Особливості консолідації фінансової звітності по групі компаній за МСФЗ. Аналіз групи компаній

Мета:

В процесі розв’язування практичних кейсів оволодіти основними підходами та нюансами складання консолідованої фінансової звітності з урахуванням галузевих особливостей  підприємства. Обговорити специфіку фінансового аналізу групи компаній 

Зміст семінару: 

 1. Визначення ознак взаємозалежності компаній:
  • Економічний взаємозв’язок між компаніями
  • Юридичний взаємозв’язок між компаніями
  • Консолідація обов’язок чи необхідність? 
 1. Нормативне регулювання в сфері представлення інформації про пов’язані підприємства та щодо консолідації фінансової звітності:
  • Закон України «Про бухгалтерський облік»;
  • Господарський та цивільний кодекс, закон про Холдингові компанії;
  • П(С)БУ 19 «Об’єднання підприємств»;
  • П(С)БУ 20 «Консолідована фінансова звітність»;
  • П(С)БУ 23 «Розкриття інформації щодо пов’язаних сторін»;
  • IFRS 3 «Об’єднання бізнесу»;
  • IFRS 10 «Консолідована фінансова звітність»;
  • IFRS 11 «Угоди про спільну діяльність»;
  • IFRS 12 «Розкриття інформації про участь в інших підприємствах»;
  • IFRS 13 «Оцінка за справедливою вартістю»;
  • IАS 27 «Окрема фінансова звітність»;
  • IАS 28 «Інвестиції в асоційовані та спільні підприємства»;
  • IАS 36 «Знецінення активів»;
  • Інші 
 1. Принципи підготовки консолідованої звітності:
  • Ключові визначення, щодо групи підприємств
  • Ознаки наявності контролю та винятки, щодо включення в групу
  • Особливості представлення інформації про дочірні та асоційовані компанії
  • Визначення структури групи та периметру консолідації
  • Облікова політика учасників групи, галузеві особливості
  • Способи придбання компаній та обчислення вартості придбання (кейс)
  • Визнання та оцінка за справедливою вартістю активів придбаної компанії, виокремлення НМА (кейс)
  • Витрати пов’язані з придбанням компанії
  • Основна схема консолідації 
 1. Базові підходи до консолідації:
  • Ділова репутація (гудвіл), обчислення та оцінка на дату звітності (кейс)
  • Частка меншості, способи обчислення (кейс)
  • Розрахунок нерозподіленого прибутку групи (кейс)
  • Основні процедури консолідації балансу та звіту про прибутки та збитки (кейс) 
 1. Внутрішньо групові коригування необхідні для достовірного представлення фінансових результатів діяльності групи компаній:
  • Виключення внутрішньо групових сальдо (взаємна заборгованість, позики між учасниками групи, доходи та витрати отримані по операціям в групі)
  • Дивіденди учасників групи, що виплачуються з прибутку отриманого до і після придбання
  • Нереалізовані прибутки та збитки отримані від внутрішньо групових операцій з продажу товарів та надання послуг
  • Коригування вартості запасів
  • Передача необоротних активів в межах групи
  • Резерви
  • Інші 
 1. Представлення в фінансовій звітності інвестицій в асоційовані та спільні компанії:
  • Визначення «суттєвий вплив»
  • Метод участі в капіталі
  • Відображення вартості інвестиції та прибутку/збитку асоційованої компанії в консолідованій звітності групи
  • Консолідаційні коригування по внутрішньо груповим операціям з асоційованою компанією 
 1. Комплексний приклад по складанню Консолідованого Балансу та Звіту про прибутки та збитки для групи, що включає дочірні та асоційовані компанії. (КЕЙСИ розроблено на прикладі не фінансової та фінансової установи) 
 1. Особливості оцінки платоспроможності групи компаній, аналіз грошових потоків групи 

Інструктор:

Сухенко Олена – АССА DipIFR (Rus.), GARP (Міжнародна асоціація спеціалістів з управління ризиками), САР/СIPA (Європейська асоціація сертифікованих бухгалтерів), CLPP (Фонд сертифікованих спеціалістів лізингового бізнесу США), член Української Асоціації Сертифікованих Бухгалтерів та Аудиторів, член Союзу сертифікованих спеціалістів в області лізингу. Досвідчений фахівець-консультант у сфері фінансового аналізу та обліку, управління фінансами, побудови системи управління ризиками. Працювала в Міжнародній Фінансовій Корпорації (група Світового Банку), де була експертом з питань кредитного аналізу та управління ризиками, фінансового обліку (в т.ч. IAS), оподаткування, управління бюджетом. Більше 10 років співпрацює з банками, лізинговими аудиторськими компаніями у сфері консалтингу та корпоративних тренінгів з питань кредитного аналізу, управління ризиками, управління грошовими потоками, діагностики фінансового стану, впровадження обліку згідно з МСФЗ та ін.

 

Місце проведення:

Практикум відбудеться в НЦПБПУ за адресою: м.Київ, вул. М.Грушевського, 30/1, (Центральний будинок офіцерів ЗСУ). 

Початок реєстрації о 9.30. Початок практикуму – 10.00

 

Для довідок та подання заявок

на участь в семінарах: (044) 501 79 18, 253 07 02, 253 84 89, 253 04 57, 253 24 56

Факс/автовідповідач    (044) 253 02 33

e-mail: center@nctbpu.org.ua