Сonsolidation of financial statements by company group in accordance with IFRS. Analysis of company group

Тривалість практикуму: 20-21 січня, з 10.00 до 17.00

Мета практикуму:

В процесі розв’язування практичних кейсів оволодіти основними підходами та нюансами складання консолідованої фінансової звітності з урахуванням галузевих особливостей  підприємства. Обговорити специфіку фінансового аналізу групи компаній.

Програма практикуму:

 1. Визначення ознак взаємозалежності компаній:
  • Економічний взаємозв’язок між компаніями
  • Юридичний взаємозв’язок між компаніями
  • Консолідація обов’язок чи необхідність?
 1. Нормативне регулювання в сфері представлення інформації про пов’язані підприємства та щодо консолідації фінансової звітності:
  • Закон України «Про бухгалтерський облік»
  • Господарський та цивільний кодекс, закон про Холдингові компанії
  • П(С)БУ 19 «Об’єднання підприємств»
  • П(С)БУ 20 «Консолідована фінансова звітність»
  • П(С)БУ 23 «Розкриття інформації щодо пов’язаних сторін»
  • IFRS 3 «Об’єднання бізнесу»
  • IFRS 10 «Консолідована фінансова звітність»
  • IFRS 11 «Угоди про спільну діяльність»
  • IFRS 12 «Розкриття інформації про участь в інших підприємствах»
  • IFRS 13 «Оцінка за справедливою вартістю»
  • IАS 27 «Окрема фінансова звітність»
  • IАS 28 «Інвестиції в асоційовані та спільні підприємства»
  • IАS 36 «Знецінення активів»
  • інші
 1. Принципи підготовки консолідованої звітності:
  • Ключові визначення щодо групи підприємств
  • Ознаки наявності контролю та винятки щодо включення в групу
  • Особливості представлення інформації про дочірні та асоційовані компанії
  • Визначення структури групи та периметру консолідації
  • Облікова політика учасників групи, галузеві особливості
  • Способи придбання компаній та обчислення вартості придбання (кейс)
  • Визнання та оцінка за справедливою вартістю активів придбаної компанії, виокремлення НМА (кейс)
  • Витрати, пов’язані з придбанням компанії
  • Основна схема консолідації
 1. Базові підходи до консолідації:
  • Ділова репутація (гудвіл), обчислення та оцінка на дату звітності (кейс)
  • Частка меншості, способи обчислення(кейс)
  • Розрахунок нерозподіленого прибутку групи (кейс)
  • Основні процедури консолідації балансу та звіту про прибутки та збитки (кейс)
 1. Внутрішньо групові коригування необхідні для достовірного представлення фінансових результатів діяльності групи компаній:
  • Виключення внутрішньо групових сальдо (взаємна заборгованість, позики між учасниками групи, доходи та витрати отримані по операціям в групі)
  • Дивіденди учасників групи, що виплачуються з прибутку отриманого до і після придбання
  • Нереалізовані прибутки та збитки, отримані від внутрішньо групових операцій з продажу товарів та надання послуг
  • Коригування вартості запасів
  • Передача необоротних активів в межах групи
  • Резерви
  • Інші
 1. Представлення в фінансовій звітності інвестицій в асоційовані та спільні компанії:
  • Визначення «суттєвий вплив»
  • Метод участі в капіталі
  • Відображення вартості інвестиції та прибутку/збитку асоційованої компанії в консолідованій звітності групи
  • Консолідаційні коригування по внутрішньо груповим операціям з асоційованою компанією
 1. Комплексний приклад по складанню Консолідованого Балансу та Звіту про прибутки та збитки для групи, що включає дочірні та асоційовані компанії. (КЕЙСИ розроблено на прикладі не фінансової та фінансової установи)
 2. Особливості оцінки платоспроможності групи компаній, аналіз грошових потоків групи

Інструктор:

Сухенко Олена - АССА DipIFR (Rus.), САР / СІРА, GARP, CLPP.
З 2005 року займається проведенням тренінгів в області обліку згідно з МСФЗ, а також з питань переходу на МСФЗ і трансформації фінансової звітності, в тому числі тренінги по підготовці до складання кваліфікаційних іспитів на отримання міжнародних сертифікатів за МСФЗ. Серед слухачів, що навчаються в групах під керівництвом Сухенко, спостерігається високий відсоток успішного складання  кваліфікаційних іспитів АССА та СIPA.
Має практичний досвід роботи більше 12 років на посадах головний бухгалтер, аналітик, фінансовий директор, внутрішній аудитор у вітчизняний і зарубіжних компаніях. У тому числі, працювала у Міжнародній фінансовій корпорації - група Світового банку, де займалася питаннями оцінки кредитних ризиків, брала участь у фінансовому "Дью Ділідженс", проектах з підготовки (трансформації) фінансової звітності за МСФЗ.
Займається консалтингом в області обліку згідно з МСФЗ, кредитного аналізу, управлінського обліку, фінансового менеджменту.

 

Тривалість практикуму: 20-21 січня, з 10.00 до 17.00

Практикум проводиться на платформі Zoom (напередодні заходу буде проведено обов'язкове тестування під’єднання до платформи Zoom, а також аудіо і відео зв’язку)

Попередня реєстрація обов’язкова

Вартість участі одного учасника складає 6720 грн. у т.ч. ПДВ 1120 грн.

Дізнавайтеся деталі та реєструйтесь за телефонами: (044) 501-79-18, (044) 253-07-02, (093) 256-16-05, (097) 411-64-40, (097) 174-87-02, (067) 235-09-23

e-mail:   center@nctbpu.org.ua