів і розкриття інформації про державну допомогу

 • Сфера застосування стандарту
 • Державні субсидії: критерії визнання, підхід до обліку

IAS 21 Вплив змін валютних курсів

 • Функціональна валюта
 • Валюта подання
 • Відображення операцій в іноземних валютах
 • Перерахунок у валюту звітності
 • Розкриття інформації

IFRS 5 Непоточні активи, утримувані для продажу та припинена діяльність

 • Активи, призначені для продажу: класифікація та оцінка непоточних активів утримуваних для продажу
 • Припинена діяльність

9 заняття

IAS 12 Податки на прибуток

 • Мета і сфера застосування стандарту
 • Визнання та оцінка зобов'язань з поточних податкових зобов’язань та активів з поточного податку
 • Визнання та оцінка відстрочених податкових зобов'язань і відстрочених податкових активів

IAS 24 Пов'язані сторони

 • Визначення пов'язаних сторін
 • Сторони, що не вважаються пов'язаними
 • Розкриття інформації

IFRS 8 Операційні сегменти

 • Мета та сфера застосування стандарту
 • Звітні сегменти. Критерії угрупування
 • Кількісні пороги
 • Розкриття інформації

10 заняття

IАS 7 Звіт про рух грошових коштів

 • Мета та сфера застосування
 • Класифікація потоків грошових коштів за видами діяльності
 • Відображення грошових потоків від операційної діяльності: прямий і непрямий методи
 • Рух грошових коштів, що виникає в результаті операцій в іноземній валюті

IFRS 1 Перше застосування МСФЗ

 • Мета та сфера застосування
 • Визнання і оцінка
 • Звільнення від вимог інших МСФЗ
 • Подання та розкриття інформації

11 заняття

IFRS 3, IFRS 10

 • Основи складання консолідованої фінансової звітності
 • Загальні процедури консолідації
 • Гудвіл
 • Неконтрольовані частки участі
 • Визначення справедливої вартості ідентифікованих чистих активів

Консолідований звіт про фінансовий стан

 • Залишки по внутрішньогруповим операціям
 • Нереалізований прибуток
 • Запаси
 • Дивіденди

12 заняття

Консолідований звіт про сукупний дохід

 • Базові положення складання консолідованого звіту про прибутки і збитки та інший сукупний дохід
 • Коригування по внутрішньогруповим операціям Консолідований звіт про зміни в капіталі IАS 28 Інвестиції в асоційовані і спільні підприємства
 • Спільний контроль
 • Значний вплив
 • Метод пайової участі
 • Вплив на баланс
 • Вплив на звіт про сукупний дохід
 • Облікова політика та дата звіту
 • Визнання збитків асоційованої компанії
 • Операції з асоційованою компанією

IFRS 11 Угода про спільну діяльність

 • Класифікація спільної діяльності
 • Підхід до обліку

Інструктор:

Любящева Олена  - Менеджер-консультант Академії бізнесу EY, член АССА, має багатий досвід з бухгалтерського обліку та фінансового менеджменту, спеціалізується на тренінгах з МСФЗ та фінансів.

Вебінар проводиться на платформі Zoom

Вартість участі одного учасника складає 16200 грн. в т.ч. ПДВ 2700 грн.

Дізнавайтеся деталі та реєструйтесь за телефонами: (097) 411-64-40, (067) 235-09-23, (067) 466-13-45,  (093) 256-16-05, (044) 253-07-02

e-mail:   center@nctbpu.org.ua